Promocyjne działania wiosek tematycznych na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur

Kinga Lisowska, Majka Łojko

Abstrakt


Wioski tematyczne można traktować jako przykład innowacyjności w turystyce, który zyskuje coraz większą popularność zarówno w Polsce jak i na świecie. Przy ich tworzeniu kluczowym zadaniem jest przygotowanie odpowiednich programów edukacyjnych opartych na istniejących walorach kulturowych, turystycznych czy też przyrodniczych. Do terenów bogatych w zasoby kulturowe należy region Warmii i Mazur, którego unikatowe walory środowiska naturalnego, różnorodność narodowościowa oraz zróżnicowane dziedzictwo kulturowe odwołujące się do autentycznej kultury wiejskiej jest doskonałą przestrzenią do tworzenia tego typu przedsięwzięć. Celem artykułu jest zaprezentowanie zakresu i kierunków działań promocyjnych wsi tematycznych na Warmii i Mazurach w upowszechnianiu niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego m in. z praktykowaniem tradycji, zwyczajów, obyczajów, wykonywaniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła jako potencjału do rozwoju turystyki lokalnej.


Słowa kluczowe


edukacja regionalna; niematerialne dziedzictwo kulturowe; wioski tematyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielski P., 2011, Karwno. W stronę wsi uczącej się, „Zrównoważony Rozwój — Zastosowania”, nr 2, s. 38–49

Czapiewska G., 2012,Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 16 (1), s. 109–123

Głuszak B., 2012, Miejscowości tematyczne na Warmii i Mazurach, [w:] B. Głuszak (red.), Tam, gdzie miejsca mają duszę. Model tworzenia miejscowości tematycznych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg, s. 14-19

Guzal-Dec D., 2018, Inteligentny rozwój wsi – koncepcja smart villages: założenia, możliwości i ograniczenia implementacyjne, „Studia Ekonomiczne i Regionalne”, vol. 11, No. 3, s. 32-49

Idziak W., 2008,Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Wyd. Alta Press, Koszalin

Idziak W., 2012,Wieś w nowej gospodarce – wioski tematyczne, [w:] B. Głuszak (red.), Tam, gdzie miejsca Mają Duszę Model tworzenia miejscowości tematycznych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg, s. 7-13

Idziak M., 2013, Wioski tematyczne w Polsce w latach 1997–2013, s.15; http://www.wioskitematyczne. org.pl/files/Wioski%20tematyczne%201997%20-%202013. pdf. [ 15.05.2022]

Jankun M., Janicka E., Woźnicki P., Furgała-Selezniow G., 2016, Rozwój turystyki wiejskiej w gminie Golub-Dobrzyń na przykładzie wiosek tematycznych, [w:] S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe. T. 2, Katedra Turystyki Wiejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, s. 122-129

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Dziennik Ustaw 2011, nr 172, poz. 1018

Kowalska N., 2019, Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczym, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s.7-19

Kłoczko-Gajewska A., Markiewicz O., 2018, Mechanizm rozprzestrzeniania się wiosek tematycznych w Polsce, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3 (180), s. 193-209

Lewandowska I., 2019, Niematerialne dziedzictwo Warmii i możliwości jego ochrony, „Echa Przeszłości”, nr XX/1, , s. 425-437

Lisowska K., Łojko M., 2020, Wioski tematyczne w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur jako przykład edukacji i przedsiębiorczości regionalnej, „Przedsiębiorczość-Edukacja”, nr 1 t. 16, s. 184-197

Łojko M., 2011, Przedsiębiorczość agroturystyczna mieszkańców wsi szansą aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, z. XXV, s. 463-473

Maćkowiak M., Seelieb P., 2009, Wioski tematyczne jako forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 35-43

Mikos A., 2013, Głos w dyskusji. Forum Gnieźnieńskie. Pytanie 43. Rola i znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kreowaniu ofert na rynku turystycznym, „Turystyka kulturowa”, nr 10, s. 74-79

Podołowski G., 2011, Działalność agroturystyczna szansą rozwoju obszarów wiejskich, „Turystyka i Rekreacja”, nr 7 (1), s. 115-124

Sala, K., 2016,Wioski tematyczne jako przykład innowacyjności w turystyce wiejskiej, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 30 (2), s. 117-126

Ekonomia społeczna. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, https://es.warmia.mazury.pl/projekt-rops [20.06.2022]

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Standardy funkcjonowania „wioski tematycznej”, http://wioskitematyczne.pl/ [16.06.2022]

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Tłok, https://owies.eu/526/spotkanie-wiosek-tematycznych [20.05.2022]

Sikorska M., 2020, Innowacyjne wioski, https://agronomist.pl/artykuly/innowacyjne-wioski [10.06.2022]

Wioski tematyczne. Poznaj dziedzictwo polskiej wsi, https://wioska-tematyczna.pl/wioski-tematyczne-a-idea-smart-village-w-polsce-szkolenie-dla-liderow-z-mazowieckiego-lgd/ [05.06.2022]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Kinga Lisowska, Majka Łojko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642