Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej

Marta Derek

Abstrakt


Turystyka miejska długo ograniczała się prawie wyłącznie do zwiedzania dzielnic turystycznych, w których koncentrowały się najważniejsze miejskie atrakcje i usługi. W ostatnich latach ten model zaczął być kwestionowany – turyści coraz częściej wychodzą poza turystyczny kanon, chcąc dotknąć prawdziwego życia w mieście. Turyści zaczęli się interesować codziennym życiem mieszkańców miast, zwiedzając dzielnice mieszkalne, biurowe, etniczne, poprzemysłowe czy dzielnice biedy, wychodząc w swych turystycznych wędrówkach poza utarty szlak. Atmosfera tych miejsc okazała się być dla nich dużo ważniejsza, aniżeli konkretne atrakcje. W ten sposób granice między praktykami mieszkańców i turystów jeszcze bardziej zaczęły się zacierać. Przytoczone w artykule przykłady Bankside (Londyn) i Bercy Village (Paryż) pokazują, że brak uwzględnienia funkcji turystycznej w rewitalizowanych dzielnicach może być, paradoksalnie, atrakcją dla niektórych turystów.
Celem artykułu jest charakterystyka tego zjawiska oraz ukazanie jego znaczenia dla przestrzeni miejskiej. Tekst ma charakter przeglądowy, a rozważania w nim zawarte oparte są o literaturę przedmiotu oraz własne obserwacje.

Słowa kluczowe


turystyka miejska; miasto; turystyka poza utartym szlakiem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aiesha R., Evans G., 2007, VivaCity: Mixed-use and Urban Tourism, w: M. K. Smith (red.), Tourism, Culture and Regeneration, Wyd. CABI, Wallingford-Cambridge, ss. 35-48

Christaller W., 1963, Some considerations of tourism location in Europe: the peripheral regions – underdeveloped countries – recreation areas, Regional Science Association, Papers, 12, ss. 95-105

Clark T. N. (red.), 2003, City as an Entertainment Machine, Research in Urban Policy, t. 9, Elsevier, Kidlington

Derek M., 2011, Od miasta przemysłowego do miasta rozrywki? Turystyka, rozrywka i miasto polskie w latach 1989-2009, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Turystyka polska w latach 1989-2009, seria: Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 55-65

Derek M., 2013, Miejska przestrzeń czasu wolnego, w: M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (w druku)

Edensor T., 2001, Performing tourism, staging tourism. (Re)producing tourist space and practice, Tourist Studies, 1, ss. 59-81

Fainstein S. S., Judd D. R., 1999, Cities as Places to Play, w: D. R. Judd, S. S. Fainstein (red.), The Tourist City, Wyd. Yale University Press, New Haven, Londyn, ss. 261-272

Gérardot M., 2009, Tourisme et métropole. Analyser le lien entre tourisme, métropole, métropolisation et métropolité par le rythme. L’exemple de Paris. Praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon Sorbonne

Getz D., 1993, Planning for tourism business districts, Annals of Tourism Research, 20, 4, ss. 583-600

Gravari-Barbas M., 1998, La „festival market place” ou le tourisme sur le front d’eau. Un modele urbain americain à exporter, Norois, 45, 178, ss. 261-278

Gravari-Barbas M., 2013, Aménager la ville par la culture et le tourisme, Wyd. Le Moniteur, Paryż

Huning S., Novy J., 2006, Tourism as an Engine of Neighborhood Regeneration? Some Remarks Towards a Better Understanding of Urban tourism beyond the 'Beaten Path', CMS Working Paper Series, Nr 006-2006, Center for Metropolitan Studies, ss. 1-19

Ingallina P., Park J., 2009, Tourists, urban projects and spaces of consumption in Paris and Ile-de-France, w: R. Maitland, P. Newman (red.), World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon, ss. 43-65

Judd D., 1999, Constructing the Tourist Bubble, w: D. R. Judd, S. S. Fainstein (red.), The Tourist City, Wyd. Yale University Press, New Haven, Londyn, ss. 35-53

Judd D., 2003, Visitors and the Spatial Ecology of the City, w: L. M. Hoffman, S. S. Fainstein, D. R. Judd (red.), Cities and Visitors. Regulating People, Markets, and City Space, Wyd. Blackwell Publishing Ltd, Malden – Oxford – Carlton, ss. 23-38

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, 35, Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii I Studiów Regionalnych, ss. 155-197

Kowalczyk A., Derek M., 2012, Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centrów wielkich miast związane z turystyką i rekreacją, Turystyka i Rekreacja, 8, ss. 17-30

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5 (2), ss. 87-101

Liszewski S., 2007, Miasto jako obszar podaży i popytu turystycznego. Studium z geografii turyzmu, Turyzm, 17, z. 1-2, ss. 77 – 92

Les repeaters britanniques, allemands et espagnols, 2010, Les Études, Comite Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, kwiecień 2010, ss. 2-8, http://www.nouveau-paris-ile-defrance.fr/fichiers/fckeditor/espace-presse/etudes-observation/synthese-etude-repeaters-avril-2010.pdf

Lorens P., 2006, Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Wyd. Politechniki Gdańskiej

Madurowicz M., 2008a, Kto jest turystą w przestrzeni miasta? Poszukiwania badawcze, w: A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. WGiSR UW, Warszawa, ss. 59-84

Madurowicz M., 2008b, Rozumienie turystyki miejskiej, w: I. Jażdżewska (red.), Funkcja turystyczna miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 11-16

Maitland R., 2007a, Culture, City Users and the Creation of New Tourism Areas in Cities, w: M. K. Smith (red.), Tourism, Culture and Regeneration, Wyd. CABI, Wallingford-Cambridge, ss. 25-34

Maitland R., 2007b, Tourists, the creative class and distinctive areas in major cities. The roles of visitors and residents in developing new tourism areas, w: G. Richards, J. Wilson (red.), Tourism, Creativity and Development, Routledge, Abingdon, ss. 73-86

Maitland R., 2008, Conviviality and Everyday Life: the Appeal of the New Areas of London for Visitors, International Journal of Tourism Research, 10, ss. 15-25

Maitland R., Newman P. (red.), 2009a, World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon

Maitland R., Newman P., 2009b, Developing world tourism cities, w: R. Maitland, P. Newman (red.), World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon, ss. 3-21

Maitland R., Newman P., 2009b, London. Tourism moving East? w: R. Maitland, P. Newman (red.), World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon, ss. 66-86

Newman P., Smith I., 2000, Cultural Production, Place and Politics on the South Bank of the Thames, International Journal of Urban and Regional Research, 24, 1, ss. 9-24

Queige L., 2013, Le tourisme créatif à Paris, transkrypcja wystąpienia na seminarium IREST w Office du Tourisme et des Congrès de Paris 19 lutego 2013 roku

Pisarek A., 2013, Wybrane wzory gościnności wobec wzorów praktyk turystycznych powstałych wokół zjawiska couchsurfingu, Turystyka kulturowa, 3, ss. 5-17

Sagan I., 2011, Miasto dla mieszkańców, miasto dla gości. Turystyka miejska w polityce rozwoju miast na przykładzie Trójmiasta, w: S. Kaczmarek (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 143-153

Stansfield C., Rickert J., 1970, The recreational business district, Journal of Leisure Research, 2, 4, ss. 213-225

Swianiewicz P., 2005, Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, 4 (22), ss. 5-25

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. PWN, Warszawa

Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Załuski D., 2005, Tendencje kształtowania przestrzeni publicznych końca XX wieku, [w:] M. Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Biblioteka Urbanisty, Wyd. Urbanista, ss. 55-84
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.275

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marta Derek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642