Ocena potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce - stan zaawansowania badań i perspektywy ich kontynuacji

Marcin Wojciech Gorączko

Abstrakt


W artykule dokonano podsumowania dotychczasowych prac nad oceną potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce, zrealizowanych według metody zaproponowanej przez A. Mikosa von Rohrscheidta.  Prowadzone w obrębie powiatów (w przypadku miast wydzielonych analiza ich potencjału odbywa się wraz z otaczającym je powiatem ziemskim) w latach 2007-2020, objęły one swoim zasięgiem ponad 100 tego typu jednostek terytorialnych w kraju.  Opracowane
a następnie opublikowane na łamach czasopisma „Turystyka Kulturowa” raporty z badań waloryzacyjnych, dają możliwość oceny zaawansowania prac, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i przestrzennym, sformułowania spostrzeżeń uwag dotyczących ich aspektów metodologicznych oraz refleksji, co do perspektyw ich kontynuowania.


Słowa kluczowe


potencjał turystyczno-kulturowy; waloryzacja turystyczna; atrakcje turystyczne w Polsce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antoniewicz B., Mikos von Rohrscheidt A. 2015, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Jarocin i powiatu jarocińskiego, Turystyka Kulturowa, 5, s. 80-107

Buczkowska K. 2008, Turystyka kulturowa, Wyd. AWF, Poznań

Duda-Seifert M. 2015, Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury w świetle literatury, Turystyka Kulturowa, 4, s.74-87

Janas 2009, Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego miasta Jarocina i powiatu jarocińskiego, Turystyka Kulturowa, 3, s. 30-38

Jędrysiak T. 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kowalczyk A. (red) 2008, Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, WGiSR UW, Warszawa

Kowalik A. 2020, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Tarnowa i powiatu tarnowskiego, Turystyka Kulturowa, 3, s. 239-293

Kruczek Z. 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. 2006, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

Łysoń, P. (red.) 2015, Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych. Raport badawczy przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014—2020, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Mikos von Rohrscheidt A. 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., Plichta P. 2020, Turystyka w czasach zarazy. Jak współczesne epidemie zmieniają turystykę kulturową?, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, 89, Turystyka Kulturowa, 2, s. 169-184

Mikułowski B., 1976, Wstępna ocena walorów krajoznawczych, Czasopismo Geograficzne, 47, 3, s. 237-253

Mileska M.I., 1963: Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Prace Geograficzne PAN, 43, PWN, Warszawa

Myga-Piątek U. 2007, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk-Warszawa, s. 101-110

Naumowicz K. 1993, Potencjał turystyczny i regionalizacja turystyczna Polski, Rozprawy i Studia, (CCX) 136, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Nowacki M., 2000, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja – jako produkt turystyczny, Turyzm, 10, 1, s. 112-120

Nowacki M., 2007, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, Problemy Turystyki, 1-4, s. 59-72

Medlik S. 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa

Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M., Iwicki S., 1979: Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818)

Seweryn R. 2003, Walory turystyczne - istota i funkcje. Próba klasyfikacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 621, Kraków, s. 73-87

Sołowiej D. 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. Nauk. UAM, Poznań

Ślusarz G., Cierpiał-Wolan M., Gierczak-Korzeniowska B., Uchman J., Żegleń P. 2019, Potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w latach 2014–2018 – ujęcie regionalne, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów

Tomczyk A., 2005, Atrakcyjność turystyczna regionu – aspekt teoretyczny oraz praktyczne zastosowanie jednej z metod jej oceny, Problemy Turystyki, 3-4, s. 19-35

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668)

Warszyńska J. 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (Zarys metody), Zeszyty Naukowe UJ, 249, Prace Geograficzne, 27, Kraków, s. 103-114

Wyrzykowski J. 1975, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań, Zesz. Naukowe Inst. Turystyki, nr 2/3, Warszawa

Wyrzykowski J. 2002, Zasady oceny potencjału turystycznego obszarów, miejscowości i obiektów, Roczniki Naukowe PWSZ w Wałbrzychu, Języki obce i turystyka,1, Wałbrzych

Zajadacz A. 2004, Potencjał turystyczny miast (na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich), Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań

Zajadacz A., Śniadek J. 2009, Ocena potencjału turystycznego, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, [w:]. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, (red.) Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Tom III, Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace Nr 3, UAM, Poznań, s. 35-60

Ziarkowski D. 2007, Problemy oceny wartości i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki, Folia Turistica, 18, s.175-183

www.mkidn.gov.pl, 20.09.2020

www.nid.pl, 20.09.2020

www.polskiezabytki.pl, 20.09.2020

www.zabytek.pl, 20.09.2020
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i117.1199

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Marcin Wojciech Gorączko

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642