Analizy potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów w Polsce – wprowadzenie do kolekcji tematycznej

Marcin Gorączko

Abstrakt


Propozycja metodyki jednolitego systemu wartościowania walorów turystyki kulturowej w Polsce po raz pierwszy została sformułowana w podręczniku akademickim pt. "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy" [Mikos von Rohrscheidt 2008, s. 417-438]. Jest to bardzo użyteczne dla zarządzających turystyką narzędzie diagnostyczne, które może być wykorzystane na poziomie lokalnym, przy planowaniu krótko- i długoterminowych strategii rozwoju turystycznego miast, powiatów i gmin. Pozwala również na ustalenie funkcji turystycznej regionów oraz na analizę porównawczą potencjału turystycznego  dla różnych obszarów Polski.  Analiza potencjału turystyczno-kulturowego co do zasady prowadzona jest dla jednostek podziału administracyjnego II stopnia czyli powiatów (nazwanych mikroregionami), przy czym w przypadku miast na prawach powiatu odbywa się ona łącznie z  otaczającym je powiatem ziemskim. Uzasadnienie dla takiego wyboru zostały przedstawione przez autora metody [Mikos von Rohrscheidt 2008, s. 418-419]. Po pierwsze terytorium powiatu często pokrywa się z mikroregionem w jego historycznym lub kulturowym znaczeniu, co umożliwia opracowanie jednolitego planu rozwoju turystyki regionalnej na jego terenie. Po drugie kompetencje władz powiatowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury umożliwiają działania na rzecz tworzenia wspólnej oferty kulturowej, kształcenia kadry dla turystyki, działań w zakresie małej infrastruktury okołoturystycznej. Po trzecie promocja powiatu jest zadaniem własnym jego władz co umożliwia prowadzenie wspólnych akcji w dziedzinie popularyzacji turystyki, w tym kulturowej na jego terenie. Po czwarte to na terenie powiatów, w przeciwieństwie do poszczególnych gmin, istnieją z reguły wszystkie najbardziej potrzebne dla turystyki elementy infrastruktury, jak hotele, restauracje, dworce kolejowe i autobusowe.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K. 2008, Turystyka kulturowa, Wyd. AWF, Poznań

Graham B.J., Ashworth G.J., Tunbridge J.E. 2004, A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy, Arnold

Jędrysiak T. 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kowalczyk A. (red) 2008, Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, WGiSR UW, Warszawa

Kruczek Z. 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. 2006, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

Łysoń, P. (red.) 2015, Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych. Raport badawczy przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014—2020, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

McKercher B., Ho P. S.Y. 2006, Assessing the Tourism Potential of Smaller Cultural and Heritage Attractions, Journal of Sustainable Tourism, 14:5, s. 473-488

Mikos von Rohrscheidt A. 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Mikułowski B., 1976, Wstępna ocena walorów krajoznawczych, Czasopismo Geograficzne, 47, 3, s. 237-253

Mileska M.I., 1963: Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Prace Geograficzne PAN, 43, PWN, Warszawa

Myga-Piątek U. 2007, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk-Warszawa, s. 101-110

Naumowicz K. 1993, Potencjał turystyczny i regionalizacja turystyczna Polski, Rozprawy i Studia, (CCX) 136, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Nowacki M., 2000, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja – jako produkt turystyczny, Turyzm, 10, 1, s. 112-120

Nowacki M., 2007, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, Problemy Turystyki, 1-4, s. 59-72

Medlik S. 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa

Opačić V.T. 2019, Tourism Valorisation of Cultural Heritage, Cultural Urban Heritage, Springer Cham, s.181-196

Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M., Iwicki S., 1979: Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa

Ritchie J.R.B., Zins M. , 1978, Culture as determinant of the attractiveness of a tourism region, Annals of Tourism Research, Volume 5, Issue 2, s.252-267

Seweryn R. 2003, Walory turystyczne - istota i funkcje. Próba klasyfikacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 621, Kraków, s. 73-87

Sołowiej D. 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. Nauk. UAM, Poznań

Stupalo J., Ćorluka G. 2018, Prerequisites for Adequate Tourism Valorisation of Cultural Resources, Contemporary Issues in Economy & Technology – CIET, Split, s.119-124

Ślusarz G., Cierpiał-Wolan M., Gierczak-Korzeniowska B., Uchman J., Żegleń P. 2019, Potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w latach 2014–2018 – ujęcie regionalne, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów

Timothy, D. J., Nyaupane, G. P. (red) 2009, Cultural heritage and tourism in the developing world: A regional perspective. Abingdon, Routledge

Tomczyk A., 2005, Atrakcyjność turystyczna regionu – aspekt teoretyczny oraz praktyczne zastosowanie jednej z metod jej oceny, Problemy Turystyki, 3-4, s. 19-35

Warszyńska J. 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (Zarys metody), Zeszyty Naukowe UJ, 249, Prace Geograficzne, 27, Kraków, s. 103-114

Wyrzykowski J. 1975, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań, Zesz. Naukowe Inst. Turystyki, nr 2/3, Warszawa

Wyrzykowski J. 2002, Zasady oceny potencjału turystycznego obszarów, miejscowości i obiektów, Roczniki Naukowe PWSZ w Wałbrzychu, 1, Wałbrzych

Yan L., Gao B.W., Zhang M. 2017, A mathematical model for tourism potential assessment, Tourism Management, 63, s. 355-365

Zajadacz A. 2004, Potencjał turystyczny miast (na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich), Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań

Zajadacz A., Śniadek J. 2009, Ocena potencjału turystycznego, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, [w:]. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, (red.) Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Tom III, Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace Nr 3, UAM, Poznań, s. 35-60

Ziarkowski D. 2007, Problemy oceny wartości i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki, Folia Turistica, 18, s.175-183
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i117.1228

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Marcin Gorączko

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642