Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania)

Agnieszka Niezgoda, Izabela Wyszowska

Abstrakt


Odwiedzając różne miasta, współcześni turyści poszukują nowych wrażeń i inspiracji. Wśród wielu atrakcji i ofert mogą się zagubić czy nawet zapomnieć o tradycyjnych walorach turystycznych centrów miejskich, do których należą zabytki architektury minionych epok historycznych. Celem artykułu jest próba oceny znaczenia architektury baroku w Polsce dla uczestnictwa w turystyce miejskiej i jego odzwierciedlenie w opiniach turystów. Artykuł w szczególności koncentruje się na ustaleniu świadomości odbiorców w zakresie znaczenia i rangi trzech istotnych zabytków opisywanej epoki, które wybrano dla potrzeb artykułu (kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie, pałac w Wilanowie, kościół farny w Poznaniu1). Wszystkie trzy obiekty są elementami głównych tras turystycznych miast, w których się znajdują. Na podstawie opinii zamieszczonych na portalu TripAdvisor autorki postanowiły zbadać, czy kultura i cechy baroku zostały odzwierciedlone w opiniach turystów i mogły stanowić inspirację do odwiedzenia analizowanych miejsc w trzech wybranych miastach Polski. Zastosowano metodę badawczą desk research (analizę danych zastanych). Porównując opinie na temat analizowanych zabytków, można uznać, że u osób, które podzieliły się wrażeniami na portalu TripAdvisor, najwięcej odniesień do baroku znalazło się w opiniach o kościele farnym w Poznaniu (31%), następnie o kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie (22%), a najmniej – w opiniach na temat pałacu w Wilanowie (5%). Badanie ma charakter pilotażowy, a opracowanie stanowi wstęp do dalszych pogłębionych badań jakościowych.


Słowa kluczowe


architektura baroku; atrakcje turystyczne; turystyka miejska; opinie turystów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


"30 sposobów na Poznań", przewodnik tematyczny, praca zbiorowa, 2012, Kultour.pl, Poznań

Bejda H., Pabisowie M., M., 2016, Sakralny Kraków od A do Z. Kompletny przewodnik, Wyd. Rafael

Butler R., 2006, Volatile demand for tourism? – We can only market efficiently to what we know, rather than to what we imagine, [in:] P. Keller, T. Bieger (eds.), Marketing efficiency in tourism. Coping with volatile demand, Erich Schmidt Verlag, Berlin, pp. 13-22

Chrzanowski T., 1994, Barok – styl i epoka, [w: ] Sztuka świata, t. 7, Wyd. Arkady, Warszawa

Dolabella, wenecki malarz Wazów, 2020, katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie Warszawa

Flick U., 2011, Projektowanie badań jakościowych, przeł. P. Tomanek, PWN, Warszawa

http://krakow-przewodnik.com.pl/krakowskie-zabytki/kosciol-ss-piotra-i-pawla/[9.10.2020]

https://pik.poznan.pl/miejsca/fara-poznanska/[9.10.2020]

https://www.wilanow-palac.pl/[9.10.2020]

Llodrà-Riera, I., Martínez-Ruiz, M.P., Jiménez-Zarco, A.I., & Izquierdo-Yusta, A. ,2015, A multidimensional analysis of the information sources construct and its relevance for destination image formation, “Tourism Management”, nr 48, s. 319–328

http://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.11.012

Marine-Roig, E., Ferrer-Rosell, B., 2018, Measuring the gap between projected and perceived destination images of Catalonia using compositional analysis, “Tourism Management”, nr 68, s. 236–249. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.020

Marine-Roig, E., 2019, Destination image analytics through traveller generated content. Sustainability, nr 11(3392), s. 1-23. https://doi.org/10.3390/su11123392

Mikocka-Rachubowa K., 1994, Barok i rokoko w Polsce, [w:] Sztuka świata, t. 7, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wydawnictwo GWSH „Milenium”, Gniezno

Mikułowski-Pomorski J., 2011, Miasto twórcze w trzech różnych odsłonach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej, [w:] Twórcze miejsca, twórczy ludzie, A. Surdej (red.), Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, s. 25 – 51

Munar A.M., Jacobsen J.K.S., 2013, Trust and involvement in tourism social media and web-based travel information sources, “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, nr 13(1), s.1–19. https://doi.org/10.1080/15022250.2013.764511

Niezgoda A., 2013, Prosumers in the tourism market: the characteristics and determinants of their behaviour, Poznań University of Economics Review, vol. 13, Nr 4, s. 130 – 140

Niezgoda A., 2017, Kształtowanie wizerunku miejsc poprzez relacje z podróży - ujęcie historyczne i współczesne, Prace i Studia Geograficzne, T.62 z.2, s. 121-134

Nowacki M., 2017, Atrakcje turystyczne światowych metropolii w opinii użytkowników TripAdvisora, Studia Peregietica, nr 3 (19), s. 13 – 31

Orzechowska-Kowalska K., 2003, Dzieje architektury inaczej, Drukarnia GS Sp. z o.o., Kraków

Pasikowski S., 2015, Czy wielkość jest niezbędna? O rozmiarze w badaniach jakościowych, Przegląd badań edukacyjnych, nr 21 (2/2015), s. 195 – 211. http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.055

Pevsner N., 2013, Historia architektury europejskiej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Poznań, przewodnik po zabytkach i historii, 2003, J. Pazder (red.), Wydawnictwo Miejskie, Poznań

Reich F., Pechlaner H., Hoelzl B., 2006, Price satisfaction in the hotel industry, [in:] P. Keller, T. Bieger (eds.), Marketing efficciency in tourism. Coping with volatile demand, Erich Schmidt Verlag, Berlin, pp. 107-116

Rożek M., 2015, Z dziejów sztuki polskiej, X-XVIII wiek, ,Wydawnictwo WAM, Kraków

Surdej A., 2011, Analiza znaczenia czynników kulturowych w rozwoju miast na przykładzie wybranych miast citta d’arte we Włoszech [w:] Twórcze miejsca, twórczy ludzie, A. Surdej (red.), Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, s. 56 – 85

Szczepaniak K., 2012, Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 42, s. 83-112

Wyszowska I., 2015, Problematyka historii kultury i sztuki w kształceniu kadr turystycznych, [w:] Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji, S. Bosiacki (red.), AWF Poznań

Xiang, Z., Wang, D., O'Leary, J.T., & Fesenmaier, D.R., 2015, Adapting to the Internet: Trends in Travelers' Use of the Web for Trip Planning, Journal of Travel Research 54(4), 511–527. https://doi.org/10.1177/0047287514522883

Zajadacz A., 2017, Dyssatysfakcja w przestrzeni turystycznej. Negatywne opinie u użytkowników TripAdvisor na temat głównych atrakcji turystycznych wybranych miast w Polsce, Prace i Studia Geograficzne, T. 62, z. 3, s. 63 – 88
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1197

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Agnieszka Niezgoda

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642