Miasto, które wyzwala energię i zdrowie, czyli analiza potencjału turystyczno-rekreacyjnego Wągrowca i jego wpływu na zdrowy styl życia mieszkańców (na przykładzie nauczycieli ZS nr 2)

Olga Ilona Smoleńska

Abstrakt


Artykuł przedstawia potencjał turystyczno-kulturowy miasta powiatowego Wągrowca, zlokalizowanego w północnej części Wielkopolski, oparty o analizę walorów krajoznawczych według metody inwentaryzacji krajoznawczej PTTK oraz badania terenowe i obserwację własną. Ponadto w publikacji zostały przedstawione i przeanalizowane wyniki badań ankietowych na temat zdrowego stylu życia mieszkańców miasta, wśród których badano nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, jako grupy badawczej najbardziej świadomej, predysponowanej oraz wzorcowej dla młodych pokoleń oraz pozostałych mieszkańców miasta i okolic oraz efektu strategii rozwoju miasta. Duża atrakcyjność kulturowa miasta sprzyja podejmowaniu aktywności rekreacyjnej, zarówno o charakterze kulturowym, jak i sportowo-zdrowotnym. Celem artykułu jest przedstawienie Wągrowca, jak miasta o bardzo dużym i wyróżniającym się potencjale turystycznym jak i rekreacyjnym, służącym przede wszystkim podejmowaniu i utrzymywaniu aktywności fizycznej i zdrowia, funkcjonującym zgodnie z marką i hasłem promocyjnym „Wągrowiec wyzwala energię”, jednak mimo wszystko nadal niedostatecznie docenianym, zadbanym, zorganizowanym oraz promowanym przez samych organizatorów i mieszkańców, jak i w szerszej opinii. 

Słowa kluczowe


potencjał turystyczny; walory krajoznawcze; walory turystyczne; miasto powiatowe; zdrowy styl życia; zdrowie; aktywność fizyczna; sport; turystyka; rekreacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anders P., Nad doliną Wełną, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981

Anders P., Pałuki, Wydawnictwo WBP, Poznań 1997

Awedyk M., Galas Sz., Smoleńska O., Uwarunkowania i rozwój turystyki młodzieży w Wągrowcu w: Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa 2015, s. 359-371

Bieńczyk G., 2003, Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Galas S., Perspektywy rozwoju turystyki dzieci i młodzieży w Wągrowcu na podstawie analizy atrakcyjności turystycznej miasta w opinii uczniów wągrowieckich szkół oraz ekspertów, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2015, praca magisterska, maszynopis

Kruczek Z., Sacha S., 2001, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Lijewski T., Mikułowski, Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Łosiński W., 2000, Historia sportu w powiecie wągrowieckim 1923-2000, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy M-Druk na zlecenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, Wągrowiec

Łosiński W., 2005, Historia sportu w powiecie wągrowieckim. Suplement, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy M-Druk na zlecenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, Wągrowiec

Makowski E. (red.), 1994, Dzieje Wągrowca, Seria: Dzieje Miast Wielkopolski, nr 4, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kultury i Sztuki, Wydawnictwo WBP, Poznań

Patro G., 2001, Mieszczaństwo i ziemiaństwo polskie w walce o przewodnictwo polityczne w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1871-1893, Agencja J&T Belfer, Wągrowiec

Purczyński W., 2006, Wągrowiec – przewodnik po mieście, Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Wągrowiec

Strategia Promocji Produktu Turystycznego Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta na lata 2011-2018r., Grupa Eskadra MarketPlace, Urząd Miasta Wągrowiec 2011

Strategia Rozwoju Miasta Wągrowiec do 2020 roku, Urząd Miejski w Wągrowcu, Wągrowiec 2001, dostęp internetowy: kwiecień 2015

Szlak Cystersów w Polsce, 2000, Ziemia Wągrowiecka, nr 1 (9), Agencja Wydawniczo-Reklamowa Głos Wągrowiecki s.c., Wągrowiec

http://sepet/pttk.pl/kznw/ikp

http://wagrowiec.naszemiasto.pl/artykul/wagrowiec-mamy-logo,1122923,art,t,id,tm.html

http://wagrowczanie.pl/artykul/240

http://www.opatowka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56:tradycje&catid=51:tradycje&Itemid=8

http://www.wagrowiec.eu/pl/dla-mieszkanca/kultura/imprezy-miejskie

https://pttk.pl/kznw/ikp/index.php?co=09&klasa=c

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/017/584/original/lista_po_ocenie_meryt._3.3.1_001_2020.pdf?1614946501&fbclid=IwAR1xqdqz7QsR23ROLy_d7Cxbxei9t5KJaTPT_K6IZjKbuwxxkdtN809NqjM

https://wielkopolska.travel/wydarzenie/wagrowiecki-festyn-cysterski/

http://www.gmina-skoki.pl/wp-content/uploads/2010/11/zarys%20szlaku.jpg
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i121.1254

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Olga Ilona Smoleńska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642