Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa?

Tomasz Grzyb

Abstrakt


Rzeki, będące dawniej jednym z najważniejszych czynników miastotwórczych, współcześnie odgrywają coraz większą rolę jako istotny impuls wzmacniający atrakcyjność turystyczną miasta. Jednocześnie w ostatnich latach w Polsce zyskuje popularność trend ponownego „odwracania się” miast ku terenom nadrzecznym. Proces ten przejawia się m.in. poprzez odnowę powiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Poprawa dostępności terenów nadrzecznych, rewitalizacja zdegradowanych i kreowanie nowych przestrzeni publicznych, oprócz stymulowania zachowań rekreacyjnych mieszkańców, może mieć jednocześnie za cel stworzenie nowej (spójnej z genius loci otaczającej tkanki miejskiej lub tematyzowanej) atrakcji turystycznej. O atrakcyjności przyrody terenów nadrzecznych może z kolei przesądzać stopień jej naturalności; o ile wiele polskich rzek zostało w różnym stopniu uregulowanych, to kanalizacji poddano jedynie nieliczne odcinki. Przedmiotem badania były wybrane wymiary atrakcyjności terenów nadrzecznych w miastach w kontekście turystyki. Przytoczone zostały przykłady z trzech istotnych ośrodków turystyki miejskiej o zróżnicowanym charakterze terenów nadrzecznych – Warszawy, Wrocławia i Bydgoszczy. Analizie poddano m.in. miejsce przyrodniczych i kulturowych walorów rzek w ofercie turystycznej miast oraz ich obecność jako składowych wizerunku miasta.


Słowa kluczowe


rzeka; turystyka miejska; waterfront; atrakcja turystyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andruszkiewicz A., 2007, Wisła – ściek czy skarb przyrody? Szanse dla rozwoju turystyki i rekreacji na warszawskim odcinku Wisły, „Turystyka i Rekreacja”, 3, s. 50-55

Ashworth G.J., Page S.J., 2011, Urban tourism research: Recent progres and current paradoxes, „Tourism Management”, 32, s. 1-15

Ashworth G.J., 1989, Urban tourism: an inbalance in attention, (w:) Cooper C.P. (red.) Progress in tourism, recreation and hospitality management, vol. 1, Belhaven, London, s. 33-54

Bartkowski J., 2016, City as an entertainment machine (Miasto jako maszyna rozrywki) – koncepcje rozwoju miejskiego i polityki miejskiej Terry’ego Nicholasa Clarka, „Studia miejskie”, 21, s. 117-133

Bruttomesso R., 2001, Complexity on the urban waterfront, (w:) Marshall R. (red.) Waterfronts in Post-Industrial Cities, Spon Press, London&New York, s. 39-51

Clark T.N., 2003, Introduction (w:) Clark T.N. (red.) City as an entertainment machine, Elsevier, Oxford, s. 1-17

Czyżewska E., Wolski J., Chopkowicz E., 2017, Wrocław, Helion, Gliwice

Derek M., Duda-Gromada K., Kosowska P. i in., 2013, Problemowe i problematyczne ABC turystyki w Warszawie, „Prace Geograficzne”, 134, s. 7-36

Derek M., Dudek-Mańkowska S., 2015, Rozwój turystyczny Powiśla, „Prace i Studia Geograficzne”, 60, s. 7-23

Drozdowski M., Zahorski A., 1972, Historia Warszawy, PWN, Warszawa

Duda-Gromada K., 2018, Tereny nad Wisłą w Warszawie jako miejsce spotkań (w opinii mieszkańców wybranych osiedli, „Prace Geograficzne”, 152, s. 67-81

Florek M., 2007, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Gzell S., 2015, Nawodna lokalizacja – co to dziś oznacza dla miasta?, „Przestrzeń i forma”, 24(1), s. 113-128

Jansen-Verbeke M., 1986, Inner-city tourism: Resources, tourists and promoters, „Annals of Tourism Research”, 13(1), s. 79-100

Jansen-Verbeke M., Lievois E., 1999, Analysing heritage resources for urban tourism in European cities, (w:) Butler R., Pearce D. (red.) Contemporary issues in tourism development, Routledge, New York, s. 81-107

Jeleniewski M.K., 2014, Rola Brdy i Kanału Bydgoskiego w powstaniu i rozwoju Bydgoszczy, „Geography and Tourism”, 2(2), s. 7-18

Kowalczyk A., 2001, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2003, Rozwój funkcji turystycznej jako cel polityki miejskiej, (w:) Gołębski G. (red.) Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, AEP-WN PWN, Warszawa, s. 185-186

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne”, 35, s. 155-197

Kowalczyk A., 2012, Recepta na sukces? Znaczenie koncepcji waterfrontu dla rozwoju turystyki w miastach – przykład z Hongkongu, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 2, s. 21-47

Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Law C.M., 1992, Urban tourism and its contribution to economic regeneration, „Urban Studies”, 29(3-4), s. 599-618

Law C.M., 1993, Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities, Mansell, London

Łach J., Rozenkiewicz A., 2011, Wrocławski Węzeł Wodny jako potencjał dla rozwoju turystyki miejskiej Wrocławia, Widawski K. (red.) Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, t. II, Wrocław, s. 151-170

Łach J., Włostowski B., 2013, Uwarunkowania, stan obecny i perspektywy rozwoju żeglugi turystycznej na Odrze we Wrocławiu, „Geography and Tourism”, 1(1), s. 23-30

Łopacińska K., 2014, Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej, „Marketing i rynek”, 12/2014, s. 2-6

Maciejowski T., 2003, Narzędzia skutecznej promocji w internecie, Kraków

Madurowicz M., 2008, Kto jest turystą w wielkim mieście? Poszukiwania badawcze, (w:) Kowalczyk A. (red.) Turystyka kulturowa – spojrzenie geograficzne, WGiSR UW, Warszawa, s. 59-84

Michniewicz-Ankiersztajn H., Józefowicz I., 2019, Kanał Bydgoski i jego potencjał w kreowaniu zrównoważonych produktów turystycznych i ekoturystycznych na przykładzie miejskiego szlaku zielonego Greenway, „Czasopismo Geograficzne”, 90(1), s. 105-122

Miszewska B., Szmytkie R., 2008, Odra walorem turystycznym Wrocławia, (w:) Jażdżewska I. (red.) Funkcja turystyczna miast. XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, WUŁ, Łódź, s. 175-190

Muszyńska-Jeleszyńska D., 2015, Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji, (w:) Skowronek J. (red.) Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Białystok, s. 245-257

Pancewicz A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice

Piskozub A., 1982 (red.) Wisła. Monografia rzeki, WKŁ, Warszawa

Preisler M., 2012, Uwarunkowania atrakcyjności turystycznej miasta, „Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu”, 8, s. 133-153

Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B., Hoffmann R., Wachowiak E., 2015, Walory przyrodnicze Brdy w Bydgoszczy, (w:) Załuski T., Krasicka-Korczyńska E., Ratyńska H., Sawilska A.K. (red.) Cenne składniki flory i roślinności na obszarze Pomorza i Kujaw, PTB, Bydgoszcz, s. 21-45

Sharpley R., Robert L., 2008, Zarządzanie turystyką miejską, (w:) Pender L., Sharpley R. (red.) Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa, s. 203-219

Shaw B., 2001, History at the water’s edge, (w:) Marshall R. (red.) Waterfronts in Post-Industrial Cities, Spon Press, London&New York, s. 160-172

Skalimowski A., Tucholski Z., 2013, Zabytkowe bulwary wiślane na Wybrzeżu Kościuszkowskim i Gdańskim w Warszawie, „Ochrona Zabytków”, 1-4, s. 75-84

Stefanowska A., 2012, Zagospodarowanie rekreacyjne Wisły na jej warszawskim odcinku – historia i perspektywy, „Problemy Turystyki i Rekreacji”, 1, s. 69-78

Stefanowska A., 2014, Rola rzeki w rozwoju turystyki miejskiej na przykładzie Warszawy i wybranych miast europejskich, „Turystyka Kulturowa”, 8/2014, s. 6-19

Swianiewicz P., 2005, Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne”, 4(22), s. 5-25

Szafranek E., 2014, Społeczne funkcje terenów nadrzecznych, (w:) Śliwa M. (red.) Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 61-72

Szwed J., 2012, Współczesna rola bulwarów w mieście, „Przestrzeń i forma”, 16, s. 443-457

Tölle A., 2010, Restrukturyzacja miejskich obszarów nawodnych. Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe, „Biuletyn Instytutu Geografii Społecznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Tuan Y-F., 1987, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

von Rohrscheidt A. M., Ochmański A., 2012, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Miasta Wrocławia i powiatu ziemskiego wrocławskiego, „Turystyka Kulturowa”, 2, s. 55-82

Warren J.A.N., Taylor C.N., 2003, Developing urban tourism in New Zealand, Centre for Research, Evaluation and Social Assessment, Wellington

Zegar T., 2015, Rzeka w mieście – perspektywy rozwoju terenów nawodnych w Warszawie, „Prace i Studia Geograficzne”, 60, s. 139-152

Zyglewski Z., 2017, Bydgoszcz – miasto nad wodą, „Kronika bydgoska”, s. 33-61

https://polskatimes.pl/10-polskich-miast-do-ktorych-najchetniej-podrozuja-turysci-ranking-top-10/ar/c1-14577097 [1.08.2020]

https://warsawtour.pl/en/main-page/ [16.08.2020]

https://warsawtour.pl/en/sightseeing-routes [23.08.2020]

https://visitbydgoszcz.pl/en/ [19.08.2020]

https://visitwroclaw.eu/en [20.08.2020]

www.instagram.com/go2warsaw/ [3.08.2020]

www.instagram.com/visitbydgoszcz/ [4.08.2020]

www.instagram.com/visitwro/ [9.08.2020]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1194

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Tomasz Grzyb

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642