Dziś i jutro turystyki dziedzictwa

Magdalena Banaszkiewicz, Łukasz Gaweł

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów. 

 

Jakie, Państwa zdaniem, wyzwania (szanse i zagrożenia) stoją przed branżą turystyczną w związku z coraz szerszym definiowaniem tego, co uznaje się za dziedzictwo, jak również jego komercjalizacją do celów turystycznych? Jak oceniają Państwo współpracę „sektora turystycznego” i „sektora dziedzictwa” w Polsce? Jakie formy turystyki dziedzictwa mogą Państwa zdaniem wyróżnić Polskę na tle innych krajów europejskich?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G.J. (2007). Sfragmentaryzowane dziedzictwo: sfragmentaryzowany instrument sfragmentyzowanej polityki, [w:] M. Murzyn, J. Purchla (red.), Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, MCK, Kraków, s. 29–42

Banaszkiewicz M., 2018, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Wyd. UJ, Kraków

ICOMOS 1999 - International Cultural Tourism Charter. Managing Tourism at Places of Heritage Significance, Adopted by ICOMOS at the 12th General Assembly in Mexico

ICOMOS Burra 1999 - The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, International Council of Monuments and Sites, Sydney 1999

Marciniak A., Pawleta M, Kajda K., 2018, Czym jest dziedzictwo? [w:] A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda (red.), Dziedzictwo we współczesnym świecie, Universitas, Kraków, s. 7-23

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia/KulTour.pl Kraków-Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018a, Polityka historyczna z etyką w tle. Patologie w kreowaniu doświadczeń turystów kulturowych, "Folia Turistica" Nr 49, s. 67-123

Mikos v. Rohrscheidt 2018b, Historia w turystyce kulturowej, WN PWN SA, Warszawa

NAHMUS 2019 www - witryna wirtualnego Native American Holocaust Museum (Muzeum Holokaustu Rdzennych Amerykanów - www.nahmus.org

Owsianowska S., Banaszkiewicz M., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, "Turystyka Kulturowa" nr 11, s. 6-14

UNESCO 2002, Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers (opr. A. Pedersen), UNESCO World Heritage Centre, Paris

Woźny J., 2018, Archeologia i duch nacjonalizmu w nowożytnej Europie [w:] A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda (red.) Dziedzictwo we współczesnym świecie, Universitas, Kraków, s. 149-160

Zawodna-Stephan M., 2018, Trudne dziedzictwo. Skandal wokół masowych grobów na Leitenbergu [w:] A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda (red.) Dziedzictwo we współczesnym świecie, Universitas, Kraków, s. 161-182

Angutek D., 2013, Kulturowe wymiary krajobrazu. Antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji: od teorii do empirii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98,

Kasprzak K., Raszka B., 2014, Turystyka w Wielkopolskim Parku Narodowym, [w:] G. Łyczkowska, B. Raszka, K. Kasprzak (red.), Planowanie i zagospodarowanie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wybór problemów, BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań, str. 97-107

Mikos v. Rohrscheidt A. 2008b. Turystyka Kulturowa – wokół definicji,, „Turystyka Kulturowa” nr 1 s. 4-21

Millenium Ecosystem Assessment 2005. Ecosystems and Humań Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC, 155 pp

Ecosystems and Humań Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resource Institute. Washington, DC

Boorstin D., The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Vintage Books, New York 1992 (1964)

Drucker P., Praktyka zarządzania, „Czytelnik” – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa–Kraków 1994

Gutowska K., Kobyliński Z., Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2011, nr 6

Howard P., Heritage. Management, Interpretation, Identity, Continuum, London–New York 2003

Kobyliński Zbigniew, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym a koncepcja ekorozwoju [w:] Gutowska Krystyna (red.), Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000

Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Leslie D., Responsible Tourism: Concepts, Theory and Practice, CABI, Wallingford 2012

MacCannell D., The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, Schocken, New York 1976

McKercher Bob, Cros du Hilary, The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, New York 2012

Spenceley A., Responsible Tourism: Critical Issues for Conservation and Development, Earthscan, London-Sterling, VA 2012

Swarbrooke J., Sustainable Tourism Management, CABI, Wallingford 1999

Weaver D., Sustainable Tourism. Theory and Practice, Elsevier, Burlington 2006


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Magdalena Banaszkiewicz, Łukasz Gaweł


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642