Karnawał w perspektywie Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

Paulina Ratkowska, Andrzej Bełkot

Abstrakt


W niniejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować różne formy i aktywności

prawem chronionego niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym

uwzględnieniem karnawału. Na Liście Światowego Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO

znajduje się obecnie ponad 160 różnych aktywności, a wśród nich zaledwie 3 karnawały. Co

ciekawe, nie są to te najbardziej znane i najlepiej prosperujące na rynku atrakcji

turystycznych. W artykule postaramy się odpowiedzieć na dwa pytania - dlaczego tak mało

karnawałów jest chronionych? A także dlaczego, mimo ochrony, karnawały w Binche, Oruro

oraz Barranquilla nie są tak często wybierane przez turystów, jak imprezy w Wenecji czy Rio

de Janeiro? Całość artykułu wieńczą rozważania, jaką formą turystyki kulturowej jest wyjazd

na karnawał - czy jest to turystyka eventowa? Czy może raczej turystyka prawem

chronionego dziedzictwa kulturowego?


Słowa kluczowe


prawem chronione dziedzictwo kulturowe; karnawał; turystyka prawem chronionego dziedzictwa kulturowego; turystyka eventowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachtin M., (1975), Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i

renesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Banaszak G., Kmita J., (1991), Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Instytut Kultury,

Warszawa

Barbier B., 2005, Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów [w:] “Turyzm”

nr 15/2005, s. 95-120

Bąk S.A., 2007, Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej,

Wydawnictwo Delfin, Warszawa

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa, AWF, Poznań

Buczkowska K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa [w:] Współczesne formy turystyki

kulturowej pod red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Poznań

Caillois R., (1973), Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa

Dudzik W., (2005), Karnawały w kulturze, Wydawnictwo Sic!, Warszawa

Grad J. (1993) Obyczaj a moralność. Próba metodologiczna uporządkowania badań

dotychczasowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Grad J., (2001), „Homo ludens jako uczestnik kultury”, [w:] Kultura jako przedmiot badań.

Studia filozoficzno-kulturoznawcze. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Kmicie w

siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara, Wydawnictwo

Fundacji Humaniora, Poznań

Ilski K., Ratkowska P., 2009, Turystyka prawnie chronionego dziedzictwa kulturowego [w:]

Współczesne formy turystyki kulturowej pod red. K. Buczkowska, A. Mikos von

Rohrscheidt, Poznań

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kmita J., (1982), O kulturze symbolicznej, COM UK Ministerstwa Kultury i Sztuki

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy,

Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2009 Podróże studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej

[w:] Współczesne formy turystyki kulturowej pod red. K. Buczkowska, A. Mikos von

Rohrscheidt, Poznań

Moser D.-R., (2002), Jedenaście tez o karnawale, tłum. M. Pietrzykowska, [w:] Polska Sztuka

Ludowa - Konteksty, Nr 3-4, Instytut Sztuki, PAN, Fundacja Kultury

Pepłowska M., 2003, Elementy osobowości i turysty warunkujące jego aktywne uczestnictwo

w dziedzictwie kulturowym [w:] “Problemy turystyki i hotelarstwa” nr 1/2003

Podemski K., Turystyka kulturowa dla każdego [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad

turystyką kulturową pod. red. M. Kazimierczak, AWF Poznań

Słownik języka polskiego, 2007 M. Bańko, Warszawa

Stoff A., (2000), Dlaczego karnawalizacja?, [w:] Teoria karnawalizacji. Konteksty i

interpretacje, Wydawnictwo UMK, Toruń

Szacki J., (1971), PWN, Warszawa

Turner V., (1997), The Ritual Process: Structure and Anti-structure, ALDINE DE

GRUYTER, New York

http://ezoterycznypoznan.pl/news/411/18/Karnawal-w-Oruro

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006

www.icomos.org/tourism_charter.html

www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.323

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Paulina Ratkowska, Andrzej Bełkot

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642