Płeć jako kategoria identyfikacji turysty kulturowego w nawiązaniu do jego zrównoważonego światopoglądu

Marcin Pasek, Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski

Abstrakt


W pracy podjęto temat kształtowania nowej tożsamości turysty kulturowego w nawiązaniu do jego ekologicznej orientacji, wpisywanych zwłaszcza w założenia turystyki zrównoważonej. W świetle istniejących powiązań między turystyką kulturową, a walorami świata przyrody, wskazano na płeć jako istotny czynnik różnicujący światopogląd zrównoważony w grupie studentów turystyki i rekreacji. W stanowiącej narzędzie badawcze Skali Identyfikacji Środowiskowej kobiety (n – 65) osiągnęły wyniki lepsze od mężczyzn (n – 55) w odniesieniu do każdego z 11 tworzących ją założeń. Następstwem tego staje się w przypadku kobiet skuteczniejsze w porównaniu z mężczyznami usunięcie z przestrzeni autopostrzegania postaw właściwych beztroskiemu konsumentowi, które uwidaczniają się przede wszystkim w odniesieniu do natury, lecz mogą mieć również przełożenie na wykorzystanie przez kobiety turystycznych zasobów kulturowych. Jakkolwiek płeć jako uwarunkowanie biologiczne może stanowić zaczątek kształtowania postaw pro natura, to ich pełne ucieleśnienie jest rzeczywistością w większym stopniu kształtowaną przez kulturę.


Słowa kluczowe


płeć; natura; światopogląd zrównoważony; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aitchison C., 2001, Theorizing other discourse of tourism, gender, and culture: can the subaltern speak (in tourism?), „Tourist Studies”, z. 1, s. 133-147

Anderlini-D'Onofrio S., 2004, The Gaia Hypothesis and Ecofeminism: Culture, Reason, and Symbiosis, „A Journal of Social Theory”, t. 13, s. 65-93

Barker D.K., Kuiper E., 2003, Toward a feminist philosophy of economics, Routledge, New York

Bomirska L., Gawlak-Kica G., Krasnicki E., 1988, Społeczno-ekonomiczne bariery uczestnictwa młodzieży szkolnej studiującej w turystycznych formach rekreacji [w:] Wyznaczniki i bariery uczestnictwa w turystycznych formach rekreacji (red.), S. Wykrętowicz, AWF, Warszawa, s. 56

Borzyszkowski J., 2011, Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki, „Turystka Kulturowa”, nr 1, s. 19-31

Bronfenbrenner U., 1994, Ecological Models of Human Development, [w:] International Encyclopedia of Education, t.3, Oxford, England

Brough A.R, Wilkie J., Ma J., Isaac M.S., Gal D., 2016, Is Eco-Friendly Unmanly? The Green-Feminine Stereotype and Its Effect on Sustainable Consumption, „Journal of Consumer Research”, t. 43(4), s. 567-582

Clayton S., 2003, Environmental identity: A conceptual and an operational definition, [w:] S. Clayton, S. Opotow (red.), Identity and the natural environment. The psychological significance of nature, Cambridge: The MIT Press, s. 45–65

d’Eaubonne F., 1981, Feminism or Death, Int New French Feminism: An Anthology, Schocken Books, New York

Daly M., 1978, Gyn/Ecology the Metaethics of Radical Feminism, Beacon Press, Boston

Desrochers J.E., Albert G., Milfont T.L., Kelly B., Arnocky S., 2019, Does personality mediate the relationship between sex and environmentalism?, „Personality and Individual Differences”, t. 147, s. 204-213

Estes C.P., 2022, Biegnąca z wilkami, Zysk i S-ka, Poznań

Fennell D.A., 2006, Tourism Ethics. Clevedon, UK. Channel View Publications

Ferguson L., 2011, Promoting gender equality and empowering women? Tourism and themthird Millennium Development Goal, „Current Issues in Tourism”, vol. 14, no. 3, s. 235-249

Giermaziak W., Przyłuska I., 2017, Medycyna naturalna dawniej i dziś, „Forum Bibliotek Medycznych”, t. 10, nr 1 (19), s. 548-560

Gilligan C., 1993, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press

Gop A., 2016, Etyka integralna Kena Wilbera. zarys idei i jej pedagogiczne implikacje, „Forum Pedagogiczne”, t. 2, s. 267-279

Griffin S., 1984, Woman and nature: the roaring inside her, The Women's Press, London

Grochowska I., 2008, Osobowość ekologiczna płci: badania ankietowe, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, t. 6, s. 15-52

https://www.forbes.pl/forbeswomen/kobiety-w-turystyce-ix-forum-promocji-turystycznej/xsy52tt

Jackiewicz B., Borowski J., 1998, Rośliny pnące na budowlach zabytkowych, „Ochrona Zabytków”, t. 51/4 (203), s. 402-417

Jarnecki M., 2012, Rys historyczny, motywacje, destynacje oraz konsekwencje wyjazdów seksturystycznych na wybranych przykładach (Karaiby, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka), [w:] M. Kazimierczak (red.), Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, AWF, Poznań, s. 240-255

Kijewska B., 2018, Ekofeminizm, [w]: M. Rewizorski, K. Bieniek (red.), Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, red. nauk., Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań, s. 18-28

Kmita J., Banaszak G., 1994, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Instytut Kultury, Warszawa

Kotowa B., 2016, Natura czy kultura?, „Chowanna”, t. 2, s. 17-28

Leszczyńska K., Dziuban A., 2012, Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 11(2), s. 13-34

Magiera A., Klocek C., Penar W., 2018, Animaloterapia jako współczesne narzędzie poprawy zdrowia człowieka, „Sztuka Leczenia”, nr 2, s. 85-90

Mandrysz W., 2003, Płeć: między biologią a kulturą, „Pisma Humanistyczne”, t. 5, s. 182-198

Mann S.A., 2011, Pioneers of U.S. Ecofeminism and Environmental Justice, „Feminist Formations”, t. 23, z. 2, s. 1-25

McGehee N.G., Loker-Murphy L., Uysal M., 1996, The Australian international pleasure travel market: Motivation from a gender perspective, Journal of Tourism Studies, vol. 7 (1), s. 45

McIntosh I.B., Power K.G., Reed J.M., 1996, Prevalence, Intensity and Sex Differences in Travel related Stressors, Journal of Travel Medicine, vol. 3, s. 99

Merchant C., 1980, The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. Harper & Row, New York

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 4-21

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 6-46

Miller-Schroeder P., 2011, Teaching About Women, the Environment and Mother Earth, „Journal of the Motherhood Initiative” , vol. 2, no. 1, s. 67-80

Mirek J., 2016, Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, t. 3(35), s. 223-236

Moroz M., Olszewska M., Kurpiewska M., Ciborowski M. Olszewska A., 2021, Świadomość ekologiczna a płeć – wyniki badania studentów wybranych podlaskich uczelni, „Academy of Management”, t. 5(3), s. 254-267

Murphy P.D., 1988, Sex-Typing the Planet, „Environmental Ethics”, t. 10, z. 2, s. 155-168

Olszewski-Strzyżowski D.J., 2022, Promotional Activities of Selected National Tourism Organizations (NTOs) in The Light of Sustainable Tourism (Including Sustainable Transport), Sustainability, 14(5):2561, s.3, https://doi.org/10.3390/su14052561

Pasek M., Dróżdż R., 2016, Raport z badań na temat postaw wobec turystyki i ich społecznych uwarunkowań w grupie uczniów kończących szkołę podstawową, „Zbliżenia Cywilizacyjne”, t. 12(4), s. 78-93

Pokharel S., 2008, Gender discrimination: Women perspectives, „Nepalese Journal of Development and Rural Studies”, t. 5(2), s. 80-87

Puchnarewicz E., 2008, „Turystyka islamska” jako nowa koncepcja rozwoju turystyki w świecie muzułmańskim, [w]: Turystyka i Rekreacja. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, nr 4(2), ss. 51-68

Remoaldo P.C., Vareiro L., Cadima Ribeiro J., Santos F., 2014, Does Gender Affect Visiting a World Heritage Site?, „Visitor Studies”, t. 17(1), s. 89-106

Schultz P., 2002, Environmental Attitudes and Behaviors Across Cultures, „Online Readings in Psychology and Culture”, 8(1)

Small J., 2003, The Vioces of older woman tourists, Tourism Recreation Research, vol. 28(2), s. 33

Smith M. , Diffy R. , 2003, The Ethics of Tourism Development. New York. Routledge

Spence J.C., Lee R.R., 2003, Towards a Comprehensive Model of Physical Activity, Psychology of Sport and Exercise, t. 4, s. 24

Steward J.H., 1963, The theory of culture change; the methodology of multilinear evolution, University of Illinois Press

Subocz M., 2013, Thalassoterapia u źródeł zdrowia, „Spa Inspirations”, t. 4, s. 56-57

Tucker H., 2007, Undoing Shame: Tourism and Women's Work in Turkey, „Journal of Tourism and Cultural Change”, vol. 5, no. 2, s. 87-105

Tyblewski T., 1975, Ideał wychowawczy w turystyce, „Ruch Pedagogiczny”, z. 6

Wilson T.D., Ypeij A., 2012, Tourism, Gender, and Ethnicity, „Latin American Perspectives”; 39(6), s. 5-16
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i123.1333

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Marcin Pasek, Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642