Pytanie 94: Jak digitalizacja/cyfryzacja dziedzictwa i wirtualizacja praktyk kulturowych wpływa na rozwój turystyki kulturowej?

Magdalena Banaszkiewicz, Paweł Plichta

Abstrakt


Wielowymiarowość i wielokierunkowość turystyki kulturowej skłania do refleksji nad jej ewolucją w ostatniej dekadzie, a szczególnie w ostatnim roku, w kontekście wirtualizacji praktyk kulturowych i digitalizacji/cyfryzacji dziedzictwa. Dotychczasowe sposoby poszukiwania przeżyć, autentyczności, ekstremalnych doświadczeń natrafiają na zjawiska, które wymagają innego podejścia, niekiedy także nowatorskich działań – nowych praktyk kulturowych. Dzieje się tak zwłaszcza wobec popularnego procesu digitalizacji/cyfryzacji dziedzictwa, który znalazł pozytywne zastosowanie m.in. w warunkach ograniczonej mobilności i innych restrykcji związanych z sytuacja pandemiczną na świecie. Te ostatnie doświadczenia skutkowały przyspieszeniem w udoskonalaniu lub proponowaniu nowych wirtualnych praktyk kulturowych. Wiele z nich może być badanych i rozpatrywanych w perspektywie transgresji, czyli działań z reguły intencjonalnych i świadomych, „które przekraczają granice dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć materialnych, symbolicznych oraz społecznych człowieka, które stają się źródłem nowych i ważnych wartości pozytywnych oraz negatywnych” [Kozielecki 2007, s. 20].

W nawiązaniu do przygotowywanego numeru tematycznego „Turystyki Kulturowej” – podróże i transgresja, proponujemy refleksję i odpowiedź na pytanie: jak digitalizacja dziedzictwa/cyfryzacji i wirtualizacja praktyk kulturowych wpływa na rozwój turystyki kulturowej?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bęben T., Kaczmarek J., 2014, Dialog o istocie wydarzeń, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka, ROT WŁ, Łódź, s. 9-29

Binda A., Danek M., 2020, Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w Małopolsce. Analiza procesu w instytucjach muzealnych, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Kraków

Ciemniewska J., Pliszka P., 2014, Analiza odbiorców projektu. E-muzea użytkownicy Internetu, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa

Davies J., 2014, On-site Digital Heritage Interpretation: Current uses and future possibilities at World Heritage Sites, Durham University, Durham (pdf)

de Rosset A., Zielonka K., 2016, Aplikacje mobilne w muzeach, moda czy potrzeba?, „Muzealnictwo”, t. 57, s. 236-244

Dzięglewski M., Guzik A., 2016, Procesy digitalizacji dziedzictwa. Prawodawstwo, typy repozytoriów i przykłady ich wykorzystania w latach 2004-2014, Małopolski Instytut Kultury, Kraków

Emerick K., 2014, Conserving and managing ancient monuments: Heritage, democracy, and inclusion, Boydell & Brewer, Woodbridge

Eribon D., 2019, Powrót do Reims, przeł. M. Ochab, Karakter, Kraków

Fuchs M., 2015, Diversity of Play, Meson Press, Lüneburg

Gamero C.I., 2016, Ibeacons And Heritage: New Technologies Applied To Archaeology Heritage Museology In Merida As Local Sustainability, [w:] L. Oosterbeek, M. Quagliuolo, L. Caron (red.), Sustainability Dilemmas. Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management, s. 473-489

Gmiterek G., 2017, Wykorzystanie aplikacji mobilnych w muzeach – przegląd i analiza polskich projektów, „E-mentor”, nr 2, s. 25-29

Kachniewska M., 2019, Tworzenie wartości dodanej na bazie kontekstowych aplikacji mobilnych (przypadek branży turystycznej), „Praktyczna Teoria”, nr 3, s. 15-24

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2009, Jak kultura SIĘ sprzedaje, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wydawnictwo WSTiH, Łódź, s. 47-55

Koryś I., 2014, Udostępnianie w Internecie informacji o zbiorach muzealnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa

Kowalik W., Komusińska J., Strycharz J., Maźnica Ł., 2016, Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki, Warsztat Innowacji Społecznych, Kraków

Kozielecki J., 2007, Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Żak Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa

Kwiatkowski P. T., Nessel-Łukasik B., 2017, Publiczność muzeów w Polsce. Badania pilotażowe – raport, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa

Laine-Zamojska M., Moczulski A., Zamojski C., 2014, Analiza portali i serwisów udostępniających zbiory muzealne w Internecie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa

Laine-Zamojska M., Mróz A., 2016, Odbiorcy w procesie projektowania cyfrowej usługi dla muzeów, „Muzealnictwo”, t. 57, s. 166-178

Lévinas E., 2006, Istniejący i istnienie, przeł. J. Margański, Wydawnictwo Homini, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia/KulTour.pl, Kraków–Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, Proksenia/KulTour.pl, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2020, Zarządzanie w turystyce kulturowej. Konteksty, koncepcje, strategie, t. I, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Miłobędzka K., 2020, jest/jestem, Wydawnictwo Wolno, Lusowo

Mondzelewski M., 2015, Po co nam digitalizacja? Katalogi internetowe i wirtualne muzea. Nowe metodologie, „Muzealnictwo”, t. 56, s. 253-262

Myśliwski W., 1972, Nagi sad, PIW, Warszawa

Nowacki M., 2020, Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 12-40

Paiano A. P., Passiante G., Valente L., Mancarella M., 2017, A Hashtag Campaign: A Critical Tool to Transmedia Storytelling Within a Digital Strategy and Its Legal Informatics Issues. A Case Study, [w:] V. Katsoni, A. Upadhya, A. Stratigea (red.), Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy. Third International Conference IACuDiT, Athens

Pawłowska A., 2017, Narzędzia cyfrowe w muzeum – w siedzibie, w sieci internetowej, w opinii turystów. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie małopolskim, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica”, nr 1, s. 93-105

Rahaman H., 2012, A Framework for Digital Heritage Interpretation, National University of Singapore, Singapore (dysertacja doktorska – pdf)

Silbermann N.A., 2009, Process Not Product: The ICOMOS Ename Charter (2008) and the Practice of Heritage Stewardship, „The Journal of Heritage Stewardship”, t. 10, s. 7-15

Smith L., 2006, Uses of Heritage, Routledge, Abingdon–New York

Stasiak A., 2019, Creating Tourism Experiences – Theoretical

Foundations, [w:] D. A. Jelincic, Y. Mansfeld (red.), Creating and Managing Experiences in Cultural Tourism, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore–New York–London, s. 17- 41

Stefanik M., Kamel M., Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa”, nr 8, s. 5-23

UNESCO 2003, Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z dnia 17 października 2003 r., tekst polski: Dz. U. 2011 nr 172, poz. 1018

Wacięga S., 2019, Gryfikacja wiedzy historycznej w edukacji kompetencyjnej, [w:] M. Makowiec, A. Witoszek-Kubicka (red.), Grywalizacja w edukacji i biznesie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 91-102

Wieczorkiewicz A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków

Wilkowski M., 2016, Nowoczesna instytucja kultury w Internecie, [online] instytucje.wilkowski.org, 20.03.2021


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Magdalena Banaszkiewicz, Paweł Plichta


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642