'Online' czy w plenerze, czyli oferta wybranych warszawskich muzeów w dobie pandemii

Małgorzata Durydiwka, Ivan Rogovoy, Piotr Kociszewski

Abstrakt


Pandemia Covid-19 wpłynęła na wiele aspektów życia społeczno-gospodarczego, zmieniając także ramy funkcjonowania instytucji kultury, w tym muzeów. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę oferty wystawienniczej i popularyzatorsko-edukacyjnej trzech warszawskich muzeów z 2021 roku, tj. Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Zamku Królewskiego w Warszawie. Na podstawie informacji ze stron internetowych, dokonano przeglądu łącznie 434 wydarzeń realizowanych przez te placówki z uwzględnieniem tematyki i form realizacji organizowanych wydarzeń. Wyniki pokazały, że w warunkach wprowadzonych obostrzeń pandemicznych muzea przede wszystkim rozbudowały i wzmocniły swoją ofertę w wersji online, dopasowując ją tematycznie i technologicznie do oczekiwań różnych grup odbiorców. Istotnym uzupełnieniem oferty online była oferta wydarzeń plenerowych realizowanych w przestrzeni przymuzealnej bądź też w przestrzeni miasta. Umożliwiając realizację prawa powszechnego dostępu do dóbr kultury i turystyki różnym grupom społecznym, muzea wpisały się tym samym w główny postulat turystyki społecznej.

Słowa kluczowe


muzea; pandemia; Covid-19; oferta wystawiennicza; oferta popularyzatorsko-edukacyjna; Warszawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieczyński M., 2021, „Szok kulturowy” – działalność muzeów w czasie pandemii, „Muzeum”, 62, 23-29, DOI: 10.5604/01.3001.0014.8573

Borusiewicz M., 2012, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Warszawa, Kraków

Colbert E.H., 1961, What is a Museum? Curator: „The Museum Journal”, 4, 2, 138-146

Folga-Januszewska D., 2015, Muzeum: fenomeny i problemy, Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Warszawa, Kraków

Gaweł Ł., 2020, Muzeum i nowe media. Rozwój oferty cyfrowej w czasie pandemii, „Zarządzanie Mediami”, 8(4), 525-534

Kłusek B., 2020, Funkcjonowanie Muzeum Niepodległości online w okresie lockdownu instytucji kultury, „Niepodległość i Pamięć”, 71, 3, s. 131-149

Kultura w 2019 r., 2020, GUS, Warszawa-Kraków

Łukasiewicz N., 2019, Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor, „Turystyka Kulturowa”, 2/2019, s. 100-116

Ostrowska-Tryzno A., Pawlikowska-Piechotka A., 2022, Cultural tourism, museums and Covid-19 pandemic impact, Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5, 1, s. 123–139

Pasternak-Zabielska M., 2021, Instytucje kultury w okresie Covid-19. Muzealne strategie docierania do widzów. Raport z badania, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa

Petelska M., 2021, Polskie muzea w czasie pandemii COVID-19: działalność online i (nie)stosowanie Rapid Response Collecting, „Studia Historica Gedanentersia”, 12, s. 405-415

Stasiak A., Włodarczyk B., 2012, Turystyka społeczna – istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

https://arch.zamek-krolewski.pl/zamek-krolewski.pl/dla-mediow/archiwum-wiadomosci/2021-r/kalendarium-wydarzen-2021.html. [16.10.2022]

https://muzeumwarszawy.pl/wydarzenia/ [20.10.2022]

https://icom-poland.mini.icom.museum/nowa-definicja-muzeum/ [4.04.2023]

https://www.1944.pl/artykul/ponowne-otwarcie-muzeum-powstania-warszawskiego.,5104.html [20.10.2022]

https://www.1944.pl/wydarzenia.html [20.10.2022]

https://www.unwto.org/cultural-tourism-covid-19 [2.02.2023]

https://www.youtube.com/@zamekkrolewskiwwarszawie

10.2022]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i126.1411

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Piotr Kociszewski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642