Dziedzictwo kulturowe Ludwika Zamenhofa – idea przeszłości czy przyszłości?

Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak

Abstrakt


Artykuł prezentuje dziedzictwo kulturowe Ludwika Zamenhofa, potencjał kultury esperanckiej, która zatoczyła szerokie kręgi na całym świecie. Mimo, iż język esperanto liczy sobie ponad sto lat wykazuje dużą żywotność i nieustanny rozwój dzięki aktywności szeregu esperanckich organizacji, instytucji działających w wielu krajach świata. Różne formy turystyki esperanckiej mogą być interesującą propozycją dla współczesnego turysty zarówno władającego językiem esperanto (turystyka esperancka edukacyjna-językowa, turystyka kongresowo-eventowa), jak i zainteresowanego życiem i działalnością Ludwika Zamenhofa oraz innych wybitnych esperantystów (turystyka esperancka – biograficzna). Turystyka indywidualna dzięki popularnej inicjatywie „Pasporto Servo” w „świecie esperanckim” cieszy się dużym powodzeniem, może stać się dobrą motywacją do nauki tego języka.

Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe, Zamenhof, esperanto, turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielik T., 2009, Słów parę o literaturze esperanckiej, EPEA, t.8, Białystok

Esperanto, 2005, [w:], Britannica, Edycja Polska, t. 11, Wyd. Kurpisz, Poznań

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Jędrysiak T., 2010, Architektura sakralna bahá'ítów, najmłodszej religii świata celem turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” nr 10

Kraśko R., 1972, Ludwik Zamenhof – twórca esperanto [w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. III, red. J. Joka, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok

Majewski J. S., Urzykowski T., Spacerownik po warszawskich cmentarzach, Biblioteka Gazety Wyborczej (brak roku wydania)

Malesa D., Zaczyński M., Malkontenta espero czyli zawiedzione nadzieje, „Newsweek” 20.12.2009

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium w Gnieźnie, Gniezno

Ostrowski J.P., Ćwikowski T., Wielokulturowy Białystok. Jak pokazywać dziedzictwo stuleci, Unia Metropolii Miast, s. 19. http://www.metropolie.pl, data dostępu: 20.08.2013 r.

Pettyn A., 1983, Esperanto, podręcznik języka międzynarodowego, PZE, Warszawa

Pettyn, A., 1984, Ruch esperancki na świecie, Centrum Oświaty Wydawniczej „RITMO”, Warszawa

Sobolewski W., 1987, Szlak Zamenhofa, COIN, Bydgoszcz.

Szczepanowski A.E., 2013, Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, t. II, Atrakcje kulturowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok

Szlakiem esperanta i wielu kultur, „Aktualności Turystyczne” POT, www.aktualnosciturystyczne.pl, data dostępu: 18.08.2013 r.

Usakiewicz W., 1989, Esperancja. Kultura i kulturotwórcze mechanizmy, Instytut Kultury, Warszawa

Wiśniewski T., 1987, Ludwik Zamenhof, KAW, Białystok.

Wróblewski P., 1973, Języki sztuczne, „Kontrasty” nr 6

Wyszowska I., 2010, Turystyka esperancka jedną z propozycji współczesnego podróżowania, [w:] Współczesne podróże kulturowe, pod red. M. Kazimierczaka, AWF, Poznań

Zamenhof Ludwik, 2005, [w:] Britannica, Edycja Polska, t. 47, Wyd. Kurpisz, Poznań

Strony internetowe

www. esperanto.info.pl

www. espero.bialystok.pl/pl/article

www. pl.wikipedia.org/wiki/Interlingwistyka

www. pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Zamenhof

www. zsp.pl/news/uniwersytet-esperanto/

www.aktualnosciturystyczne.pl: 18.08.2013 r.

www.arkones.pl

www.bydg.pdi.net/turismo

www.centrumzamenhofa.pl

www.centrumzamenhofa.pl

www.esenco.org/pl/kontakto

www.esperanto.cba.pl.

www.esperanto.ha.pl

www.esperanto.net

www.esperanto.pl

www.esperanto.zanet.pl

www.esperanto-panorama.net

www.esperanto-turismo.com

www.espero.bialystok.pl

www.eventoj.hu/kalendar.htm

www.ikso.net.ikso.net

www.lernu.net

www.lib.uni.lodz.pl

www.malkovru.bialystok.pl

www.metropolie.pl , data dostępu: 20.08.2013 r.

www.pasportaservo.org

www.polskieradio.pl/eo/

www.szlak.uwb.edu.pl

www.tejo.org

www.wiatrak.nl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642