Możliwości turystycznego wykorzystania nekropolii wojennych w Polsce – uwagi w świetle zasad interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena

Andrzej Trojanowski

Abstrakt


Artykuł przedstawia wybrane kwestie opieki nad cmentarzami wojennymi w Polsce (jako części dziedzictwa kulturowego) i ich turystycznego potencjału. Pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami zachodzi ścisła relacja i wzajemne powiązania. Tekst przybliża terminologię dotyczącą cmentarnictwa wojennego i główne problemy opieki nad takimi obiektami w Polsce. Omawia również ich główne walory kulturowe oraz możliwości i ograniczenia turystycznego wykorzystania. Przedstawione zostały również wybrane przykłady kompleksów nekropolii wojennych, jak również opis szklaku turystycznego utworzonego w oparciu o takie obiekty.

Autor artykułu powiązał przedstawiane tematy z opracowanymi ponad 60 lat temu zasadami interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena, zawartymi w jego słynnej Interpretacji dziedzictwa. Zaproponował również zastosowanie tych zasad na polu opieki nad cmentarzami wojennymi i ich turystycznego wykorzystania. 


Słowa kluczowe


cmentarze i groby wojenne; interpretacja dziedzictwa; turystyka; tanatoturystyka; Freeman Tilden

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielecki A, Cmentarze wojenne a koncepcje zagospodarowania przestrzennego powiatu gorlickiego w oparciu o materiały kartograficzne i analizę zdjęć lotniczych, Teledetekcja środowiska nr 1/2016

Duda O, 1995 Cmentarze wojenne w Galicji Zachodniej, Warszawa

Długozima A., 2011, Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu Beata Gawryszewska, Warszawa

Janusz M, Sądecka B 2017 w: M.Michalko i inni. Kompleksowa analiza potencjału rozwoju turystyki wiejskiej na pograniczu Polsko – słowackim Rzeszów

Fiktus D, 2015, Prawno-historyczne aspekty problematyki miejsc pamięci w polskim systemie prawnym w: Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Wrocław

Frodyma R, 2019 Cmentarze wojenne z I wojny światowej, Gorlice-Pilzno-Łużna, Krosno

Komsta A, Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce, Turystyka Kulturowa nr 2/2013

Madej-Janiszek R, Udział Muzeum Niepodległości w tworzeniu Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Mazowszu, Niepodległość i Pamięć, Nr 23-1/2016

Mazurkiewicz J, 2010 Non omnis moriar: Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław 2010

Mikołajczyk J, Ochrona grobów ofiar wojen jako komponent polityki pamięci prowadzonej przez państwo. Podstawy prawne i przykłady realizacji. Przegląd Zachodni 2014 nr 2

Mikołajczyk J, 2017 Ochrona grobów i cmentarzy wojennych w Polsce. Wybór dokumentów, Kraków

Moniak A, Suszczewicz M, Przestrzeń kulturowa i niechciane dziedzictwo garnizonów poradzieckich na pograniczu Polski i Niemiec, Turystyka Kulturowa nr 2/2018

Najwyższa Izba Kontroli, 2019, Informacja o wynikach kontroli Opieka nad cmentarzami wojennymi w Polsce południowo-wschodniej (P/17/097)

L.M.Mijakowski, 2005, Kontekst prawno-administracyjny debaty o upamiętnieniach mniejszości niemieckiej na Śląsku w: L. M. Nijakowski, J. Szteliga, Informator o spornych pomnikach niemieckich na Śląsku Opolskim, Opole-Warszawa

Partridge A, W stulecie hekatomby. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w dawnej Galicji Zachodniej jako unikatowy zespół sepulkralny. Dzieje, twórcy, symbolika, stan zachowania, problemy ochrony w: Ochrona Zabytków nr 1/2015

Słownik Języka Polskiego pod red. M.Szymczaka, 1978, Warszawa

Samołyk M, Geocaching - nowa forma turystyki kulturowej, Turystyka kulturowa nr 11/2013

Schubert J., Pochówki żołnierskie w tradycji historycnej do czasów I wojny światowej. Powstanie cmentarzy wojskowych. Architektura. Czasopismo Techniczne, Zeszyt 16, nr 5-A, 2011

Szymański W, „O jedno tylko proszę skromnie, nie zapomnijcie nigdy o mnie”. Zachodniogalicyjskie cmentarze wojenne w świetle nowych problemów i perspektyw badawczych, Przegląd kulturoznawczy, nr 4/2014

Tanaś S, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej - wokół problemu badawczego, Turystyka Kulturowa Nr 2/2008

Tilden F, 2019, Interpretacja dziedzictwa, Wydawnictwo Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań

Wałkowska J, Nieczynne cmentarze protestanckie: kłopotliwe dziedzictwo czy niewykorzystany potencjał turystyczny? Turystyka Kulturowa nr 3/2019

Wasyluk P, Kucner A, Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego, Turystyka Kulturowa nr 1/2020

Zalewska A, 2018 Ewidentne relikty wojen XX wieku w ewidencji zabytków. Oddziaływanie wyników badań z zakresu archeologii współczesności w przestrzeniach

konserwatorskiej i publicznej, Kurier Konserwatorski nr 15

Zalewska A., Cygnot D., 2019, Problem masowej śmierci i (nie)obecności miejsc spoczynku żołnierzy poległych w rejonie Rawki i Bzury w latach 1914-1915 – rozdział 20 opracowania (red. Zalewska A.) Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915), Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Andrzej Trojanowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642