Pytanie 97: Jak kształtować atrakcyjną ofertę w ramach turystyki kulturowej skierowaną do Polonii i Polaków mieszkających zagranicą?

Michał Dulak, Paweł Plichta, Kamila Ziółkowska-Weiss, Krzysztof Kasprzak, Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


O znacznym potencjale dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Polsce świadczą z jednej strony rosnące statystyki przyjazdów cudzoziemców do 2019 roku włącznie, z drugiej zaś skutki – nie tylko ekonomiczne, jakie spowodowały restrykcje i ograniczenie liczby turystów zagranicznych w ostatnich miesiącach. W tej sytuacji uwaga interesariuszy branży turystycznej skupiła się na alternatywnych ofertach i formule „turysty w swoim mieście”. Dodajmy, kilka lat temu sformułowanie to, użyte w pracy przez Karolinę Buczkowską [2014], wywołało kontrowersje i dyskusję na łamach „Turystyki Kulturowej”.

W poszukiwaniu nowych sposobów promocji i kierunków rozwoju turystyki kulturowej w Polsce warto zapytać o grupę odznaczającą się dużą mobilnością między krajem (aktualnego) zamieszkania a krajem pochodzenia (lub przodków, macierzą), czyli członków Polonii – starej i nowej, np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii, USA oraz Polaków mieszkających na Litwie, Białorusi, Ukrainie. Należy pamiętać, że oferta turystyki kulturowej skierowana do Polaków mieszkających za granicą kraju musi być zróżnicowana pod względem wieku jej odbiorców. Aby oferta turystyki kulturowej skutecznie budowała więzi z Polską wśród młodszych pokoleń, dla których kraj jest już tylko ojczyzną ich rodziców, dotyczy to szczególnie np. Wielkiej Brytanii, wymaga konkretnych, przemyślanych działań. Te zaś stanowią prawdziwe wyzwanie.

Jak oferty dla takich grupy odbiorców uczynić atrakcyjnymi? Jak poszerzyć turystykę sentymentalną o inne wymiary i formy turystyki kulturowej? Czy promocja w tym względzie musi bazować jedynie na patriotycznych, stereotypowych kalkach? Jak wykorzystać potencjał polskiego dziedzictwa w ofercie i promocji turystyki kulturowej wśród Polonii i Polaków mieszkających zagranicą? Mając na uwadze, że
w kraju zamieszkiwania mogą i często świadomie lub nie podejmują oni marketing szeptany (whisper marketing), pełnią role „ambasadorów”, promotorów potencjału dziedzictwa kraju pochodzenia. Pytamy zatem: Jak kształtować atrakcyjną ofertę w ramach turystyki kulturowej skierowaną do Polonii i Polaków mieszkających zagranicą?

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczak T., 2011, Turystyka polonijna jako segment turystyki społecznej – stan obecny, perspektywy rozwoju, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 197-211

Buczkowska K., 2014, Portret turysty kulturowego, Poznań

Kądziela A., 2010, Rola biur podróży w rozwoju polonijnego ruchu turystycznego, [w:] Turystyka polonijna – zarys problemu, red. W. Rybczyński, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa, s. 103-110

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2020a, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. I: Konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2020b, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. II: Obszary, relacje, oferta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2021, Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe / Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., Plichta P., 2020, Turystyka w czasach zarazy. Jak współczesne epidemie zmieniają turystykę kulturową? – Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, pytanie nr 89, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 161-184

Motyka M., 2016, Turystyka etniczna a turystyka sentymentalna, „Przestrzeń Społeczna”, nr 1 (11), s. 1-22

Nitschke B., 2012, Działalność Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” wobec polskiej emigracji w latach 1955-1970, „Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska”, t. 19, nr 1, s. 159-185

Rybczyński W., 2020, Potencjał turystyki polonijnej, [w:] Turystyka polonijna – zarys problemu, red. W. Rybczyński, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa, s. 57-72

Sowiński P., 2002, Turystyka zagraniczna w Polsce w latach 1956-1980, „Dzieje Najnowsze”, R. XXXIV, z. 1, s. 135-144

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kmita J., Banaszak G., 1994, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Wydawnictwo Instytut Kultury, Warszawa

Mika M., 2007, Formy turystyki poznawczej, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 198-232

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 32-35

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, 6-46

Lis T. J., 2016, Z Bośni do Polski. Edycja źródłowa dokumentów dotyczących reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny po II wojnie światowej, Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Gmina Miejska Bolesławiec, Bolesławiec

Rybczyński W., (red.), 2010, Turystyka polonijna: zarys problemu, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa

US 2007, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Euroregiony na granicach Polski 2007, Wrocław

Węcka B., 2011, Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki religijnej w Euroregionie Pradziad, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 647, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 65, Szczecin, s. 425-436

Więckowski M., 1999, Ochrona przyrody jako czynnik kształtowania się polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, [w:] Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Kitowski, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie, s. 645-656

Więckowski M., 2010, Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, Prace Geograficzne, nr 224

Zemke J., 2015, Wiarygodność prognoz, o alternatywnych instrumentach konstrukcji prognoz, „Ekonometria”, nr 4 (50), s. 240-260

Netografia:

DarPol 2021, witryna niemieckiego biura podróży z ofertą wycieczek do Polski – www.darpol.com, dostęp 17.12.2021

ITS 2020, witryna bydgoskiego biura ITS Poland z ofertą wycieczek typu „tailor made” – www.its-poland.com, dostęp 17.12.2021

JWT 2021, witryna amerykańskiego biura podróży Jay Way Travel z ofertą wycieczek do Europy Środkowej https://jaywaytravel.com/poland, dostęp 17.12.2021

Lubeslkie.pl, 2019, Lubelskie Regionalne Obserwatorium Turystyczne, [online]

https://www.lubelskie.pl/file/2019/12/Lubelskie_Regionalne_Obserwatorium_Turytyczne.pdf, dostęp 29.11.2021

PAT 2021, witryna Polish American Tours z ofertą wyjazdów do Polski – https://www.pattours.com, dostęp 17.12.2021

PT 2021, witryna niemieckiego touroperatora Pol Travel z oferta wycieczek i pobytów wakacyjnych w Polsce – www.poltravel.net, dostęp 17.12.2021

RP 2021, katalog niemieckiego biura podróży Reiseland – Polen z aktualną ofertą wyjazdów i pakietów realizowanych w Polsce - www.reiseland-polen.de/katalog, dostęp 17.12.2021


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Michał Dulak, Paweł Plichta


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642