Zapomniane dziedzictwo? Ślady protestantyzmu w wielokulturowej przestrzeni Podlasia i ich wykorzystanie w internetowej promocji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym

Tomasz Grzyb

Abstrakt


Obszary niejednolite pod względem kulturowym dzięki swojemu zróżnicowaniu bywają postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. Takim regionem niewątpliwie jest Podlasie, pełniące od stuleci funkcję pogranicza o charakterze religijnym, etnicznym, językowym, politycznym czy wręcz cywilizacyjnym. W fizjonomii podlaskiego krajobrazu pogranicza szczególnie dostrzegalny – a zarazem uznany za atrakcyjny pod kątem turystyki – jest wpływ dziedzictwa prawosławnego (bez rozróżnienia stricte etnicznego), litewskiego, tatarskiego czy żydowskiego. Ślady kultury protestanckiej cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością w podlaskiej mozaice kulturowej – mająca niedawno miejsce okrągła rocznica zapoczątkowania ruchu reformacyjnego skłania jednak ku bliższemu przyjrzeniu się pozostałościom tej kultury. Bazując na kompleksowym rysie historii protestantyzmu na Podlasiu, zidentyfikowano związany z tą grupą wyznań zasób materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zbadano stopień jego wykorzystania w promocji internetowej przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu analizie poddano strony internetowe określonych gmin i powiatów pod kątem występowania treści związanych z protestanckim dziedzictwem kulturowym, a także umiejscowienia tych informacji w strukturze witryny.


Słowa kluczowe


wielokulturowość; dziedzictwo kulturowe; protestantyzm; Podlasie; promocja turystyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G., Tunbrigde J., 1996, Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict, Wiley, Chichester

Bagińska E., 2002, Działalność religijna Radziwiłłów birżańskich w dobrach podlaskich w XVII wieku, „Studia Podlaskie”, 12, s. 205-228

Banaszak M., 1987-1988, Reformacja i reforma katolicka w diecezji wileńskiej (1527-1591), „Studia Teologiczne”, 5-6, s. 293-322

Barwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Biełuszko K., 2015, Media elektroniczne jako narzędzie promocji turystycznej miasta, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 379, s. 259-268

Birecki P., 2015, Kalwińskie budowle kościelne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie nowożytnym, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, 46, s. 127-153

Bogucka M., 1979, Miasta w Polsce a reformacja. Analogie i różnice w stosunku do innych krajów, „Odrodzenie i reformacja w Polsce”, 24, s. 5-20

Bukowski J., 1886, Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku, Kraków

Chlebowski B., 1893, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, Warszawa

Chlebowski B., 1895, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, Warszawa

Chlebowski B., Walewski W., 1886, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, Warszawa

Chlebowski B., Walewski W., 1889, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, Warszawa

Chlebowski B., Walewski W., 1890, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, Warszawa

Ćwiklińska J., 2012, Oficjalne portale miast w procesie promowania turystyki miejskiej, ”Studia Ekonomiczne Uniwersytetu

Ekonomicznego w Katowicach”, 119, s. 141-152

Durydiwka M., Kociszewski P., 2013, Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce, „Turystyka Kulturowa”, 6, s. 5-29

Florek M., 2007, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Gębarowski M., 2011, Determinanty skutecznego wykorzystywania serwisów społecznościowych w działaniach promocyjnych polskich miast, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 75, s. 449-460

Gołka M., 1997, Oblicza wielokulturowości, (w:) Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 53-63

Grzesik J., 2010, Bracia polscy w Lublinie, w lubelskim i na Wołyniu (XVI-XVII w.), Lublin

Jemielity W., 2003, Ewangelicy we wschodnim rejonie Królestwa Polskiego, „Prawo Kanoniczne”, 46(3-4), s. 111-170

Kizik E., 2013, Na progu nowożytności (1466-1572), (w:) Jurek T., Kizik E., Historia Polski do 1572, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kobyliński Z., 2011, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe? „Mazowsze Studia Regionalne”, 7, s. 21-47

Kosman M., 1986, Litewska Jednota Ewangelicko-Reformowana od połowy XVII w. do 1939r., Opole

Koszember-Wiklik M., 2013, Media społecznościowe w strategii public relations miast, ”Polityki Europejskie. Finanse i Marketing”, 10(59), s 361-370

Liedke M., 2004, Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok

Łopacińska K., 2014, Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej, „Marketing i rynek”, 12/2014, s. 2-6

Łukaszewicz J., 1842, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, Poznań, t. 1-2

Maciejowski T., 2003, Narzędzia skutecznej promocji w internecie, Kraków

Maroszek J., 1989, Siemiatycze jako ośrodek dóbr ziemskich w XV-XVIII w. (do 1801 r.), (w:) Majecki H. (red.) Studia i materiały do dziejów Siemiatycz, PWN, Warszawa, s. 7-42

Mikos von Rohrscheidt A., Szczepankiewicz-Battek J., 2017, Dzieje i dziedzictwo reformacji luterańskiej w Polsce jako potencjał i przedmiot turystyki religijnej, „Turystyka Kulturowa”, 3, s. 21-61

Oleksicki A., 1989, Zabytki architektury Siemiatycz a przemiany w rozplanowaniu przestrzennym miasta w XVIII w., (w:) Majecki H. (red.) Studia i materiały do dziejów Siemiatycz, PWN, Warszawa, s. 43-49

Owsiankowska S., 2010, Wielokulturowość a promocja turystyczna miejsca, (w:) Puchnarewicz E. (red.) Wielokulturowość w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 31-45

Puchnarewicz E., 2010, Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku, (w:) Puchnarewicz E. (red.) Wielokulturowość w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 15-31

Różański K. M., 2014, Zarys dziejów parafii luterańskiej w Białymstoku do I wojny światowej, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, 8, s. 84-107

Stegner T., 2012, Luteranie na terenie Królestwa Polskiego, „ziem zabranych” i Galicji w latach 1795-1918 (w:) Kłaczkow J. (red.) Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XXw.), t. II, s. 7-128

Sulimierski F., Chlebowski B., Krzywicki J., 1885, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, Warszawa

Tazbir J., 2008, Bracia polscy w Zabłudowie i Dojlidach. Z dziejów arianizmu na Podlasiu, ”Odrodzenie i reformacja w Polsce”, 52, s. 5-26

Trawicka Z., 1963, Działalność polityczna i reformacyjna Piotra Kochlewskiego, „Odrodzenie i reformacja w Polsce”, 8, s. 125-148

Tworek S., 1959, Działalność polityczna i reformacyjna Pawła Orzechowskiego, „Odrodzenie i reformacja w Polsce”, 4, s. 89-112

Wyszomirski T., 1959, Z przeszłości zboru protestanckiego w Węgrowie w XVII i XVIII wieku, „Odrodzenie i reformacja w Polsce”, 4, s. 137-155

Żerański M., 2017, Polska. Bedeker ewangelicki, Na Pastwiskach, Cieszyn

Wykaz konsultowanych stron internetowych

http://orla.pl/historia.html [25.02.2019]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.1057

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Tomasz Grzyb

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642