Pytanie 102: Jak turystyka kulturowa odpowiada na problemy społeczne?

Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak, Andrzej Kowalczyk

Abstrakt


W kontekście kolejnego tematycznego numeru czasopisma „Turystyka Kulturowa” poświęconego turystyce społecznej – społecznie organizowanej, warto poddać dyskusji zagadnienie wyzwań społecznych, jakie mogą lub są podejmowane w ramach turystyki kulturowej. Mając na uwadze istniejące analizy i studia, zdefiniowane postulaty i kierunki dotyczące rozwoju turystyki społecznej [por. Stasiak 2011ab, 2012, 2021], proponujemy refleksję nad ich realizacją przez interesariuszy turystyki kulturowej. Czy i jakie jest w niej miejsce dla osób znajdujących się w słabszej sytuacji ekonomicznej lub w inaczej uwarunkowanym niekorzystnym położeniu? [por. Mikos v. Rohrscheidt 2021ab] Na ile turystyka kulturowa jest i może być inkluzywna, realizując prawo każdego człowieka do czasu wolnego i odpoczynku? Jak turystyka kulturowa odpowiada na problemy społeczne?


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka społeczna; turystyka; dziedzictwo kulturowe; dziedzictwo niematerialne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bellato L., Frantzeskaki N., Nygaard Ch. A., 2022, Regenerative tourism: a conceptual framework leveraging theory and practice, „Tourism Geographies”, No. 1, s. 1-21; https://doi.org/10.1080/14616688.2022.2044376

Diekmann A., McCabe S., 2020, Introduction to the Handbook of Social Tourism, [w:] A. Diekmann, S. McCabe (red.), Handbook of Social Tourism, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, s. 1-11

Dredge D., 2022, Regenerative tourism: transforming mindsets, systems and practices, „Journal of Tourism Futures”, Vol. 8, No. 3, s. 269-281

Idziak W., 2009, Wioska tematyczna w aspekcie ekonomicznym, [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka wspólnie zyskać!, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 51-60

Kowalczyk A., Kulczyk S., 2019, Łączność walorów przyrodniczych i kulturowych jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki – przykłady z południowej i zachodniej Afryki, [w:] Żukowski A. (red.), Religia, polityka i ekonomia w Afryce, Forum Politologiczne, t. 28, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 301-330

Kowalczyk A., Kulczyk S., Burska Z., 2010, Turystyka etniczna, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Seria PWN „Historia w działaniu”

Mikos von Rohrscheidt A., 2020, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. I: Konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2021a, Turystyka społeczna: geneza i istota, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w Polsce. Przewodnik dobrych praktyk, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oficyna Wydawnicza „Wierchy” – Fundacja Symbioza, Kraków–Świdnica, s. 15-29

Mikos von Rohrscheidt A., 2021b, Uczestnicy, formy i kierunki rozwoju współczesnej turystyki społecznej, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w Polsce. Przewodnik dobrych praktyk, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oficyna Wydawnicza „Wierchy” – Fundacja Symbioza, Kraków–Świdnica, s. 31-61

Mikos von Rohrscheidt A., 2022, Jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują imigranci?, [w:] Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Pytanie 101, „Turystyka Kulturowa”, nr 125 (4), s. 230-249

Mikos von Rohrscheidt A., 2023a, Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty, „Turystyka Kulturowa”, nr 126 (1) s. 47-94

Mikos von Rohrscheidt A., 2023b, Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów, „Turystyka Kulturowa”, nr 126 (1) s. 7-46

Nowak A., 2021, Rola podmiotów ekonomii społecznej jako kreatorów popytu i podaży na rynku turystycznym na wybranych przykładach, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w Polsce, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oficyna Wydawnicza „Wierchy” – Fundacja Symbioza, Kraków–Świdnica, s. 115-133

Pyke J., Pyke S., Watuwa R., 2019, Social tourism and well-being in a first nation community, „Annals of Tourism Research”, Vol. 77, s. 38-48

Stasiak A., (red.), 2011b, Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź

Stasiak A., (red.), 2021, Turystyka społeczna w Polsce. Przewodnik dobrych praktyk, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oficyna Wydawnicza „Wierchy” – Fundacja Symbioza, Kraków–Świdnica

Stasiak A., 2011a, Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, [w:] Stasiak A. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 377-396

Stasiak A., Włodarczyk B., 2012, Turystyka społeczna – istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 259, Wrocław, s. 167-177

Zajadacz A., Lubarska A., Minkwitz A., Szał Ł., 2019, Analiza dostępności atrakcji Szlaku Piastowskiego. Wyniki audytu w województwie wielkopolskim, opracowanie na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Sportu i Turystyki

Źródła internetowe

FHA 2023, Family Holiday Association, [online:] www.familyholidayassociation.org.uk, dostęp: 16.03.2023

Kociszewski P., 2016, Oferta turystyczna dla seniorów – jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania, dysertacja doktorska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Repozytorium UW, www.depotuw.ceon.pl/handle/item/ 1503, dostęp: 16.03. 2023

Landsberg P., Poprawski M., Kieliszewski P., Mękarski M., Gojlik A., Kuchta J., Brodniewicz M., 2012, Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM (kierownik naukowy: Jacek Sójka), Poznań, [w:] Narodowe Centrum Kultury, [online:] https://www.nck.pl/upload/attachments/302557/po_co_seniorom_ kultura_raport.pdf, dostęp: 10.03.2023

LCFN, 2021, Khwe Museum pre-opening, The Living Culture Foundation Namibia, 14.08.2021, [online:] https://www.lcfn.info/entry/khwe-museum-pre-opening, dostęp: 23.03.2023

Olej-Kobus A., Kobus K. 2020, Buszmeni – gdzie ich spotkać w Namibii, [w:] NAMIBIA – informacje, ciekawostki, porady, wyjazdy, ceny, aktualności! [online:] https:// travelnamibia.pl/buszmeni-gdzie-ich-spotkac-w-namibii, dostęp: 22.03.2023

Sadzik J., 2022, Rok i bieda, [w:] Tomza P., Żyśko Sz., (red.), Tam, gdzie zaczyna się bieda. Raport o biedzie, Stowarzyszenie Wiosna, s. 3, [online:] https://www.szlachetna paczka.pl/raport-o-biedzie/, dostęp: 10.03.2023
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i126.1408

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak, Andrzej Kowalczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642