Pytanie 96: W jaki sposób turystyka kulturowa skupia się na podmiocie?

Paweł Plichta, Bartosz Małolepszy, Michał Kępski, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Armin Mikos von Rohrscheidt, Agnieszka Kowalik

Abstrakt


Wiele współczesnych atrakcji turystycznych o charakterze kulturowym powstało dzięki inwencji, umiejętnościom, postawom i osiągnięciom osób z przeszłości. Ich istnienie jest wyrazem potrzeb, ambicji i osiągnięć ludzi żyjących na przestrzeni wieków, a przede wszystkim pomysłowości wybitnych jednostek oraz efektu wspólnej pracy społeczności na rzecz i dla dobra ogółu. Turystyka kulturowa może bazować na takiej osobowej, podmiotowej prezentacji dziedzictwa. Czy jednak taka opowieść o wybitnych osobach jest obecna w dzisiejszych atrakcjach turystycznych? Czy jest wykorzystywana przez przewodników, zarządców czy twórców w opowieści o konkretnym dziedzictwie materialnym lub niematerialnym? Czy prezentacja ludzkich dokonań ukazana jest w perspektywie interpretacji dziedzictwa i w umiejętny sposób trafia do odbiorców? Czy zatem turystyka kulturowa skupia się w wystarczający sposób na podmiocie? W jaki sposób to robi bądź dlaczego tego nie robi? Co można zrobić, żeby w szerszym zakresie ten wątek pojawił się w ofercie turystyki kulturowej? Pytamy zatem: w jaki sposób turystyka kulturowa skupia się na podmiocie?


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; podmiot; turystyka; dziedzictwo kulturowe; interpretacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Afferni R., Ferrario C., 2015, Sustainable and quality tourism along Saint Martin of Tours route in the rural area of Pavia, [w:] The European Pilgrimage Routes for Promoting Sustainable and Quality Tourism in Rural Areas, Florence University Press, Florence, s. 901-916

Afferni R., Ferrario C., 2018, The European Cultural Route of Saint Martin of Tours, [w:] Religious Pilgrimage Routes and Trails: Sustainable Development and Management, red. D.H. Olsen, A. Trono, CABI, Wallingford–Boston, s. 61-71

Bahlecke J., Dybaś B., Rudolph H., 2010, Budowanie mostów. Daniel Ernest Jabłoński w Europie wczesnego Oświecenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, Leszno

Banaszkiewicz M., 2015, Tanatoturystyka: doświadczenie, pamięć, etyka, „Politeja”, nr 4, s. 91-104

Bogunia-Borowska M., 2020, Museum vitae – pęknięcia i kontynuacje po katastrofie 9/11 Memorial and Museum w Nowym Jorku, „Kultura Współczesna”, nr 2, s. 32-52

Buczkowska K., 2009a, Szlaki kulturowe Europy, [w:] Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku dystanse i przenikanie kultur. Zbiór studiów, red. T. Studzieniecki, Gdynia – Lubieszynek, s. 17-24

Buczkowska K., 2009b, Literatura podróżnicza faktu niedocenianą niszą turystyki literackiej, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 3-12

Cohen E., 1979, A Phenomenology of Tourist Experiences, „Sociology”, Vol. 13, No. 2, s. 179-201

Daszkiewicz W., 2010, Podstawowe rozumienie kultury – ujęcie filozoficzne, „Roczniki Kulturoznawcze”, nr 1, s. 43-64

Debord G.-E., 2019, Teoria dryfu, przeł. M. Kwaterko, [w:] Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście, red. M. Kwaterko, P. Krzaczkowski, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, s. 122-138

Dominik P., 2017, Autentyczność kulinariów i doznań kulinarnych motywacją do aktywności współczesnego turysty, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 103-125

Dorywalska B., 2006, Szlakiem Ecclesia Cluniacensis, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 17, s. 207-216

Duda A., 2015a, Podróże black spots do nowojorskiej Strefy Zero, [w:] Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, red. G. Godlewski, M. Zalech, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia Wydział Turystyki i Zdrowia, Biała Podlaska, s. 324-336

Duda A., 2015b, Hiperrzeczywiste enklawy kulturowe Nowego Jorku a autentyczność turystycznych doświadczeń, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 6-18

Duda A., 2016, Turystyka szoku – między sensacją a empatią. 9/11 studium przypadku, „Folia Turistica”, nr 39, s. 241-261

Gandecka A., 2016, Ostatnia enklawa autentyczności? Slumsy jako atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa”, nr 6, s. 90-107

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków

Gierat-Bieroń B., 2019, Europejskie Szlaki Kulturowe i Znak Dziedzictwa Europejskiego w ujęciu porównawczym, [w:] Zarządzanie w sektorze kultury. Między teorią a praktyką, red. E. Kocój, J. Szulborska-Łukaszewicz, A. Kędziora, Kraków 2019, s. 93-123

Karczmarek M., 2008, Wrocław Eberharda Mocka. Przewodnik na podstawie książek Marka Krajewskiego, Orfin, Wrocław

Kłoskowska A., 1980, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowywania turystycznego pól bitewnych), [w:] Kultura i turystyka. Razem, ale jak, red. A. Stasiak, ROTWŁ, Łódź, s. 33-46

Krajewski M., 2012, Rzeki Hadesu, Znak, Kraków

Krajewski M., 2018, Mock. Pojedynek, Znak, Kraków

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków

Małecka M., 2011, Turystyka dziedzictwa kulturowego Wikingów, „Turystyka Kulturowa”, nr 12, s. 4-26

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 4-21

Mikos von Rohrscheidt A., 2010a, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. II, Kultour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2013, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia/Kultour.pl, Kraków/Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2020a, Zarządzanie w turystyce kulturowej. Konteksty, koncepcje, strategie, t. I, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos von Rohrscheidt, 2020b, Organizacje zarządzające turystyczną interpretacją dziedzictwa i jej wykonawcy – typologia podmiotów i analiza podejmowanych działań, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 93-128

Mikos von Rohrscheidt A., 2021, Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., Borzyszkowski J., Dąbrowski D., Kociszewski P., Matusiak A., 2013, Oferty turystyki kulturowej dla dzieci i młodzieży, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 80-85

Nowacki M., 2017, Jakość i autentyczność w percepcji osób zwiedzających festyn archeologiczny w Biskupinie, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 83-101

Nowicka E., 1991, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Orzechowska-Kowalska K., 2002, Europejski Szlak Kultury Wikingów, „Problemy Turystyki”, nr 3-4, s. 53-61

Orzechowska-Kowalska K., 2004, Zasady tworzenia Europejskich Szlaków Kulturowych, „Turyzm”, t. 13, z. 2, s. 96-78

Orzechowska-Kowalska K., 2009, Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, „Turystyka Kulturowa”, nr 12, s. 4-20

Plichta P., 2017, Elementy kultu św. Jakub w wybranych narracjach polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela, [w:] Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy, red. P. Roszak, F. Mróz, Ł. Mróz, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków, s. 223-241

Potts T.J., 2012, ‘Dark tourism’ and the ‘kitchification’ of 9/11, „Tourist Studies”, Vol. 12, No. 3, s. 232-249

Sather-Wagstaff J., 2011, Heritage that hurts: Tourists in the memoryscapes of September 11, Left Coast Press, Walnut Creek, CA

Stone P.R., 2012, Dark tourism as ‘mortality capital: The case of Ground Zero and the significant other dead, [w:] Contemporary tourist experience: Concepts and consequences, red. R. Sharpley, P.R. Stone, Routledge, s. 71-94

Swarbrooke J., 2002, The Development and Management of Visitor Attractions, Butterworth Heinemann, Oxford

Tanaś S., 2009, Tanatoturystyka, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 266-285

Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Timothy D.J., Boyd S.W., 2003, Heritage Tourism, Pearson Education, Harlow UK

Wyszowska I., 2008, Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 22-33

Wyszowska I., 2015, Turystyka biograficzna w Polsce i na świecie, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 80-91

Ziębińska Witek A., 2012, Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe, „Teksty Drugie”, nr 3, s. 174-186

Netografia:

Bergua J. A., Serrano C., Valero D., Plumed M., 2013, Borja’s Ecce Homo: Network, Dialogued Art and Demopoiesis, [w:] 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, 24-26 April, Azores, Portugal – Proceedings, s. 21-32 [online:] https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1308/1315 (dostęp: 16.09.2021)

Huerta R., 2012, La restauración de un eccehomo se convierte en un sainete mundial, „El Pais” 23.08 [online:] https://elpais.com/cultura/2012/08/23/actualidad/1345709139_1490 07.html (dostęp: 16.09.2021)

Kruś Sz., 2013, Zniszczone dzieło przynosi ogromne dochody. „Jeżus” z Borji zarobił już ponad 50 tys. euro, „Na Temat” 14.08, [online:] https://natemat.pl/71533,zniszczone-dzielo-przynosi-ogromne-dochody-jezus-z-borji-zarobil-juz-ponad-50-tys-euro (dostęp: 16.09. 2021)

Kuźma A., 2021, oferta „Wycieczka śladami Żydówek po Podgórzu” na witrynie krakowskiej przewodniczki Agnieszki Kuźmy, [online:] www.wycieczki-krakow.com.pl/sladami-zydowek-po-podgorzu (dostęp: 10.09.2021)

Szlak Piastowski, 2021, witryna Szlaku Piastowskiego z aktualną ofertą, [online:] www.szlakpiastowski.pl (zwł. działy: Piastowie, Dla turysty i Obiekty; dostęp: 10.09. 2021)

Szostak N., 2016, Przerobiony obraz uratował hiszpańskie miasteczko. Teraz mieszkańcy zobaczą operę o tym „cudzie”, „Gazeta Wyborcza” 23.08, [online:] https://wyborcza.pl/ 7,75410,20563807,przerobiony-obraz-uratowal-hiszpanskie-miasteczko-teraz-mieszkancy.html?disableRedirects=true (dostęp: 16.09.2021)

Zapater P. 2019, El eccehomo de Borja registra 208.000 visitante de mas de 130 paises desde 2012, „Heraldo” 3.04, [online:] https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/04/03/el-eccehomo-de-borja-registra-208-000-visitantes-de-mas-de-130-paises-desde-2012-1307025.html (dostęp: 16.09.2021)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Paweł Plichta, Bartosz Małolepszy, Michał Kępski, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Armin Mikos von Rohrscheidt, Agnieszka Kowalik


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642