Catalogue or Guidebook? Izabela Czartoryska’s Poczet pamiątek zachowanych w Domu gotyckim w Puławach (Collection of Memorabilia Preserved in the Gothic House in Puławy)

Dominik Ziarkowski

Abstrakt


The 19th century was a period which was characterized by a strong interest in the cultural heritage, art collection, documentation of historical monuments and their protection. At the same time, tourism had developed an a so far unprecedented scale and one of the most important magnets which attracted tourists were historical cities, monuments and museums. This fusion between cultural heritage and tourism is perfectly well visible in the 19th century tourist guidebooks. The authors and publishers of these publications, including such well-known personages as Karl Baedeker and John Murray, attached great importance to the descriptions of the cultural attractions of the individual countries, cities and areas.

On Polish territories, the fascination with the monuments of the past revealed itself, primarily within the framework of historical research, and also in the organization of exhibitions, compiling lists and inventories of monuments and the popularization of knowledge about the latter, among others through publications appearing in the contemporary press as well as in travel guides. The interest in the cultural heritage was strongly rooted in national history and patriotic sentiment, as in the period under discussion, Poland was deprived of its own statehood which it had lost in the aftermath of the partitions carried out in the course of the latter half of the 18th century. In the year 1801, the oldest Polish museum which was open to the public had been founded in Puławy. Its foundress, Princess Izabela Czartoryska, catalogued her own collections herself and in the year 1828, she published a book entitled Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach (Collection of Memorabilia Preserved in the Gothic House in Puławy). In the article, an analysis of this publication was carried out which revealed its links both with catalogues of museum collections that had arisen at a similar time, as well as with tourist guidebooks. It seems that Princess Izabela’s publication, which without a doubt occupies an important place in the history of Polish museology, could have successfully fulfilled both these functions.

 


Słowa kluczowe


museology; tourist guidebooks; Izabela Czartoryska; Puławy; 19th century; muzealnictwo; przewodniki turystyczne; Izabela Czartoryska; Puławy; 19th century

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


BCz, Rkps 2917, Katalog Domu Gotyckiego, vol. 1–3, Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, Rkps 2917

BCz, Rkps 3035 III, Catalogue historique et detaille’ des objets réunis à la Maison Gothique à Pulawy, achevé l’an 1809, Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, Rkps 3035 III

Czajewski W., 1893, Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach. Willanów. Czerniaków, Morysin, Gucin, Natolin. Wraz ze szczegółowym spisem 1000 obrazów z galerii willanowskiej, Nakładem własnym W. Czajewskiego, Warszawa

Czartoryska E. [Izabela], 1828, Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach, W Drukarni Banku Polskiego, Warszawa

Dzieduszycki W., 1895, Przewodnik po Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Ułożył Włodzimierz hr. Dzieduszycki, Nakładem Muzeum im. Dzieduszyckich, Lwów

Dzieła sztuk pięknych wystawione na widok publiczny w salach Królewskiego Uniwersytetu dnia 3 września 1821 roku, 1821, W Drukarni N. Glücksberga, Warszawa

Dzieła sztuk pięknych wystawione na widok publiczny w salach Królewskiego-Warszawskiego Uniwersytetu dnia 16 września 1823 roku, 1823, W Drukarni N. Glücksberga, Warszawa

Dzieła sztuk pięknych wystawione na widok publiczny w salach Królewskiego Uniwersytetu w Warszawie dnia 24 maja 1828 roku, 1828, W Drukarni J. Węckiego, Warszawa

Dzieła sztuk pięknych wystawione na widok publiczny w salach Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego od dnia 20 września 1819 roku, 1819, W Drukarni N. Glücksberga, Warszawa

Gołębiowski Ł., 1826, Opis historyczno-statystyczny miasta stołecznego Warszawy, „Nowy Kalendarzyk Polityczny”, pp. 480–650

Gołębiowski Ł, 1827, Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy, wydanie drugie poprawione, znacznie pomnożone i rozszerzone, Nakładem i Drukiem N. Glücksberga, Warszawa

Grabowski A., 1822, Historyczny opis miasta Krakowa i iego okolic, Nakładem i Drukiem Józefa Mateckiego, Kraków

Grabowski A., 1830, Grabowski, Kraków i jego okolice, Wydanie drugie, Nakład i Druk Józefa Czecha, Kraków

Grabowski A., 1836, Kraków i jego okolice, Wydanie trzecie, Nakład i Druk Józefa Czecha, Kraków 1836

Grabowski A., 1844, Kraków i jego okolice, Wydanie czwarte, W Drukarni Uniwersyteckiéj nakładem Józefa Cypcera, Kraków

Grabowski A., 1866, Kraków i jego okolice, Wydanie piąte znacznym przyczynkiem wiadomości rozszerzone, z 57 drzeworytami, widokiem i planem miasta, Nakładem Księgarni D. E. Friedleina, Kraków

Jarocki F. P., 1819, Spis ptaków w Gabinecie Zoologicznym Królewsko Warszawskiego Uniwersytetu znayduiących się a podług naynowszego systemu ustawionych, Nakładem i Drukiem Zawadzkiego i Węckiego, Warszawa

Krasiński J. W., 1821, Przewodnik dla podróżuiących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiey, W Drukarni N. Glücksberga, Warszawa

Lenoir A., 1800–1806, Musée des monuments français, ou description historique et chronologique des statues en marbre et en bronze, bas-reliefs et tombeaux des hommes et des femmes célèbres, pour servir àl’histoire de France et àcelle de l’art, vol. 1–6, De l’imprimerie de Guilleminet, Paris

Polkowski I., 1881, Przewodnik dla zwiedzających skarbiec katedralny na Wawelu przez X. Ignacego Polkowskiego, Drukiem Wł. L. Anczyca i Spółki, Kraków

Powstański A., 1824, Wiadomość o Archiwum Krajowém Królestwa Polskiego, w Drukarni Akademickiéy, Kraków

Powstański A., 1825, Przedłużenie i ukończenie wiadomości o Archiwum Krajowém Królestwa Polskiego, w Drukarni Akademickiéy, Kraków

Przewodnik wystawy starożytniczej lwowskiej urządzonej przez Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w r. 1861, 1861, W Drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich, Lwów

Studies

Aleksandrowicz A., 1998, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Bakoš J., 2004, Intelektuál & Pamiatka, Kalligram, Bratislava

Banach J, 1976, Michała Stachowicza „Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia”, „Folia Historiae Artium”, vol. 12, pp. 131–157

Bepler J., 1994, The Traveller-author and his Role in Seventeenth-Century German Travel Accounts, [in:] Travel Fact and Travel Fiction. Studies on Fiction, Literary Tradition, Scholary Discovery and Observation in Travel Writing, ed. by Z. von Martels, E. J. Brill, Leiden – New York – Köln, pp. 183–193

Cuddon J. A., 1993, A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, third edition, Blackwell Reference, Cambridge

Freitag W. M., 1996, Guidebook, [in:] The Dictionary of Art, ed. by J. Turner, vol. 13, Macmillan Publishers Limited, London, pp. 807–813

Herndon Ch. M., 2007, The History of the Architectural Guidebook and the Developmnent of an Architectural Information System, A Thesis Presented to the Academic Faculty, Georgia Institute of Technology; http://elibrary.bsu.az/books_163/N_71.pdf

Karłowska-Kamzowa A., 1996, Polskie starożytnictwo i nauczanie dziejów sztuki w Wielkopolsce w XIX wieku, [in:] Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku, ed. by A. S. Labuda, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, pp. 74–91

Koshar R., 1998, “What Ought to be Seen”: Tourists’ Guidebooks and National Identities in Modern Germany and Europe, „Journal of Contemporary History”, no 33, pp. 323–340

Kowalczyk J., 1981, Starożytnicy warszawscy połowy XIX w. i ich rola w popularyzacji zabytków ojczystych, [in:] Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX wieku. Zbiór studiów, ed. by J. Maternicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp. 157–202

Kowalczyk J., 2009, Kazimierz Stronczyński i jego dzieło o inwentaryzacji zabytków, [in:] Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855), t. I: Ogólne Sprawozdanie Delegacji, comp. J. Kowalczyk, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Gabinet Rycin, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa , pp. 279–359

Kwiatek A., 2013, Literatura i sztuka w Katalogu pamiątek złożonych w Domu Gotyckim w Puławach Izabeli Czartoryskiej. Rekonesans, „Zeszyty Naukowe Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne”, no 6, pp. 99–126

Kwiatek A., 2015, Podróże Izabeli Czartoryskiej i Marii Wirtemberskiej – w kierunku nowych upodobań artystycznych, [in:] Podróże i podróżopisarstwo w polskiej literaturze i kulturze XIX wieku, ed. by A. Kowalczyk and A. Kwiatek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, pp. 27–43

Łepkowski J., 1863, Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa, Czcionkami Drukarni c. k. Uniw. Jag. w Krakowie, Warszawa

Mączak A., 1978, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Opaliński D., 2002, Polskie dziewiętnastowieczne przewodniki turystyczne – próba definicji, [in:] Z przeszłości Europy Środkowowschodniej, ed. by J. Hoff, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 111–120

Opaliński D., 2013, Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Studium historyczno-źródłoznawcze, wyd. 2, Ruthenus, Krosno

Parsons N. T., 2007, Worth the Detour. A History of the Guidebook, Sutton Publishing, New Baskerville

Piechota G., Kida-Bosek A., 2017, Dziewiętnastowieczne katalogi wystaw artystycznych jako źródło bibliologiczne, „Folia Bibliologica”, vol. 69, pp. 251–282

Polanowska J., 1995, Historiografia sztuki polskiej w latach 1832–1863 na ziemiach centralnych i wschodnich dawnej Rzeczypospolitej: F. M. Sobieszczański, J. I. Kraszewski, E. Rastawiecki, A. Przezdziecki, Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, Warszawa

Powidzki J., 1956, Zbiory Domu Gotyckiego w Puławach, „Muzealnictwo”, no 5, pp. 5–12

Przekora A., 2005, Opinie o dawnych władcach Rzeczypospolitej w utworach Adama Naruszewicza, „Acta Universitalis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, no 7, pp. 214–231

Ptaszyk M., 1985, Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia Michała Stachowicza w świetle korespondencji, „Roczniki Biblioteczne”, yb. 29, pp. 365–382

Rottermund A., 1987, O warszawskiej galerii obrazów Wincentego Potockiego, [in:] Entre cour et jardin czyli pomiędzy mecenasem i artystą. Księga ku czci profesora Andrzeja Ryszkiewicza, „Roczniki Humanistyczne”, vol. 35, no 4, pp. 151–155

Ślesiński W., 1956, Starożytnictwo małopolskie w latach 1800–1850, „Sztuka i Krytyka”, yb. 7, no 1–2, pp. 255–284

Walicki M., 1931, Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827–1862), Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Ziarkowski D., 2017, The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism, [in:] Social Sciences of Sport: Achievements and Perspectives, ed. by J. Kosiewicz, E. Małolepszy and T. Drozdek-Małolepsza, The Jan Długosz University of Częstochowa and Polish Society for Social Sciences of Sport, Częstochowa, pp. 211–225

Ziarkowski D., 2019, Polish Tourist Guidebooks of the 19th Century in the European Context, [in:] Proceedings of the 5th Arts & Humanities Conference, ed. by K. Cermakova nad J. Rotschedl, International Institute of Social and Economic Sciences, Prague, pp. 148–159

Ziarkowski D., 2021, Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków

Żygulski Jr. Z., 1962, Dzieje zbiorów puławskich (Świątynia Sybilli i Dom Gotycki), „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie”, vol. 7, pp. 5–265

Żygulski Jr. Z., 1998, Puławy, [in:] Muzeum Czartoryskich. Historia i zbiory, ed. by Z. Żygulski Jr., Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1998, pp. 11–93

Żygulski Jr. Z., 2009, Dzieje zbiorów puławskich: Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, Fundacja Książąt Czartoryskich, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kraków
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i121.1301

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Dominik Ziarkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642