Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach

Zygmunt Kruczek

Abstrakt


Najstarsze na świecie zagłębie naftowe w polskich Karpatach kończy swoją działalność produkcyjną. Dawne kopalnie i destylarnie stały się zabytkami techniki, wiele obiektów wymaga rekultywacji. Szansą na ocalenie dziedzictwa przemysłowego i ochronę środowiska naturalnego jest turystyka przemysłowa. W artykule wskazano na tradycje górnictwa
i przemysłu naftowego w polskich Karpatach, a jego dziedzictwo oceniono w kategoriach atrakcji turystycznych. Autor koncentruje się na możliwościach wykorzystania szlaków naftowych w  rewitalizacji zabytków przemysłu naftowego dla potrzeb  turystyki przemysłowej  i równoważenia  rozwoju regionu. Istniejące i projektowane szlaki wpisują się w system Europejskich Szlaków Dziedzictwa Przemysłowego. Dla karpackiego szlaku naftowego sporządzono analizę SWOT, wskazano na korzyści tworzenia szlaków dla środowiska naturalnego i lokalnych społeczności.


Słowa kluczowe


polskie Karpaty; zabytki przemysłu naftowego; rewitalizacja; szlaki kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobek Cz., Wais T., 2010, Górnicza likwidacja I rekonstrukcja XIX-wiecznych kopanek na przykładzie Muzeum Przemysłu Naftowego I Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. [w:] I Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce. Muzeum Żup Solnych, Wieliczka

Cultural tourism trends in Europe: a context for the development of Cultural Routes, 2011, In: Khovanova-Rubicondo, K. (ed.) Impact of European Cultural Routes on SMEs’ innovation and competitiveness. Strasbourg: Council of Europe Publishing, s. 21-39

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/StudyCR_en.pdf

Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki, 2008, Materiały pokonferencyjne z V Międzynarodowej konferencji, Zabrze

Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji, 1871, red. A. Szneider, t. I, str. 360 pod hasłem : Asfalt, Lwów

European Industrial Heritage: The International Story, 2017, ERIH www.erih.net

Gaweł Ł., 2012, Szlaki dziedzictwa kulturowego – praktyka zarządzania. Refleksje po audycie Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki, Turystyka Kulturowa nr 2

Gaweł Ł., 2014, Poprzemysłowe dziedzictwo kulturowe a rozwój turystyki. Zastosowanie modelu AUDEE do oceny industrialnych atrakcji turystycznych. Turystyka Kulturowa nr 11

Goodall B., 1990, The Dynamics of Tourism Place Marketing. [w:] red. G. Ashworth, B. Goodall, Marketing Tourism Places, London, Routledge

Industrial Heritage and Agri/Rural Tourism in Europe. European Parliament's Committee on Transport and Tourism. Brussels, 2013. European Union. (http://www.europarl.europa.eu/studies)

Hewison, R., 1987, The Heritage Industry, Britain in a Climate of Decline. Methuen, London

Jawor E., Kruczek J., 1994, Geologia złóż ropy i gazu (w:) Wolwowicz R. (red.) Historia polskiego przemysłu naftowego. Stow. Inż. i Tech. Przem. Naft. Brzozów-Kraków: s. 61-159

Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne. Turystyka kulturowa. Nr 6

Jansen-Verbeke, M., 1999, Industrial heritage: A nexus for sustainable tourism development. Tourism Geographies, 1, (1), 70-84

Kotler P., Kevin L.K., 2000, Marketing Management. Prentice Hall, 14 th edition

Kruczek Z., 2005, Szlaki przemysłowe produktami turystyki specjalistycznej. Zeszyty Naukowo-Techniczne. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Seria Materiały konferencyjne. Zeszyt nr 74, Kraków

Kruczek Z., 2016, Post-industrial Tourism as an Opportunity for Revitalising the Environment of the Former Oil Basin in the Polish Carpathian Mountains. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 25, No. 2, ss. 895-902, DOI: 10.15244/pjoes/61241

Lipińska E.J., 2009, Dziedzictwo czy ryzyko środowiskowe pozostałości dawnych robót górnictwa naftowego? W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Red. J. Skowronek. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z oo w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno

Lenartowicz K., Ostręga A., 2012, Revitalisation of Post-Industrial Areas Through the Preservation of Technical Heritage in Poland. AGH Journal of Mining and Geoengineering. Vol. 36, No. 2

Oevermann H., (red), Mieg H. (red), 2015, Industrial heritage sites in transformation: clash of discourses , New York, Routledge, https://doi.org/10.1080/17535069.2015.1050203

Radwański A.R., 2009, The Ignacy Łukasiewicz Memorial Museum of Oil and Gas Industry in Bóbrka and historical monuments of petroleum and salt industries in the vicinity of Krosno (the Polish Outer Carpathians), GEOTURYSTYKA 3 (18)

Richards G., 2007, Cultural Tourism. Global and Local Perspective. New York Howart

Sikorska E., Szlak Naftowy, 2007, [w:]: Rozwój turystyki industrialnej. Promocja Karpacko-Galicyjskiego Szlaku Naftowego. Materiały pokonferencyjne. Jasło, 2007

Swarbrooke J., 2002, The development and management of visitors atractions, Butterworth – Heinemann, Oxford.

Szewczyk A., 2012, Sowliny — the Center of the Petroleum Industry at the Very West End of the Carpathian-Galician Petroleum Route. Current Condition, Problems with Revitalization. AGH Journal of Mining and Geoengineering. Vol. 36, No. 1

UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition. www. http://publications.unwto.org/. 14.04.2018

Walas B., Kruczek Z., 2013, Marketing, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Zuzak, J., 2009, The Guide. The Ignacy Łukasiewicz Memorial Museum of Oil Industry in Bóbrka. Museum of Oil and Gas Industry Foundation, Bóbrka
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.1059

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Zygmunt Kruczek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642