Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie zjawiska określanego jako społecznie organizowana turystyka kulturowa oraz próba rozpoznania i opisu podmiotów aktywnych w jej organizowaniu. Przeprowadzona analiza ma dwa wymiary: formalny (służący ustaleniu kryteriów wyodrębniania, zdefiniowaniu społecznej turystyki kulturowej i osadzeniu tego zjawiska w kontekście turystyki jako całości) oraz podmiotowy (służy identyfikacji podmiotów organizujących ją, najczęstszych sposobów ich działań zarządczych oraz ich społecznych partnerów). Zastosowana metoda analizy to studium literaturowe. Na opracowanie, obok wprowadzenia, składają się trzy główne części. Pierwsza ukazuje kontekst analizowanego zjawiska w wymiarze badawczym, opisuje jego istotę oraz omawia relacje między nim a pokrewnymi formami turystyki. Druga zawiera analizę podmiotów zaangażowanych w kreację doświadczeń i produktów społecznie organizowanej turystyki oraz ukazuje spektrum ich aktywności. Pracę kończy część wnioskowa i zarysowująca problematykę dalszych badań.


Słowa kluczowe


turystyka społeczna; kulturowa turystyka społeczna; turystyka społecznie organizowana; turystyka społecznie zaangażowana; turystyka kulturowa; socjalna turystyka kulturowa; produkty turystyki społecznej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bélanger Ch. E., 2003, Le Bureau international du tourisme social, "Teoros Teoros – Revue de Recherche en Tourisme", nr 22 (3), s. 24‒28

Cross S. (red.), 2012, Sharing our Stories. Using interpretation to improve the visitors’ experience at heritage sites, Failte Irelad, Dublin

Davis P., 2011, Ecomuseums: a sense of place (Wyd. 2), Continuum International Publishing Group, London/New York

Diekmann A., McCabe S. (red.), 2020, Handbook of Social Tourism, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham

Geise P., 2011, Niemieckie doświadczenia i rozumienie turystyki społecznie zaangażowanej [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 39-49

Go F. M., Lee R. M., Russo A. P., 2008, Turystyka kulturowa a rozwój regionalny, [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.) Zarządzanie turystyką, PWE Warszawa, s. 364-38

Golka M., 2007, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa

Gunn C., Var T., 2020, Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, Routledge, New York

Hall C.M., 2000, Tourism planning: policies, processes and relationships, Prentice Hall, Harlow

Idziak W., 2011, Turystyka społeczna – nowe znaczenia i możliwości, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, WSTH w Łodzi Łódź, s. 51-62

Izquierdo Tugas P. i in., 2005, Heritage Interpretation Centres. The Hicira Handbook, Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, Barcelona

Jaremen D., 2012, Turystyka społeczna – studium przypadku Wielkiej Brytanii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 259, s. 142‒156

Jones S., 2007, Sharing our Stories. Guidelines for Heritage Interpretation, The National Trust of Australia, Canberra-Sydney

Kociszewski P., 2016, Oferta turystyczna dla seniorów - jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania, dysertacja, Wydział GiSR Uniwersytetu Warszawskiego, Repozytorium UW, https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1503

Kociszewski P., 2017, Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów), „Turystyka Kulturowa” nr 1, s. 80-105

Kociszewski P., 2021, Oferta dla seniorów w kontekście turystyki społecznej – istota i zróżnicowanie [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w Polsce, COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica, s. 135- 163

Kowalczyk A, 2022, Cztery 4Hs jako czynniki kształtujące region turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa", Nr 122 (1), s. 109-152

Krajewski M., 2013, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1, 29–67

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków

McCabe S., 2017, Social tourism and its contribution to sustainable tourism, “Cuadernos Economicos de ICE”, nr 93, 29‒44

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie . Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia – Kultour.pl, Kraków-Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy (Wyd. III), Kultour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018, Turystyka kulturowa jako forma wpisywania dziedzictwa w kapitał kulturowy jednostki, [W:] A. Marciniak. M. Paleta, K. Kajda (red.), Dziedzictwo we współczesnym świecie, Universitas, Kraków, s. 49-69

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2020, Zarządzanie w turystyce kulturowej. Tom I: konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2020, Zarządzanie w turystyce kulturowej, tom II: obszary, relacje, oferta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2021, Turystyka społeczna: geneza i istota [w:] A .Stasiak (red.) Turystyka społeczna w Polsce, Wyd. COTG PTTK - Fundacja Symbioza, Kraków- Świdnica, s. 13-29

Mikos v. Rohrscheidt A., 2021, Uczestnicy, formy i kierunki rozwoju współczesnej turystyki społecznej, [w:] A .Stasiak (red.) Turystyka społeczna w Polsce, Wyd. COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica, s. 31-69

Mikos v. Rohrscheidt A., 2021, Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2021, Muzea jako pasywni interesariusze, aktywni partnerzy i organizatorzy współczesnej turystyki kulturowej, "Museion Poloniae Maioris, t. VIII, s. 231-259

Mikos v. Rohrscheidt A., 2022, Jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują imigranci? Gnieźnieńskie Forum ekspertów Turystyki Kulturowej, Pytanie 101, „Turystyka Kulturowa” Nr 125 (4/2022), s. 230-249

Mikos v. Rohrscheidt A., 2023, Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów, „Turystyka Kulturowa Nr 126 (1/2023)

Minnaert L., Maitland R., Miller G., 2011, What is social tourism? “Current Issues in Tourism”, nr. 14 (5), s. 403‒415; https://doi.org/10.1080/13683500.2011.568051

Mokras-Grabowska, J. 2011, Program „Europe Senior Tourism” – założenia, realizacja, efekty ekonomiczne, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, WSTH w Łodzi, Łódź, s. 71‒88

Nowak A., 2021, Rola podmiotów ekonomii społecznej jako kreatorów popytu i podaży na rynku turystycznym na wybranych przykładach, [w:] A .Stasiak (red.) Turystyka społeczna w Polsce, Wyd. COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica, s. 115-133

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie turystyki socjalnej w Europie (2006). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, poz. 2006/C 318/67

Osojca-Kozłowska S., 2021, Gospodarczy wymiar turystyki społecznej, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w Polsce, COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica, s. 85 - 114

Stasiak A., 2010, Cele i zadania turystyki społecznej - kilka uwag o istocie zjawiska [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, WSTiH Łódź, s. 37-56

Stasiak A., 2011, Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, WSTH w Łodzi Łódź, s. 377‒396

Stasiak A. (red.), 2021, Turystyka społeczna w Polsce, COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica

Stasiak A., Włodarczyk B., 2012, Turystyka społeczna – istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 259, s. 167‒177

Swarbrooke J., 2002, The development and management of visitor attractions, Butterworth-Heinemann, Oxford

Timothy D.J., Boyd S.W., 2003, Heritage Tourism, Pearson Education, Harlow UK

Włodarczyk B., 2010, Turystyka społeczna – próba definicji zjawiska, W: A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, WSTH w Łodzi, Łódź, s. 23‒35

Tosun C., 1999, Towards a typology of community participation in the tourism development process, “Anatolia” nr 10 (2), s. 113–134

Tosun C., 2006, Expected nature of community participation in tourism development, “Tourism Management” nr 27 (3), s. 493–504

Wojciechowska-Solis J., 2011, Kierunki rozwoju turystyki społecznej [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, WSTH w Łodzi Łódź, s. 9-22
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i126.1397

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Armin Mikos von Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642