Pytanie 95: Jak fotorewolucja zmienia turystyczne spojrzenie oraz wpływa na turystykę kulturową?

Paweł Plichta, Anna Duda, Marta Miskowiec, Jacek Kaczmarek, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Aneta Kopczacka, Marianna Michałowska, Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


„Ty naciskasz guzik, my robimy resztę” – hasło, jakim George Eastman zaprezentował światu aparaty Kodaka pod koniec XIX wieku było symbolicznym początkiem fotografii amatorskiej i jednocześnie boomu zdjęć turystycznych. Kolejna wielka rewolucja dokonuje się aktualnie dzięki mediom społecznościowym, a szerzej za sprawą rzeczywistości 2.0. Turyści jako celebryci posiadający grono fanów w social mediach, aby utrzymać popularność muszą odpowiednio o nich zadbać. Zaskakują poprzez intensyfikację zachowań performatywnych, za sprawą zaś specjalnych filtrów w mobilnych aplikacjach idealizują i romantyzują nie tylko odwiedzaną przestrzeń, ale również siebie.

Udostępniane w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, forach, blogach, opiniotwórczych portalach turystycznych zdjęcia towarzyszą opisom wrażeń czy opiniom. Fotografie jednak często opatrzone są jedynie tzw. hasztagami, które gromadzą nieograniczone niczym albumy zdjęć, interpretujące w punkt słowa Johna Bergera: „Nigdy nie patrzymy na jedną rzecz. Zawsze patrzymy na relację między rzeczami, a nami samymi”.

Turystyczna fotografia stała się zatem zwierciadłem szerszych zmian zachodzących we współczesnym świecie. Czy może również stać się kluczem do lepszego zrozumienia samej turystyki kulturowej, a tym samym obowiązujących lub zmieniających się narracji dziedzictwa? Czy tak powszechne materiały wizualne tworzone i udostępniane przez turystów kulturowych mogą mieć głębszy sens? Jeżeli tak, to jak twórczo wykorzystać zjawisko fotograficznej multiplikacji? Jakie praktyki sugerować zarządcom obiektów, aby materiały te skutecznie włączyć w procesy nie tylko popularyzacji, ale też interpretacji dziedzictwa? Jak zmieniła się fotografia turystyczna i jej oddziaływanie na różne formy turystyki kulturowej, miejsce w promocji, interpretacji dziedzictwa kulturowego? Kolejne pytanie brzmi zatem: jak fotorewolucja zmienia turystyczne spojrzenie oraz wpływa na turystykę kulturową?


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka; dziedzictwo kulturowe; fotografia; media społecznościowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berger J., 1972, Ways of seeing, Harmondsworth: Penguin

Berger J., 1997, Sposoby widzenia, przeł. M. Bryl, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań

Boorstin D., 1964, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Harper & Row, New York

Breakwell A., 2021, Instagram Tourism and its Influence on the Photos We Take, https://urth.co/magazine/instagram-tourism-photography/ [20.06.2021]

Cortázar J., 2013, Okna wychodzące na niezwykłość, przeł. I. Krupecka, [w:] J. Cortázar, Niespodziewane stronice, wyd. oryg. oprac. A. Bernárdez, C. Álvarez Garriga, wybór M. Jordan, przeł. M. Jordan, I. Krupecka, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa

Crouch D., Lübbren N., 2003, Visual culture and tourism, Berg, Oxford–New York

Culler J., 1981, Semiotics of tourism „The American Journal of Semiotics”, Vol. 1, No 1, s. 127–140

Edwards S., 2006, Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M.K. Zwierżdżyński, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków

Edwards S., 2006, Photography. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford

Ferenc T., 2010, O tym, jak fotografia stworzyła współczesnego turystę, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka”, nr 3 (65), s. 37-47

Forster E.M., 1908, A Room with a View, London

Forster E.M., 1992, Pokój z widokiem, przeł. A. Majchrzak, Oficyna Wydawnicza Comfort, Warszawa

Goffman E., 1977, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, oprac. i słowem wstępnym opatrzył J. Szacki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Gombrich E. H., 2011, Obraz wzrokowy: jego miejsce w komunikacji, [w:] E. H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, wybór i oprac. R. Woodfield, przeł. D. Folga-Januszewska i in., red. nauk. D. Folga-Januszewska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 41-64

Gretzel U., Fesenmaier D., O’Leary J., 2006, The transformation of consumer behaviour, „Tourism Business Frontiers: Consumers, Products and Industry”, s. 9-18

Haldrup M., Larsen J., 2012, Readings of tourist photographs, [w:] An introduction to visual research methods in tourism, red. T. Rakic, D. Chambers, Routledge, Oxon, New York, s. 153–168

Hartwig J. 2013, Zapisane, Wydawnictwo a5, Kraków

Herbert Z., 2000, Labirynt nad morzem, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa

Holmes O.W., 1980, The Stereoscope an the Stereograph, [w:] Classic Essays on Photography, red. A. Trachtenberg, Leete Island Books, New Haven, Conn., s. 71-82

Hudson S., Thal K., 2013, The impact of social media on the consumer decision process: Implications for tourism marketing, „Journal of Travel & Tourism Marketing”, Vol. 30, nr 1-2, s. 156-160

Ivory J., reż., 1986, Pokój z widokiem (ang. A Room with a View), Wielka Brytania

Kachniewska M., 2019, Tworzenie wartości dodanej na bazie kontekstowych aplikacji mobilnych (przypadek branży turystycznej), „Praktyczna Teoria”, nr 3, s. 15-24

Karłowicz M., 1910, Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne, wyd. staraniem Zarządu Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego, Sekcja Turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego, Kraków

Karłowicz M., 2016, Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne, przedmowa do II wyd. W. Malinowski, Wydawnictwo Astraia, Kraków

Kasprzak K., 2012, Promocja małych ojczyzn. Henryk Błachnio, Turystyka Kulturowa – portal popularyzacyjny, 6, http://www.turystykakulturowa.eu/?id=num&nr=44&txt=7, [25.05.2021]

Kozień M., 2013, Zawirowania pustki, Wyd. Muzeum Historii Fotografii, Kraków

Lewenstein M., 2014, Znaczenie fotografii w turystyce, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków

Lo S. I., Mckercher B., Lo A., Cheung C., Law R., 2011, Tourism and online photography „Tourism Management”, Vol 32, No. 4, s. 725–731

MacCannell D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, MUZA SA, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał perspektywy, Wyd. III, KulTour,.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2020a, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. I: Konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2020b, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. II: Obszary, relacje, oferta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2021, Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mirzoeff N., 2016, Jak zobaczyć świat, przeł. Ł. Zaremba, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Kraków–Warszawa

Mitchell W. J., 1994, The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-photographic Era, The MIT Press, Cambridge, Mass., London

Nieszczerzewska M., 2018, Ruinologie. Kontekstualizacje pozostałości architektury, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Nowak-Mitura E., 2015, Początki Fotografii w prasie polskiej. „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1900, Wyd. Liber Pro Arte, Warszawa

Paiano A.P., Passiante G., Valente L., Mancarella M., 2017, A Hashtag Campaign: A Critical Tool to Transmedia Storytelling Within a Digital Strategy and Its Legal Informatics Issues. A Case Study, [w:] V. Katsoni i in. (red.), Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy. Third International Conference IACuDiT, Athens 2016, Springer International Publishing, Cham, s. 49-71

Pessoa F., 2007, Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie, przeł. M. Lipszyc, Świat Literacki, Warszawa

Poczta J., Marianchuk M., 2013, Samoświadomość turysty kulturowego a wizualność turystycznego świata, powszechność fotografii i ich wpływ na jakość turystycznego przeżywania, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 32-47

Radwańska-Paryska Z., Paryski W.H., 1973, Encyklopedia tatrzańska, Sport i Turystyka, Warszawa

Reijnders S., 2011, Places of Imagination. Media, Tourism, Culture, Farnham–Burlington: Ashgate

Rilke R. M., 2019, Poezje zebrane, przeł. A. Lam, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa

Rouillé A., 2007, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków

González P., 2016, Salento Upndown: an Instagram tour describing Salento, 31.01.2016, [online:] http://instagramers.com/news/salento-upndown-an-instagram-tour-describ ing-salento [30.05.2021]

Skrejko J., 2021, Fotografie Stereoskopowe w zbiorach Muzeum Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, [online:] http://docplayer.pl/7610576-Fotografie-stereoskopowe-w-zbiorach-muzeum-historii-fotografii-im-walerego-rzewuskiego-w-krakowie-fotografia-stereoskopowa-historia-wynalazku.html [11.06.2021]

Smith L., 2006, Uses of heritage, London–New York, Routledge

Sontag S., 1986, O fotografii, przeł. S. Magala, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa

Sontag S., 2009, O fotografii, przeł. S. Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków

Sontag S., 2018, Przeciw interpretacji i inne eseje, przeł. M. Pasicka, A. Skucińska, D. Żukowski, Wydawnictwo Karakter, Kraków

Stylianou-Lampert T., 2012, Tourists with cameras: Reproducing or producing? „Annals of Tourism Research”, Vol. 39, nr 4, s. 1817–1838

Urry J., 1990, The Tourist Gaze, Sage, London

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, WN PWN, Warszawa

Urry J., Larsen J., 2011, The Tourist Gaze 3.0, Sage, London

Villi M., 2010, Visual mobile communication, Aalto University, Jyväskyla

Wang Y., Yu Q., Fesenmaier D.R., 2002, Defining the virtual tourist community: Implications for tourism marketing, „Tourism Management”, Vol. 23, nr 4, s. 407-417

Waterton E., Watson S., 2014, The Semiotics of Heritage Tourism, Channel View Publications, Bristol–Bufalo–Toronto

Wieczorkiewicz A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków

Yoo K. H., Sigala M., Gretzel U., 2016, Exploring TripAdvisor, [w:] Open Tourism. Tourism on the Verg, red. R. Egger, I. Gula, D. Walcher, Springer, Berlin, Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-642-54089-9_17

Zeng B., Gerritsen R., 2014, What do We Know About Social Media in Tourism? A Review, „Tourism Management Perspectives”, nr 10, s. 27-36; DOI:10.1016/j.tmp.2014.01.001

Zmyślony P., Jaka oferta dla milenialsa, 2019, „Wiadomości Turystyczne”, nr 11 (425), https://turystykawmiescie.org/2019/06/10/rozmowa-oferta-dla-millenialsow/#more-5875 [29.06.2019]

Zygmańska B., 2018, Tatry polskie i słowackie, Wydawnictwo SBM, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Paweł Plichta, Anna Duda, Marta Miskowiec, Jacek Kaczmarek, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Aneta Kopczacka, Marianna Michałowska, Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642