Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej - wokół problemu badawczego

Sławoj Tanaś

Abstrakt


Cmentarze i groby od wieków stanowiły cel podróży. Były to jednak różne cele. W ostatnich latach coraz częściej o cmentarzach wspomina się w kontekście turystyki kulturowej. Stanowią one cel podróży o charakterze poznawczym (krajoznawczym), religijnym (pielgrzymkowym), etnicznym (sentymentalnym), a nawet rekreacyjnym. Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi Czytelnika na problematykę badań nad miejscem cmentarzy w turystyce kulturowej i ich znaczenia w przestrzeni turystycznej.

Słowa kluczowe


turystyka religijna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G., 2002, Holocaust Tourism: the Experience of Krakow – Kazimierz, International Research in Geographical and Environmental Education, 11 (4)

Cano L.M., Mysk A., 2004, Cultural Tourism, The State and Day of the Dead, Annals fo Tourism Research, vol. 31 (4)

Kaczmarek J., 2002, Nekropolie jako przestrzeń kultury, [w:] Orłowski E. (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Oddział Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Kolbuszewski J., 1985, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Warszawa

Kolbuszewski J., 1996, Cmentarze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5 (2)

Liszewski S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Tom 1. Geografia jako Nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Zakład Geografii Społecznej i Turystyki UMK, Zakład Badań Społecznych i Regionalnych UŁ, ŁTN, Łódź

Liszewski S., 2006, Przestrzenie turystyki i ich transformacje we współczesnym swiecie, Turyzm, 16 (2)

Nicieja S., 1995, Cmentarze – panteony wybitnych Polaków, [w:] Czerner O., Juszkiewicz I.,1995, Sztuka cmentarna, ICOMOS, Polish National Comittee, Museum of Art. Wrocław, Wrocław

Ostrowski M., 2005, Pomiędzy sacrum a profanum – o turystyce w sakralnych obiektach, Turyzm, 15 (1/2)

Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków

Suliborski A., 2003, Koncepcja funkcji miejsca w badaniu zróżnicowania społeczno-gospodarczego regionu miejskiego, [w:] Sagan I., Czepczyński M. (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii ekonomicznej, Gdańsk-Poznań

Suliborski A., 2005, Nekropolie jako miejsce w przestrzeni społeczno-kulturowej Łodzi. Ranga i specyfika ich znaczeń społecznych [w:] Domański B., Skiba S. (red.), Geografia i Sacrum, T. I, IGiGP UJ, Kraków

Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Włodarczyk B., 2006, Przestrzeń turystyczna – cykliczność, aktorzy, determinanty rozwoju, Turyzm, 16 (2)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.183

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Sławoj Tanaś

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642