Turystyka eventowa a nowe trendy w kształtowaniu programów artystycznych festiwali i instytucji teatralnych

Małgorzata Ćwikła

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest zależnościom między kształtowaniem programów artystycznych poprzez wykorzystanie najnowszych mechanizmów zarządzania dziełami teatralnymi a rozwojem turystyki eventowej, związanej z festiwalami teatralnymi i pokazami premierowymi sztuk. Problematyka badawcza poddana została analizie opartej na przyjętych kategoriach opisu i rozumienia turystyki kulturowej, której motywację stanowi potrzeba uczestnictwa w aktualnych wydarzeniach artystycznych przez osoby zawodowo zajmujące się z teatrem, jak i uczestników nieprofesjonalnych. Obserwacja sposobów konstruowania oferty festiwalowej i repertuarowej skłania autorkę do przekonania, że wzmożona współpraca między europejskimi ośrodkami teatralnymi prowadzi do zawężenia oferty teatralnej i tym samym ma wpływ na turystykę teatralną. Powszechnie widoczna tendencja do koprodukowania spektakli, a także stosowanie rozwiązań bazujących na nowych technologiach w pokazywaniu dzieł teatralnych, które nie wymagają przestrzennej jedności aktorów i widzów, stanowią główny punkt odniesienia opisanych w artykule zagadnień. Wykorzystane przykłady dotyczą praktyk stosowanych w wiodących europejskich ośrodkach teatralnych i przy organizacji znaczących festiwali, a krytyczna refleksja służy zainicjowaniu szerszej dyskusji na temat wzajemnej korelacji między polityką kulturalną, modelami zarządzania kulturą i turystyką kulturową.

Słowa kluczowe


koprodukcje; festiwale; zarządzanie teatrami; współpraca kulturalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beeman W.O., 1993, The Anthropology of Theater and Spectacle, „Annual Review of Anthropology” 22, s. 369-393

Fischer-Lichte E., 2008, Estetyka performatywności, Księgarnia Akademicka, Kraków

Fischer-Lichte E., Warstat M., 2009, Staging Festivity. Theater und Fest in Europa, A. Francke Verlag, Basel, Tübingen

Goebbels H., 2007, Was wir nicht sehen, zieht uns an [w:] Dreysse M., Malzacher F. (red.),Rimini Protokoll. Experten des Alltags. Das Theater von Rimini Protokoll, Alexander Verlag, Berlin

Klaić D., 2011, Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kulturalna. Przewodnik. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt, A., 2008, Turystyka kulturowa – wokół definicji. „Turystyka Kulturowa”1, s.4-21

Nicolau J.L., 2010, Culture-sensitive tourists are more price insenstive, „Journal of Cultural Economics” 34, s. 181-195

Pavis P., 2011, Współczesna inscenizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Pulidio-Fernández J.I., Sánchez-Rivero M., 2010, Attitudes of the cultural tourist: a latent segmentation approach, „Journal of Cultural Economics” 34, s. 111-129

Ratkowska P., 2010, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, „Turystyka Kulturowa” 6, s. 26-46
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v10i0.309

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Małgorzata Ćwikła

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642