Kto odwiedza uzdrowiska?

Robert Kulmiński

Abstrakt


W niniejszym artykule dokonuję analizy dyskursu nazywania osób odwiedzających uzdrowiska, wykorzystując jako materiał źródłowy kronikę czeskiego (a wcześniej czechosłowackiego) miasta uzdrowiskowego Jáchymov, obejmującą lata 1945-2008. Odwołuję się również do dyskursu naukowego, aby uchwycić i uwypuklić perspektywę emic (zawartą w kronice), ukazującą sposób nazywania odwiedzających uzdrowiska z punktu widzenia języka, którym posługuje się społeczność uzdrowiskowa (mieszkańcy i władze miasta). Z tej perspektywy opisuję odmienny sposób określania osób odwiedzających uzdrowiska w anglojęzycznych pracach naukowych i tych wywodzących się z tradycji środkowoeuropejskiej oraz w dyskursie lokalnym, którego przykładem jest kronika Jáchymova. Twierdzę, że różny sposób nazywania osób przyjeżdżających do uzdrowiska w każdej z tych sfer dyskursywnych przekłada się na odmienne ujmowanie cielesności w odniesieniu do praktyk uzdrowiskowych.


Słowa kluczowe


uzdrowisko; pacjent; klient; gość; turystyka uzdrowiskowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cook, P. S., 2008, What is health and medical tourism? [w:] The annual conference of the Australian Sociological Association, Melbourne: The University of Melbourne

European Travel Commission & World Tourism Organisation, 2018, Exploring Health Tourism, www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420308 (3.11.2022)

Fadyl, J. K., Nicholls, D. A., & McPherson, K. M., 2013, Interrogating discourse: The

application of Foucault’s methodological discussion to specific inquiry, “Health: an

interdisciplinary journal for the social study of health, illness and medicine”, nr 17 (5), s. 491- 507. doi:10.1177/1363459312464073

Foucault, M., 2011, Narodziny biopolityki, PWN, Warszawa

Foucault, M., 2020, Historia seksualności. Wola wiedzy, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk

Foucault, M., 1977, Archeologia wiedzy, PIW, Warszawa

Hall, C. M., 2011, Health and medical tourism: a kill or cure for global public health?, “Tourism Review”, nr. 66 (1/2), s. 4–15, https://doi.org/10.1108/16605371111127198

Heiner, M., 1926, Jáchymovské radium jako lék, wydawca niepodany, Jáchymov

International Union of Tourism Organisations (IUTO), 1973, Health Tourism, United Nations, Geneva

Kašpar, P. & Horák, V., 2009, Schlikové a dobývání stříbra, Granit, Praha

Komendant, T., 2020, Testament Michela Foucaulta, [w:] Foucault M., Historia Seksualności t. 1,2, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk

Mak, A. H. N., Wong K. K. F. & Chang, R. C. Y., 2009, Health or Self-indulgence? The Motivations and Characteristics of Spa-goers, “International Journal Of Tourism Research”, nr 11, s. 185–199, https://doi.org/10.1002/jtr.703

Pinerová, K. (red.), 2018, Jáchymov. Jeviště bouřlivé hostoletí. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha

Porta fontium, Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, https://www.portafontium.eu/ (3.11.2022)

Powers, P., 1996, Discourse analysis as a methodology for nursing inquiry, “Nursing Inquiry” nr (3) 4, s. 207-217, DOI: 10.1111/j.1440-1800.1996.tb00043.x,

https://doi.org/10.1080/02508281.2006.11081250

Qian, J. & Wei, J. & Law, R., 2018, Review of critical discourse analysis in tourism studies, “International Journal of Tourism Research” nr 20, s. 526–537, https://doi.org/10.1002/jtr.2202

Scheurich J. J. & Bell Mckenzie K., 2009, Metodologie Foucaulta. Archeologia i genealogia, [w:] K. N. Denzin, Y. S. Lincoln (red.) Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa, s. 285-323

Skłodowska-Curie, M. Badanie ciał radioaktywnych. Fundacja Nowoczesna Polska, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sklodowska-badanie-cial-radioaktywnych.html#anchor-idm139975702335888, (3.11.2022)

Szromek, A. R., 2010, Typologia turystów a typologia odwiedzających uzdrowisko – przegląd typologii, „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej”, z. 54, s. 299–311

Szromek, A. R. (red.), 2014, Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, Proksenia, Kraków

Wight, C. A., 2019, Putting Foucault to work in tourism research, “International Journal of Tourism Research”, nr 21, s. 22–133, https://doi.org/10.1002/jtr.2246

Voigt C., B. Graham & Howat G., 2011, Wellness tourists: in search of transformation, “Tourism review”, nr 66 (1/2), s. 16–30, DOI 10.1108/16605371111127206


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Robert Kulmiński


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642