Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

W reakcji na zauważalny od lat i coraz bardziej dolegliwy brak w polskiej literaturze naukowej i fachowej czasopisma poświęconego turystyce kulturowej, kilkoro poznańskich naukowców podjęło decyzję o stworzeniu internetowej – czyli powszechnie dostępnej - wersji takiego periodyku. 
Czasopismo „Turystyka Kulturowa” zostało po raz pierwszy opublikowane w dniu 23 października 2008. Data ta nie była przypadkowa, ponieważ w dzień później (24-25.10.2008) na poznańskiej AWF odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, poświęcona turystyce kulturowej. Podczas jej obrad po raz pierwszy przedstawiono założenia nowego czasopisma przedstawicielom środowiska naukowców i dydaktyków polskich, zajmujących się tą tematyką i zaproszono ich do współpracy. Inicjatorami powstania czasopisma byli dr Armin Mikos von Rohrscheidt, autor programu i kierownik dydaktyczny pierwszej polskiej specjalności akademickiej „turystyka kulturowa” w GWSHM w Gnieźnie (2006), a przedtem wieloletni organizator i kierownik podróży kulturowych oraz dr Karolina Buczkowska, wykładowca turystyki kulturowej i pracownik Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki AWF w Poznaniu. Przez pierwsze półtora roku działania czasopisma członkowie jego redakcji wywodzili się wyłącznie ze środowiska poznańskiego (co ważne, wszyscy oni byli jednocześnie praktykami - jako czynni przewodnicy i piloci wycieczek), natomiast współpracę z nim od początku podjęli badacze turystyki kulturowej z obszaru całego kraju. 
Ważnym wydarzeniem w działalności tego środowiska była zorganizowana z inicjatywy Redakcji, przy wsparciu Starostwa Gnieźnieńskiego, Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki AWF w Poznaniu oraz Biura Podróży KulTour.pl konferencje naukowa w Gnieźnie, w dniach 21-23 kwietnia 2009, podczas której po raz pierwszy spotkali się wszyscy polscy badacze zajmujący się fenomenem turystyki kulturowej i w trakcie której powołano do istnienia Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Jest ono od początku prowadzone przez redakcję „TK” i stanowi platformę wymiany opinii oraz współpracy w dziedzinie badań, analiz oraz przedsięwzięć naukowych. 
Na dzień dzisiejszy w skład Redakcji „TK” wchodzą naukowcy z różnych ośrodków akademickich w kraju, zajmujący się turystyką, a w szczególności jej kulturowym wymiarem. Mają oni w swoim dorobku badania podstawowe, w tym dotyczące eventów, miejsc, obiektów, obszarów, szlaków kulturowych oraz oferentów i konsumentów produktów turystyki kulturowej, naukowe publikacje, pracę dydaktyczną w środowiskach różnych uczelni a także realizację praktycznych projektów, związanych z popularyzacją tego rodzaju podróżowania. Niektórzy z członków redakcji prowadzą ponadto działalność w ramach wyspecjalizowanych biur podróży. W zespole recenzentów czasopisma czynni są naukowcy ze wszystkich dziedzin wiążących się z interdyscyplinarnymi badaniami nad tę wieloaspektowa materią, w tym: kulturoznawcy, historycy, socjologowie, geografowie, ekonomiści, eksperci w dziedzinie sztuki oraz oczywiście badacze i dydaktycy samej turystyki. W Naukowej Radzie Redakcyjnej, posiadającej charakter międzynarodowy, udało nam się zgromadzić liczną grupę samodzielnych pracowników naukowych uczelni polskich, ora anglo- i niemieckojęzycznych, posiadających największy dorobek w dziedzinie turystyki i jej kulturowych podstaw. 
„Turystyka Kulturowa” jest od początku wydawana jako miesięcznik, przy czym paralelnie do czasopisma naukowego (www.turystykakulturowa.org) aktualizowany w rytmie comiesięcznym jest także portal popularyzacyjny o tej samej nazwie „Turystyka Kulturowa” zamieszczony pod odrębnym adresem (www.turystykakulturowa.eu) i zawierający także inne gatunki tekstów. 

Turystyka Kulturowa jako dwumiesięcznik naukowy spełnia trojakie zadanie: 

* Najpierw jest pismem o charakterze naukowym i jako takie zachowuje konieczny poziom merytoryczny. Są tu publikowane artykuły oparte na badaniach, wnoszące nowe treści do polskiej refleksji w zajmującej nas dziedzinie, prezentujące nowe destynacje i aspekty podróżowania lub przedstawiające –na podstawie wyników analiz - odmienne punkty widzenia na znane i dyskutowane kwestie. Zachowując zasady tworzenia i oceny tekstów naukowych podejmiemy starania, by wzorem większości państw rozwiniętych, także w jak najliczniejszych uczelniach Polski zaakceptowana została internetowa formę publikacji jako pełnoprawne źródło, uwzględniane w tworzeniu prac akademickich. Podejmując działania mające na celu punktowania prac publikowanych w naszym czasopiśmie przyczyniamy się do prawidłowej ewaluacji i dowartościowania pracy naukowej publikujących u nas badaczy. 

* W celu wsparcia nowoczesnej i opartej na najnowszych, aktualnych badaniach dydaktyki turystyki kulturowej w polskich uczelniach otworzyliśmy możliwość publikacji raportów z badań. Zamieszczane są także recenzje nowych i ważnych publikacji oraz regularnie aktualizowany jest spis fachowej literatury przedmiotu, co pozwala badaczom z różnych środowisk oraz poszukującym materiałów do prac akademickich na zapoznanie się z najnowszym stanem wiedzy, zwracając ich uwagę na znaczące opracowania. 
Chcemy jednak wspomóc także studentów, przygotowujących się do egzaminów oraz piszących prace seminaryjne, licencjackie, magisterskie i doktoranckie. W tym miejscu powinni oni znaleźć możliwie bogatą i aktualną literaturę przedmiotu. W ramach portalu popularyzacyjnego istnieje możliwość zamieszczania całości lub choćby istotnych fragmentów polskojęzycznych prac akademickich, koncentrujących się na problematyce turystyki kulturowej. Wszystkie te publikacje kierujemy do prowadzących pracę dydaktyczną w dziedzinie turystyki i turystyki kulturowej oraz do studiujących.

* Za pomocą instrumentu jakim jest Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej przyczyniamy się do poszerzenia i integracji środowiska pracujących na rzecz turystyki kulturowej w Polsce oraz kręgu ludzi nią zainteresowanych. Prócz możliwości publikacji wyników badań na naszych elektronicznych łamach stworzyliśmy dla nich platformę wymiany poglądów w kwestiach najbardziej istotnych dla interesującej nas problematyki. W odrębnym dziale na portalu popularyzacyjnym informujemy ponadto o konferencjach naukowych, dotyczących tej dziedziny turystyki, o szkoleniach i kursach specjalistycznych. W ten sposób znajdą u nas potrzebne informacje także ci, którzy poszukują możliwości uzyskania specjalistycznej wiedzy lub praktycznych umiejętności i włączenia się do powstającego środowiska profesjonalnej obsługi turystyki kulturowej. Organizując przy okazji ważniejszych konferencji na terenie kraju otwarte spotkania obecnych tam członków naszego Forum Ekspertów chcemy przyczynić się do intensyfikacji wymiany poglądów na ważne dla tej dziedziny tematy oraz do popularyzacji tych kwestii lub nawet z czasem do stworzenia platformy dla wspólnych działań na rzecz turystyki kulturowej. 

Natomiast w odrębnym portalu popularyzacyjnym nasze czasopismo zawiera także ponadto działy, posiadające konkretne zadania i – w międzyczasie – swoich wiernych czytelników. Najważniejszym i najobszerniejszym z nich jest dział „Miejsca i Szlaki”, gromadzący w kolejnych wydaniach kompletne opracowania dotyczące ciekawych turystycznie mikroregionów Polski oraz szlaków kulturowych w Polsce i Europie. SA w nim prezentowane m.in. bardziej i mniej znane miejscowości, trasy i mikroregiony wraz z ich historyczno-kulturowym tłem, zestawienia potencjalnie interesujących obiektów, wywiady z ludźmi prowadzącymi ważne dla tych miejsc i regionów działania, dokumentacja fotograficzna, a także listy lokalnych kontaktów i adresów, przydatnych dla organizacji wypraw kulturowych, wreszcie opracowane przez naszych autorów na podstawie ich analiz propozycje zwiedzania czy organizacji pobytu turystycznego. Liczymy, że ten dział będzie wsparciem dla pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, stanowiących trzon kadry zawodowej w turystyce kulturowej. Tą drogą oferujemy im szybki dostęp do możliwości uzupełnienia wiedzy fachowej a także aktualizacji posiadanych wiadomości. Z czasem - na bazie opublikowanych monograficznych odcinków - mamy nadzieję stworzyć tu rodzaj turystyczno-kulturowej mapy Polski. Innymi ważnymi stałymi działami portalu popularyzacyjnego są: recenzje przewodników turystycznych, recenzje eventów kulturowych na terenie kraju, nowości książkowe, ogłoszenia o konferencjach, oferty szkoleń. Odrębną formą, wypracowaną na potrzeby naszego czasopisma jest nowoczesne „Itinerarium”, pisane przez krytycznych globtroterów. W tym ukazującym się w każdym kolejnym wydaniu niedługim tekście, ilustrowanym fotografiami i zaopatrzonym w praktyczne wskazówki dla turystów, a nawet kulturowe „ciekawostki” opisywane są – w formie relacji z indywidualnych wypraw i jako potencjalne cele podróży - kolejne kraje świata lub wielkie historyczne i kulturowe regiony największych państw. 

Jako stałych współpracowników lub autorów artykułów, recenzji i innych publikacji zapraszamy do nawiązania kontaktu z nami tych wszystkich, którzy posiadając akademickie przygotowanie i zachowując dyscyplinę naukową w badaniach oraz w przygotowywaniu publikacji chcą za naszym pośrednictwem udostępnić wyniki swoich analiz i poszukiwań szerszemu kręgowi zainteresowanych - ku wspólnemu pożytkowi. Liczymy zwłaszcza - lecz nie wyłącznie - na pomoc osób, które prowadzą ciekawe badania, zajmują się dydaktyką w dziedzinie turystyki, kulturoznawstwa, historii i dziedzin pokrewnych, zbierają materiały i informacje na temat własnego regionu lub miejscowości, poszukują miejsc nieznanych a ciekawych, podróżują po historycznych i kulturowych szlakach i dokumentują swoje podróże.

Wszystkich zainteresowanych turystyką kulturową w naszym kraju i poza jego granicami zapraszamy także do regularnej lektury naszego internetowego portalu popularyzacyjnego.

 

Działy

Artykuły

Tu zamieszczane są recenzowane artykuły naukowe.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego

Tu zamieszczane są recenzowane raporty z badań: mikroregionów i systemów turystycznych.

Programy pobytu, opisy historyczne i materiały pomocne w tworzeniu indywidualnych programów wypraw do mikroregionów i na szlaki turystyczne są umieszczane w wersji popularyzacyjnej czasopisma na www.turystykakulturowa.eu

Redaktorzy
  • Marcin Gorączko
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły przeglądowe

Tu zamieszczane są krytyczne przeglądy literatury naukowej oraz analizy dokumentów określających implementacje turystyki kulturowej.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje książek naukowych

Tu zamieszczane są recenzje zwartych publikacji naukowych.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Dyskusja naukowa

Tu zamieszczana jest dyskusja ekspertów turystyki kulturowej

Redaktorzy
  • Armin Mikos von Rohrscheidt
Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Itinerarium i Miejsca z duszą

Tu zamieszczane są opisy turystyczne krajów i regionów. Materiały są umieszczane w wersji popularyzacyjnej czasopisma na www.turystykakulturowa.eu.

Redaktorzy
  • Oleksiy Artyshuk
  • Izabela Wyszowska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Eventy oraz Wydarzenia z duszą

Tu zamieszczane są recenzje eventów kulturowych.  Materiały są umieszczane w wersji popularyzacyjnej czasopisma na www.turystykakulturowa.eu.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje przewodników

Tu zamieszczane są recenzje przewodników turystycznych i książek podróżniczych. Materiały są umieszczane w wersji popularyzacyjnej czasopisma na www.turystykakulturowa.eu.

Redaktorzy
  • Marek Piasta
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Konferencje

Tu umieszczane są informacje o konferencjach naukowych. Materiały są umieszczane w wersji popularyzacyjnej czasopisma na www.turystykakulturowa.eu.

Redaktorzy
  • Magdalena Banaszkiewicz
Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Nowe książki

Tu zamieszczane są informacje o nowo opublikowanych książkach naukowych. Materiały są umieszczane w wersji popularyzacyjnej czasopisma na www.turystykakulturowa.eu.

Redaktorzy
  • Magdalena Banaszkiewicz
  • Karolina Buczkowska-Gołąbek
Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Badania i szkolenia

Tu zamieszczane są propozycje badań terenowych i szkoleń z zakresu turystyki kulturowej. Materiały są umieszczane w wersji popularyzacyjnej czasopisma na www.turystykakulturowa.eu.

Redaktorzy
  • Oleksiy Artyshuk
Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Zasady recenzowania artykułów obowiązujące w naukowym czasopiśmie „Turystyka Kulturowa”
Informacja dla recenzentów i autorów tekstów z dnia z dnia 15.12.2011

OPIS PROCEDURY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW

Poniżej opisana procedura jest zgodna z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach”, ogłoszonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r.

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów ze stałego zespołu recenzentów czasopisma. Recenzenci wchodzący w skład tego zespołu nie są członkami redakcji czasopisma ani jego Naukowej Rady Redakcyjnej a także – w odniesieniu do poszczególnych tekstów - nie są związani z jednostką, przy której afiliowany jest autor tekstu.

2. Doboru recenzentów do tekstów przygotowywanych dla każdego poszczególnego numeru czasopisma dokonuje redaktor naczelny lub jego zastępca wspólnie z redaktorem prowadzącym numeru. W przypadku pokrywania się tematyki tekstu z problematyką, dla której przy czasopiśmie funkcjonuje redaktor tematyczny (wyznaczony członek redakcji posiadający dorobek naukowy w danej dziedzinie), recenzentów dobiera redaktor tematyczny we współpracy z redaktorem prowadzącym numeru.

3. W przypadkach uzasadnionych przedmiotem podjętych badań, ich szczególną metodologią lub interdyscyplinarnym charakterem tekstu redaktor prowadzący wraz z redaktorem tematycznym lub redaktorem naczelnym mogą po konsultacji poprosić o sporządzenie jednej z dwóch recenzji tekstu pracownika naukowego specjalizującego się w danej problematyce i posiadającego przynajmniej tytuł naukowy doktora, nie należącego do stałego zespołu recenzentów. W takim przypadku w pierwszym rzędzie o sporządzenie recenzji lub wskazanie odpowiedniego recenzenta Redakcja prosi członków Redakcyjnej Rady Naukowej czasopisma.

4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

5. Autor(zy) tekstów recenzowanych i recenzenci tych tekstów nie znają swoich tożsamości (stosujemy tzw. „double-blind review process”).

6. Recenzja posiada formę pisemną i sporządzana jest według specjalnie opracowanego formularza recenzji (przykładowy stosowany formularz recenzji jest załączony poniżej dla informacji autorów). Recenzja dokonywana jest w drodze wypełnienia elektronicznego formularza recenzji znajdującego się w panelu czasopisma dostępnym stale członkom redakcji oraz recenzentom. Recenzje są archiwizowane w postaci elektronicznej. Konieczne jest ustosunkowanie się recenzenta do wszystkich punktów formularza wraz z jednoznacznym wyborem opcji dopuszczenia artykułu do publikacji, warunkowego dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Wraz z publikacją podanego formularza recenzji poniżej, w ramach niniejszego dokumentu, Redakcja czyni zadość obowiązkowi podania go do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; natomiast na portalu internetowym czasopisma - w impressum każdego kolejnego numeru podana jest do publicznej wiadomości pełna lista recenzentów współpracujących z czasopismem – członków stałego zespołu recenzentów.

9. Treść gotowej recenzji nie jest podawana do publicznej wiadomości, poznaje ją tylko autor tekstu.

10. Zgodnie z opracowanymi przez redakcję „Turystyki Kulturowej” zadaniami redaktora prowadzącego numer, recenzenci otrzymują od redaktora prowadzącego numer pełną wersję artykułu (przyjętą od autora – po pierwszych uzgodnieniach i ewentualnych poprawkach) najpóźniej na 40 dni przed datą publikacji. Recenzentów prosi się o przygotowanie recenzji w terminie ok. 10 dni. Następnie redaktor prowadzący przekazuje recenzję jej autorowi i w dalszej kolejności odpowiada za to, by ten zrealizował ewentualne wskazania recenzentów. Po tych poprawkach redaktor dokonuje drugiej korekty artykułu i włącza go w skład numeru.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do wszystkich tekstów na zasadach określonych w licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach, dzięki czemu wspierana jest globalna wymiana wiedzy naukowej.

 

Zasady etyki

Redakcja czasopisma będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

Zapora ghostwriting

Informujemy autorów tekstów, że Redakcja :Turystyki Kulturowej: standardowo odmawia przyjmowanie tekstów stworzonych z zastosowaniem praktyk nierzetelności naukowej „guest autorship” oraz „ghostwriting” 
* „ghostwriting” ma miejsce w przypadku, gdy ktośwnosi istotny wkład w powstanie publikacji, jednakże jego udział nie jest ujawniany jako jednego z jej autorów ani jego rola w powstaniu publikacji jest on wspomniana w podziękowaniach zamieszczonych w ramach publikacji. 
* „guest authorship” (lub „honorary authorship”) ma miejsce w przypadku, gdy udział osoby wymienianej w publikacji jako jedyny autor tej publikacji lub jeden z jej autorów jest w istocie znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.
Redakcja „Turystyki Kulturowej” oświadcza, że uznaje „ghostwriting” oraz „guest authorship” za przejawy nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki w tekstach składanych do publikacji, niezaleŜnie od wyników recenzji i ostatecznej decyzji o publikacji - będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych i inne zainteresowane gremia). Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce Redakcja będzie dokumentowała w dostępny sobie sposób. 
W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja czasopisma: wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (polegającego na podaniu ich nazwisk i afiliacji oraz zakresu wkładu (kontrybucji), tj. podania informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Odpowiedzialność za podanie tych danych ponosi autor zgłaszający manuskrypt do publikacji lub jednostka dokonująca tego w jego imieniu. 
Redakcja zwraca siętakże do autorów o załączenie do przedkładanych do publikacji tekstów istotnych informacji na temat ewentualnych zewnętrznych źródeł finansowania publikacji, wkładu innych niżwskazuje afiliacja autorów instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów (tzw. „financial disclosure”), jeśli takie miały miejsce. 
Autor zgłaszający artykuł do publikacji na łamach naszego pisma zobowiązany jest do potwierdzenia przestrzegania zasad ghostwriting i guest authorship i podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich . Poświadczenie w/w stanu rzeczy oraz zgoda na publikację na zasadach bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej licencji (Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska) wymagana jest od autora zgłaszającego na etapie zgłaszania tekstu do procesu wydawniczego i stanowi jego warunek wstępny. Umowa o publikacji wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia tekstu do edycji (po dwóch pozytywnych recenzjach i decyzji redaktora prowadzącego lub kolegium redakcyjnego). Umowa o przeniesieniu praw autorskich stanowi podstawę prawną umożliwiającą publikację artykułu w „Turystyce Kulturowej”.

Poznań, dnia 1 grudnia 2011
Redakcja „Turystyki Kulturowej”

 

Punktacja czasopisma

Czasopismo "Turystyka Kulturowa" znajduje się na liście czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów).
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 23 grudnia 2015r. dostępny jest na stronie MNiSW.
"Turystyka Kulturowa" znajduje się w częsci ”B” pod numerem 1972.
"Turystyka Kulturowa" jest także indeksowana w naukowych bazach danych ErichPlus, BazEkon, BazHum, CEJSH, DOAJ, Index Copernicus International oraz POL-index.