Aktywność turystyczna seniorów w kontekście odkrywania wartości dziedzictwa kulturowego

Piotr Kociszewski

Abstrakt


Istotą artykułu jest wskazanie odpowiedzi na pytanie badawcze – jakimi cechami charakteryzują się aktywni turyści seniorzy (szczególnie w kontekście turystyki kulturowej) oraz jak powinna funkcjonować dedykowana im oferta, szczególnie w zakresie dziedzictwa kulturowego, aby odpowiedzieć na ich potrzeby, możliwości i zainteresowania? W pierwszej części dokonano próby konceptualizacji istotnych pojęć, a także identyfikacji uwarunkowań i atrybutów aktywności turystycznej seniorów (na podstawie zarówno danych pierwotnych – pochodzących z badań własnych Autora, jak i danych wtórnych – w oparciu o literaturę przedmiotu). W dalszej treści skupiono się natomiast na prezentacji pożądanych działań dedykowanych seniorom
w temacie dostępu do dziedzictwa kulturowego i jego promocji, przybliżając idee unijnego projektu „Dziedzictwo w ruchu”, w którego proces osobiście zaangażowany był także Autor oraz przedstawiając wyniki mapowania wybranych zasobów dziedzictwa kulturowego na Mazowszu.


Słowa kluczowe


seniorzy; aktywność turystyczna; dziedzictwo kulturowe; projekt Heritage in Motion; Mazowsze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ageing Europe. Looking at the lives of older people in the EU (2019), Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893 [dostęp: 27.02.2020]

Alejziak W., 2011, Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, „Turyzm”, t. 21, z. 1-2

Apanowicz J., 2005, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa

Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Bąk I., 2013, Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin

Błędowski P., 2012, Aktywność, solidarność, partycypacja osób starszych – aspekty globalne i lokalne, http://wrota.warmia.mazury.pl/archiwum/images/stories/stories_2011/ROPS/Pliki/rops_1/w_artykolach/2012/konferencja/1_p_bledowski.pdf [dostęp: 03.03.2015]

Carbonell M. (red.), 2021, Przewodnik Metodyczny – Innowacyjne metody edukacji dorosłych w zakresie dziedzictwa kulturowego i aktywnego starzenia się, publikacja w ramach projektu „Dziedzictwo w ruchu” – „Heritage in Motion”, https://www.heimheritage.eu/sites/default/files/2021-02/HeiM-Methodological_Guide-PL.pdf

Chabor A., 2005, Kształcenie ustawiczne jako priorytet w nowym modelu edukacji, [w:] A. Fabiś (red.), „Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych”, Mysłowice–Zakopane

Fleer, M., 2016, The Vygotsky project in education. In L. L. Rowell, C. D. Bruce, J. M. Shosh, & M. M. Riel (Eds.), Activity Theory in Education (pp. 1–15). Rotterdam: SensePublishers

Głąbiński Z., 2014, Zastosowanie metod badań społecznych w analizie aktywności turystycznej seniorów w Polsce [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata: strategie, marketing, programowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., 2011, Problem aktywności turystycznej seniorów, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2010, Profil aktywności turystycznej seniorów, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź

Guldynowicz D., Koperwas A., 2005, Aktywność życiowa ludzi starych, „Prace Studenckich Kół Naukowych”, nr 4.

Havighurst R., 1953, Older People, Longmans, Green and Co, New York

Heritage in motion, 2018, ulotka projektu, https://www.heimheritage.eu/sites/default/files/HeiM-Project_Leaflet-PL.pdf

Jurek Ł., 2012, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa

Kiryluk H., 2008, Główne wyzwania i problemy na współczesnym rynku turystycznym, [w:] M. Jalinik (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok

Kociszewski P. (2016a), Oferta turystyczna dla seniorów i jej społeczno-geograficzne uwarunkowania, praca doktorska pod kierownictwem dr hab. M. Durydiwki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa - maszynopis nieopublikowany

Kociszewski P, 2016b, Starzenie się ludności w ujęciu geograficznym – założenia geografii starości [w:] M. Herudzińska, I. Błaszczak (red.), 2016, „Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 98-113

Kociszewski P. (red.), 2013, Zainteresowanie seniorów oraz ich udział w turystyce kulturowej, dyskusja w ramach Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 5/2013

Kociszewski P. (red.), 2015, Wpływ pokolenia baby-boomer na turystykę (kulturową), dyskusja w ramach Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 1/2015

Kociszewski P., 2017, Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów, „Turystyka Kulturowa”, nr 1/2017, s. 80-105

Kociszewski P., 2020, Oczekiwania segmentu osób starszych a oferta turystyczna

[w:] T. Skalska (red.)., 2020, „Segmentacja rynku turystycznego: wybrane aspekty”, Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu VISTULA, Warszawa, s. 73-101

Kowalczyk-Anioł J., 2013, Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów – baby boomers versus pokolenie przedwojenne, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Marcjanik M., 2014, Językowy obraz osoby starej [w:] B. Szatur-

Jaworska (red.), O sposobach mówienia o starości, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa

Mazur M., 1997, Turystyka a dobrostan życia człowieka, „Folia Turistica”, nr 7

Patterson I. , 2006, Growing Older: Tourism and Leisure Behaviour of Older Adults, Cromwell Press, Trowbridge

Rosset E., 1959, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa

Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Sałata E., 2015, Uniwersytety trzeciego wieku jako miejsca uczenia się przez całe życie, „Edukacja – Tecehnika – Informatyka”, Uniwersytet Rzeszowski, nr 6, s. 195-202

Skalska T. (red.), 2020, Segmentacja rynku turystycznego: wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu VISTULA, Warszawa

Śniadek J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, „Gerontologia Polska”, t. 15, nr 1-2

Steuden S., 2012, Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szarota Z., 2004, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., 2006, Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa

Szukalski P., 2006, Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności, „Polityka Społeczna”, nr 9

Trafiałek E., 2003, Człowiek stary, (w:) Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa

Tygodnik Gospodarczy PIE, 2019, , nr 41, http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/10/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_41-2019.pdf [dostęp: 27.02.2020]

Warot K., 2005, Wpływ turystyki na ludzi III wieku, „Witryna UTW”, nr 4
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i118.1241

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Piotr Kociszewski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642