Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce

Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski

Abstrakt


Wielokulturowość, rozumiana jako współwystępowanie wielu kultur, może znacznie zwiększyć atrakcyjność turystyczną określonego obszaru, a tym samym stać się impulsem dla wykreowania funkcji turystycznej i wypromowania obszaru dla szeroko rozumianej turystyki kulturowej. Podlasie, jako współczesny region administracyjny, jest obszarem nie tylko cennym przyrodniczo, ale także unikalnym w skali kraju ze względu na wielowiekowe ścieranie się różnych kultur. W przestrzeni województwa znaleźć można wiele miejsc świadczących o wielokulturowości, zarówno etnicznej jak i religijnej. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie niektórych z nich oraz pokazanie potencjału Podlasia dla rozwoju różnych form turystyki kulturowej.

Słowa kluczowe


wielokulturowość; Podlasie; turystyka; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Angiel J., 2012, Na geograficznych ścieżkach życia, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa

Barwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Darmochwał T., 2003, Północne Podlasie i Wschodnie Mazowsze, Agencja „TD” – Wyd. Turystyczne, Warszawa

Durydiwka M., 2011, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej – na przykładzie gmin bieszczadzkich, Prace Geograficzne, 125, 37-61

Fish S., 1997, Boutique Multiculturalism or Why Liberale Are Incapable of Thinking about Hale Speech, Critical Inquiry, 23, 2, www.jstor.org/stable/1343988 (15.04.2013), 378-395

Flodrowski T., 2010, Waranasi, Mediaprofit, Warszawa

Gloger Z., 1903, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków

Gołka M., 1997, Oblicza wielokulturowości, (w:) Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa, Warszawa, 53-63

Jarnecki M., 2011, Wielokulturowość jako atut i atrakcja turystyczna, Turystyka Kulturowa, 10/2011, www.turystykakulturowa.org (14.042013), 4-24

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, (w:) Kowalczyk A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Wydział geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 9-57

Kowalczyk A., 2010, Wprowadzenie, [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona

Kowalczyk A., 2012, Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [w:] Włodarczyk B., Krakowiak B. (red.), Kultura i turystyka – wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, ss. 17-33

Kowalczyk A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), Turystyka kulturowa, nr 5/2013 (maj 2013), ss. 35-57

Kresa M., 2010, Podlasie, (w:) Karaś H. (red.), Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=podlasie, 2.05.2013

Kruczek Z., 2011, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

Kutela K.A., 2009, Możliwości rozwoju turystyki na Ziemi Sejneńskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej)

Miszkiel J., 2012, Zasoby kulturowe Ziemi Sejneńskiej i ich wykorzystanie w promocji turystycznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa (maszynopis pracy licencjackiej)

Największe atrakcje turystyczne w województwie podlaskim, 2010, Białystok, www.wrotapodlasia.pl, 27.04.2013

Nasiadka M., 2010, Podlaski Przełom Bugu. Przewodnik nie tylko dla turystów., Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów

Owsiakowska S., 2010, Wielokulturowość a promocja turystyczna miejsca, (w:) Puchnarewicz E. (red.), Wielokulturowość w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, 33-45

Paleczny T., 2002, Meandry wielokulturowości: Oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych – USA i Brazylia, Państwo i Społeczeństwo, 2, www.isr.wsmip.uj.edu.pl/publikacje (25.04.2013)

Plit F., 2008, Województwo podlaskie – region pogranicza, (w:) Świątek D., Bednarek M., Siłka P., Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – Geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, 7-14

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 roku, 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

Przecławski K., 1994, Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Przecławski K., 2009, Kultura i sztuka a turystyka, [w:] Krasny P., Ziarkowski D. (red.), Sztuka I podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Wyd. PROKSENIA, Kraków, 21-25

Puchnarewicz E., 2010, Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku, (w:) Puchnarewicz E. (red.), Wielokulturowość w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, 15-31

Raport statystyczny ruchu turystycznego, 2012, Urząd Marszałkowski Wojewódzywa Podlaskiego, Bialystok

Rąkowski G., 2010, Przyrodnicze i kulturowe walory Puszczy Białowiejskiej, Ochrona Środowiska I Zasobów Naturalnych, nr 42 (2010), Warszawa

Roszkowski W., 2007, Tykocin – miasteczko bajeczka, Instytut Wydawniczy Kreator, Białystok

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, 2011, Urząd marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok

Suwalszczyzna i Podlasie, 2006, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała

Śliz A., Szczepański M.S., 2011, Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival Caravan czy wielokulturowe Street Party?, Studia Socjologiczne, 4(203), 7-25

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 9-19

Wyrobisz A., 1981, Podlasie w Polsce przedrozbiorowej, (w:) Wyrobisz A. (red.), Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII wieku, Prace Instytutu Historycznego UW, Warszawa, 173-210

Zaborowska J. (red.), 2006, Indie, Mediaprofit, Warszawa

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3995791/wielokulturowosc. html (6.04.2013)

http://gosc.pl/doc/987813.Suprasl-Monastyr-i-muzeum-ikon-nagrodzone (4.05.2013)

http://narew.home.pl/portal/content/view/75/63 (21.04.2013)

http://wspolnepodlasie.wordpress.com/category/zydzi-na-podlasiu (29.04.2013)

http://www.goisrael.pl (1.05.2013)

http://www.muzeum.bialystok.pl/suprasl/ (27.04.2013)

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/3796,suprasl-podlaska-ziemia-obiecana.html (20.04.2013)

http://www.poranny.pl/ apps/pbcs.dll/article?AID=/20130313/REGION08/130309673 (4.05.2013)

http://www.poranny.pl/ apps/pbcs.dll/article?AID=/20130313/REGION08/130309673 (4.05.2013)

http://www.tomontheroof.com/blog/jerozolima/ (28.04.2013)

http://www.wierszalin.pl/index.php?stronaOTeatrze, (4.05.2013)

www.szlaktatarski.pl/tatarzy-na-podlasiu (29.04.2013)

www.wrota.podkarpackie.pl/turystyka/atrakcje/bieszczady/bieszczady (18.06.2010)

www.wrotapodlasia.pl/pl/region/historia (27.04.2013)

www.wrotapodlasia.pl/pl/region/historia/spotkania+z+przeszłością (29.04.2013)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.216

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642