Pytanie 93: Na ile ograniczenia w wyjazdach zagranicznych są szansą dla rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce?

Tatiana Mucha, Paweł Plichta

Abstrakt


Wśród wielu form współczesnej turystyki kulturowej w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszy się w Polsce turystyka kulinarna a w jej ramach także enoturystyka [por. Mazurkiewicz-Pizło 2013; Kruczek 2009]. Na taki stan rzeczy wpływa wiele czynników, m.in. globalne trendy w turystyce, zmiany w polskiej tradycji i zwyczajach kulinarnych, powstające nowe winnice, rozwój już istniejących i zapewnianie odpowiedniej infrastruktury do przyjmowania gości, różnorodna promocja regionalnych ofert w tym zakresie. W jej zakres wpisują się przedsięwzięcia „o charakterze turystycznym, w których istotną częścią programu lub decydującym motywem podjęcia podróży jest skorzystanie z ofert kulinarnych obcego kraju lub regionu” przy zachowaniu „wysokiej jakości potraw, odniesienie ich składu i sposobu przyrządzania do tradycji kucharskich regionu docelowego oraz zapewnienie spożywania posiłków w odpowiednim otoczeniu” [Mikos v. Rohrscheidt 2016a, s. 200].

Zarówno turystyka kulinarna, jak i sama turystyka winiarska, podejmowane są w specjalistycznych badaniach w różnych wymiarach i kontekstach [por. Mikos v. Rohrscheidt 2016a; Buczkowska 2008]. W piśmiennictwo to wpisują się też publikowane od wielu lat na łamach czasopisma „Turystyka Kulturowa”, artykuły, raporty i omówienia zostały w tym przypadku zestawione przez Karolinę Buczkowską-Gołąbek w formie odrębnej kolekcji tematycznej [Turystyka kulinarna].

Ostatnie miesiące katastrofalne dla branży turystycznej i doświadczenia wielu jej interesariuszy: turystów, władz samorządowych, przedsiębiorców w związku ze skutkami pandemii SARS-CoV-2, skłaniają do wymiany opinii praktyków i teoretyków oraz eksperckiej dyskusji nad przyszłością wielu gałęzi gospodarki, w tym także turystyki kulturowej.

Zapraszając do wypowiedzi dotyczących wyzwań, przed jakimi stanęli uczestnicy branży związanej z turystyką kulinarną, a w szczególności turystyką winiarską, pytamy: jak można/powinno się dostosować ofertę w warunkach przemian również oczekiwań turystów spowodowanych faktycznym zagrożeniem epidemicznym lub/i obawami przed wyjazdami turystycznymi? Jakiego wsparcia oczekują polscy winiarze, by ich winnice mogły stać się atrakcyjną alternatywą dla rodzimych turystów? Jakie dobre praktyki można wskazać w perspektywie turystyki kulinarnej w opracowaniach i/lub modyfikacjach dotychczasowych lokalnych i regionalnych planów, strategii? Jakie możliwości dla polskiej turystyki kulinarnej i enoturystyki rysują się na kolejne miesiące, w kontekście zmniejszenia globalnego przepływu ludności? Ile winnic potrzebuje turystyka kulturowa? Jak akcje typu „bądź turystą w swoim regionie, kraju” mogą być szansą na rozwój tej branży? Podsumowując: na ile ograniczenia w wyjazdach zagranicznych są szansą dla rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzuszkiewicz J., 2020, Wymarzone miejsce na winnice, „Gazeta Wyborcza”, 17.11, „Mój Biznes”, s. 4

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa, Poznań

Gryszel P., Mendyk E., Wiater P., 2020, Kuchnia Ducha Gór czyli smaki Karkonoszy, Jelenia Góra

Haart N., 2004, Weintourismus, [w:] C. Becker, H. Hopfinger, A. Steinecke (red.), Geographie der Freizeit und des Tourismus: Bilanz und Ausblick, Wien–München, s. 237-248

Jęczmyk A., 2019, Winnice jako element polskiego dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, nr 3, s. 127-138

Jęczmyk A., Kasprzak K., 2017, Turystyka kulinarna w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce, „Polish Journal for Sustainable Development”, nr 1, s. 7-13

Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna – ujecie geograficzne, „Turyzm”, z. 1-2, s. 163-186

Kruczek Z., 2009, Enoturystyka, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Poznań, s. 333-345

Schneider O. (red.), 2009, Kulinarny atlas Pomorza, Warszawa

Mazurkiewicz-Pizło A., 2013, Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, Toruń

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2016a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. 3, Poznań [wyd. 1, Gniezno 2008; wyd. 2, Poznań 2010]

Mikos von Rohrscheidt A., 2016b, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 6-46

Mikos von Rohrscheidt A., 2020a, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. I: Konteksty, koncepcje, strategie, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2020b, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. II: Obszary, relacje, oferta, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2020c, Przewodnik obszarowy: konieczność, wyzwanie i szansa polskiej turystyki, „Folia Turistica”, nr 54, s. 69-97

Pink M., 2015, Polska jako kraj winiarski? Od tradycji do rodzących się możliwości, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych”, nr 2, s. 37-56

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy z wyrobie i rozlewaniu wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Dz. U. Nr 145, poz. 915

Ustawa z dnia 12 maja 2012 r. o wyrobie i rozlewaniu wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Dz. U. z 2020 r., poz. 1891, tj

Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewaniu wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. podatku akcyzowym. Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277, tj. z późn. zm

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm

Wilk K., 2011, Polski rynek win w świetle zmian w krajowych i wspólnotowych uregulowaniach prawnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 22, s. 135-148

Agroturystyka, 2020, [online:] https://agroturystyka.pl/aktualnosci_id_645.html, 23.12.2020

Augredesbieres 2020, witryna szlaku piwa w Alzacji, [online:] www.augredesbieres.com, 23.12.2020

Beer-Route 2020, witryna kanadyjskiego szlaku piwa, [online:] www.quebecmaritime.ca/en/road-trips-and-getaways/the-beer-route, 23.12.2020

Bierstrasse 2020, witryna szlaku piwa i zamków w Bawarii, [online:] www.bierundburgenstrasse.de, 23.12.2020

Borkowski K., 2020, Ruch turystyczny w Krakowie 2020 – prezentacja wyników badań na Forum Turystyki 15.12.2020, [online:] https://drive.google.com/file/ d/1R9N8SJ76BwR l_8i8sR9_ZsH4nEgwG8Fu/view, 20.12.2020

GUS, 2020, Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w lipcu i sierpniu 2020 r. GUS, październik, [online:] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/wykorzystanie-turystycznej-bazy-noclegowej-w-polsce-w-lipcu-i-sierpniu-2020-r-,6,21.html, 20.12.2020

Komisja Europejska, 2020, Wsparcie dla sektora wina, 7.07, [online:] https://ec.europa.eu/poland/news/200707_wine_pl, 20.12.2020

KOWR, 2020, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, [online:] https://www.kowr.gov.pl, 20.12.2020

MODR, 2020, Relacja z wideokonferencji nt. „Agroturystyka i turystyka wiejska w dobie pandemii”, Małopolska Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 30.11.2020, [online:] https://modr.pl/wydarzenie/relacja-z-wideokonferencji-nt-agroturystyka-i-turystyka-wiejska-w-dobie-pandemii, 20.12.2020

MRiRW, 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [online:] https://www.gov.pl/web/ rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12, 20.12.2020

Pivni stezka 2020, Witryna czeskiego szlaku piwnego w Sudetach, [online:] www.krusnehory.eu/trasy/1-krusnohorska-pivni-stezka, 23.12.2020

POT, 2020, Plany wakacyjne Polaków 2020, lipiec 2020, BPS, [online:] https://www. pot.gov.pl/attachments/article/1804/Plany%20wakacyjne%20Polak%C3%B3w%202020%20ost..pdf, 20.12.2020

Śląskie smaki 2020, podstrona witryny Śląskiej Organizacji Turystycznej promująca wydarzenia kulinarne i miejsca doświadczeń z tego obszaru, [online:] www.slaskiesmaki.pl, 23.12.2020

Wielkopolska Kulinarna 2020, witryna Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce, [online:] www.sdk-wlkp.pl, 23.12.2020


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Tatiana Mucha, Paweł Plichta


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642