Organizacja zrównoważonych wydarzeń w przestrzeni muzealnej angażujących dzieci i młodzież (na przykładzie wystawy „Ziemia (P)oddana")

Agnieszka Muszyńska

Abstrakt


Celem opracowania jest przedstawienie procesu organizacji wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jako przykładu dobrej praktyki w obszarze organizowania wydarzeń i wystaw, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Drugim podejmowanym wątkiem jest rola wspomagania aktywności dzieci i młodzieży w zakresie obcowania ze sztuką oraz pobudzania ich zaangażowania poprzez działalność obiektów muzealnych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: czy możliwa jest skuteczna i atrakcyjna aktywizacja dzieci i młodzieży w działalność placówek muzealnych oraz czy organizacja wystaw i wydarzeń w muzeach może przebiegać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono genezę zainteresowania przedstawicieli muzeów zagadnieniami proekologicznymi, a także przytoczono wiele przykładów działań instytucji kultury i sztuki skierowanych do dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe


zrównoważony rozwój; muzea; aktywizacja dzieci i młodzieży; młodzi kuratorzy; zrównoważone wydarzenia i wystawy; inkluzowość kultury

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ananda J., Karunasena G., Pearson D., 2022, Identifying interventions to reduce household

food waste based on food categories. Food Policy, 111, doi:10.1016/j.foodpol.2022.102324

Babbie E., 2007, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, s.205

Broszkiewicz W., 2021, Raport z ewaluacji Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo

Młoda Kultura 2019-2021 województwo podkarpackie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Przemyśl, https://bmk-ck.pl/wp-content/uploads/2021/12/broszkiewicz_w_ewaluacja_programu_bmk_2021_woj_podkarpackie.pdf [18.01.23]

Działalność muzeów w 2021r., 2021, Główny Urząd Statystyczny, Kraków

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/dzialalnosc-muzeow-w-2021-roku,12,5.html [18.01.23]

Ewaluacja projektu „W Muzeum wszystko wolno”. Raport, 2016, Ośrodek Ewaluacji na

zlecenie Muzeum Narodowego w Warszawie, http://www.mnw.art.pl/gfx/muzeumnarodowe/userfiles/_public/ewaluacja_projektu_w_muzeum_wszystko_wolno_raport.pdf [18.01.23]

Fogt - Jacobsen L., Pedersen S., Thøgersen J., 2022, Drivers of and barriers to consumers’

plastic packaging waste avoidance and recycling–A systematic literature review

Waste Management 141, s. 63-78, doi.org/10.1016/j.wasman.2022.01.021

Gaweł Ł., 2020, Społeczna odpowiedzialność organizacji kultury: muzea w otoczeniu

społecznym, [w:] A., Pluszyńska, A. Konior, Ł. Gaweł (red), Zarządzanie w kulturze: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa s. 81-94

Holden, E., Linnerud, K. and Banister, D., 2014, Sustainable Development: Our Common

Future Revisited, Global Environmental Change, 26, s. 130-139.

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006

ISO 26000:2010, 2010, Guidance on social responsibility,

www.iso.org/standard/42546.html [18.01.23]

Krajczyńska E., 2011, Dyskoteka w muzeum, czyli jak przyciągnąć nastolatki do centrów

nauki, https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C382460%2Cdyskoteka-w-muzeum-czyli-jak-przyciagnac-nastolatki-do-centrow-nauki.html [15.01.23]

Kwiatkowski P., Nessel-Łukasik B., 2017, Publiczność Muzeów w Polsce. Badania Pilotażowe.

Raport, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa, s. 40-41

Kwiatkowski P., Nessel-Łukasik B., 2017, Publiczność Muzeów w Polsce. Publiczność muzeów

w Polsce. Muzeum w społeczności lokalnej. Raport, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa, s. 64

Jaskuła S., Korporowicz L., Raport o stanie diagnozy programu bardzo młoda kultura,

Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2020, s. 5

Lisiecka K., Kostka-Bochenek A., 2009, Case study research jako metoda badań naukowych,

Przegląd Organizacji, Nr 10 (837), s. 25-29 doi.org/10.33141/po.2009.10.07

Maguirea H., Fahy F., 2023, Unlocking insights in the everyday: Exploring practices to foster

sustainable maximum use of clothing, Cleaner and Responsible Consumption

Volume 8 doi.org/10.1016/j.clrc.2022.100095

Muszyńska A., 2020, Rola CSR w kontakcie międzykulturowym podczas podróży

motywacyjnej, Turystyka Kulturowa, nr 2, s. 41-54

Muzeum odpowiedzialne społecznie, Muzealny think-tank, Materiał video

https://www.youtube.com/watch?v=3KizlgYPTFs [20.01.23]

Muzeum dostępne, https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/muzeum-dostepne [21.01.23]

Muzeum Społecznie Odpowiedzialne, https://muzeum1939.pl/muzeum-spolecznie-

odpowiedzialne.html, [18.12.22]

Nessel-Łukasik B., 2022, W kręgu współpracowników. Muzeum jako odpowiedzialna

instytucja wspólnototwórcza, Muzealnictwo nr 63, s. 59-64, doi: 10.5604/01.3001.0015.9131

Nieroba E., 2019, Muzeum jako instytucja odpowiedzialna społecznie. Rola muzeum w

debacie na temat zmian klimatycznych, Journal Of Humanities And Social Sciences, nr 4(13)/2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Nieroba E., 2019, Zaangażowanie muzeum w proces komunikowania o zmianie klimatu,

Zbiór wiadomości do antropologii muzealnej, Nr 6/2019, s. 119–128, doi: 10.12775/ZWAM.2019.6.07

Otmianowska M., 2020, Social Responsibility of Museum Education. Research Directions,

Seminare. Poszukiwania naukowe, Tom 41, Nr 4, Wyd. Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (TNFS), s. 81-91

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533 oraz z 2022 r. poz. 609 i 1717)

Przewodnik, 2021, Kultura dla klimatu, https://www.kulturadlaklimatu.pl/przewodnik/

01.23]

Report of the United Nations Conference on the Human Environment, 1973, United Nations,

https://digitallibrary.un.org/record/523249 [15.01.23]

Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992, https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/Agenda%2021.pdf [12.12.2022]

Roussou M., Kavalieratou Ek, Doulgeridis M., 2007, Children Designers in the Museum:

Applying Participatory. Design for the Development of an Art Education Program, [w:]: T. Bekker, J. Robertson, M. Skov, B. Mikael (red.) Proceedings of the 6th International Conference on Interaction Design and Children June 6-8, 2007, Aalborg, Denmark. s. 77-80. doi.org/10.1145/1297277.1297292

Seelen L., Flaim G., Jennings E., De Senerpont Domis L., 2019, Saving water for the future:

Public awareness of water usage and water quality, Journal of Environmental Management, Volume 242, s. 246-257, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.04.047

Strange, T. and A. Bayley, 2008, Sustainable Development: Linking Economy, Society,

Environment, OECD Insights, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264055742-en

Szeląg M., 2022, Muzea w świecie bez przyszłości, Muzealnictwo nr. 63, s. 161-164

https://muzealnictworocznik.com/api/files/view/1955166.pdf [20.01.23]

Tasci A., Wei W., Milman A., 2020, Uses and misuses of the case study method, Annals of

Tourism Research,vol. 82 doi.org/10.1016/j.annals.2019.102815

Tokyo Protocol, 2017, Tokjo, https://scws2017.org/tokyo_protocol/ [15.01.23]

Ustawa o Muzeach z dnia 21. 11.1996 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.

Triennale. Inny punkt widzenia. Publikacja towarzysząca wystawie XVI Międzynarodowe

Triennale Tkaniny, CMWŁ, Łódź 2020 https://cmwl.pl/public/uploads/punkty/Apolonia_13_www.pdf [15.01.23]

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu

działalności biznesowej, 2022, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, s.15

Zmiana klimatu. Raport, 2020, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Centrum

Edukacji Obywatelskiej, Warszawa https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci/badanie-swiadomosci-mlodziezy-i-mlodych-doroslych-w-polsce-na-temat-zmiany [20.01.23]

Strony internetowe

https://cmwl.pl/public/informacje/historia,17 [21.01.23]

https://cmwl.pl/public/informacje/ziemia-poddana,186 [21.01.23]

https://cueartfoundation.org/cue-teens [26.01.23]

https://czasdzieci.pl/ [21.01.23]

https://hillartfoundation.org/education/teen-curators/ [26.01.23]

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/declarations-statements/, [18.12.22]

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/ [18.12.22]

https://info.cmog.org/teen-programs/junior-curators [20.12.2022]

https://muzeum1939.pl/muzeum-spolecznie-odpowiedzialne.html [26.01.23]

https://muzeumwidzialne.pl/laureaci,117,centralne_muzeum_wlokiennictwa_w_lodzi.html, [20.01.23]

https://polin.pl/pl/aktualnosci/2017/08/17/muzealny-think-tank-muzeum-odpowiedzialne-spolecznie [12.27.2022]

https://polska1.pl/wystawy/archiwum-wystaw/klimaks/ [20.12.2022]

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/dzialalnosc-muzeow-w-2021-roku,12,5.html [12.27.2022]

https://teens.artsconnection.org/tct-curators/ [20.12.2022]

https://www.joannatabaka.pl/ [20.12.2022]

https://youtu.be/7Is4wwyn7Dc [20.12.2022]

www.krosno.pl/aktualnosci/mlodziez-obudzila-krosno-po-raz-pierwszy,13551 [20.12.2022]

www.schomburgeducation.com/teen-curators-program [20.12.2022]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Agnieszka Muszyńska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642