Turystyka i sztuka – wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej

Dominik Ziarkowski

Abstrakt


W artykule podjęta została próba określenia znaczenia sztuki oraz turystyki we współczesnej kulturze. Wskazano na rosnące znaczenie zabytków architektury, muzeów i dzieł sztuki jako atrakcji turystycznych przyciągających setki tysięcy turystów. Ścisłe powiązanie dziedzictwa kulturowego z turystyką jest zjawiskiem stwarzającym szerokie możliwości prowadzenia badań naukowych. Zagadnienia te wydają się szczególnie interesujące dla badań semiotycznych, traktujących zabytki i dzieła sztuki jako rodzaje powszechnie rozpoznawalnych znaków, które współcześnie są propagowane w dużym stopniu właśnie poprzez turystykę i różne formy promocji turystycznej. W pracy omówione zostały teoretyczne koncepcje dotyczące możliwości prowadzenia badań nad znaczeniem dzieł sztuki w kulturze i turystyce. Przedstawiono ponadto wybrane przykłady badań nad atrakcjami turystycznymi oraz reklamą turystyczną, które można byłoby zaliczyć do nurtu semiotycznego. W podsumowaniu wskazano perspektywy dalszego rozwoju tego typu badań w naukach o turystyce.

Słowa kluczowe


kultura; sztuka; turystyka; atrakcje turystyczne; semiotyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adler J. 1981. Travel as Performed Art, „American Journal of Sociology”, nr 6, s. 1366-1391

Alejziak W., Biliński J. 2003. Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turystycznej, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa”, z. 2, s. 5-18

Baudrillard J. 2005. Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005

Black J. 2003. The British Abroad. The Grand Tour in Eighteenth Century, Sutton Publishing, London

Białostocki J. 1979. Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Ossolineum, Wrocław

Białostocki J. 1966. Styl i modus w sztukach plastycznych, [w:] Idem, Sztuka i myśl humanistyczna. Studia z dziejów sztuki i myśli o sztuce, Państwowy Instytut wydawniczy, Warszawa, s. 79-92

Bryl M. 1995. New Art History: nauka, polityka, obyczaj, „Atrium Quaestiones”, t. 7, s. 185-215

Culler J. 1981. Semiotics of Tourism, „American Journal of Semiotics”, nr 1, s. 127-140

Dann G.1996. The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective, Cab International, Wallingford

Duncan C. 2005. Muzeum sztuki jako rytuał, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Universitas, Kraków, s. 279-298

Echtner Ch. 1999. The Semiotic Paradigm: Implications for Tourism Research, „Tourism Management”, nr 20, s. 47-57

Eco U. 1972. Pejzaż semiotyczny, tłum. A. Weinsberg, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Freitag W. M. 1996., Guidebook, [w:] The Dictionary of Art, t. 13, London, s. 807-813

Grabowski H. 2000. Co ma wspólnego kultura fizyczna z kulturą?, „Człowiek i Ruch”, nr 1, s. 7-10

Gutowska M. 2009. Turystyka do muzeów sztuki – przypadek Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, [w:] Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, red. P. Krasny i D. Ziarkowski, Proksenia, Kraków, s. 89-96

Hauser A. 1970. Filozofia historii sztuki, tłum. D. Danek i J. Kamionka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Herder J. 1964. Myśli o filozofii dziejów, tłum J. Gałecki, PWN, Warszawa

Ingarden R. 1966. O budowie obrazu, [w:] Idem, Studia z estetyki, t. 2, PWN, Warszawa, s. 5-115

Kłoskowska A. 1983. Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1983

Kmita J. 1975. O dwóch rodzajach wartości związanych z dziełem sztuki, [w:] Wartość, dzieło, sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, red. J. Kmita, Warszawa, s. 177-195

Kołodziejczyk A. 1979. Rola elementów kultury w turystyce, Instytut Turystyki, Warszawa

Kruczek Z. 2009. Zabytki architektury i muzea jako atrakcje turystyczne, [w:] Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, red. P. Krasny i D. Ziarkowski, Proksenia, Kraków, s. 39-53

Kruczek Z. 2011. Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., Sacha S. 1999. Geografia atrakcji turystycznych Polski, Ostoja, Kraków

Kubler G. 1970. Kształt czasu. Uwagi o historii rzeczy, Warszawa

MacCannell D. 2002. Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przełożyły E. Klekot i A. Wieczorkiewicz, MUZA SA, Warszawa

Matczak A. 2008. Turystyka miejska, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz

Mikos von Rohrscheidt A. 2008. Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Nuryanti W. 1996. Heritage and Postmodern Tourism, „Annals of Tourism Research”, t. 23, nr 2, s. 249-260

Owsianowska S. 2006. Od skutecznej promocji do kreacji świata zwiedzanego. Rola mediów zajmujących się turystyką, [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, red. J. Krupa i J. Biliński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, s. 377-393

Owsianowska S. 2008. Semiotyka turystyki, [w:] Turystyka w naukach humanistycznych, red. R. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 117-139

Panofsky E. 1971. Studia z historii sztuki, wybrał, opracował i opatrzył posłowiem J. Białostocki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Podemski K. 2004a. Semiotyczne teorie turystyki, [w:] Turystyka w humanistycznej perspektywie, red. M. Kazimierczak, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 11-31

Podemski K. 2004b. Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Poria Y., Butler R., Airey D. 2003. The Core of Heritage Tourism, „Annals of Tourism Research”, t. 30, nr 1, s. 238-254

Porębski M. 1972. Ikonosfera, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Przecławski K. 1997. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, wydanie drugie poprawione, Albis, Kraków

Richards G. 2001. Cultural attractions and European tourism, CAB International, Wallingford

Rogalewski O. 1974. Zagospodarowanie turystyczne, wydanie trzecie zaktualizowane, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Trease L. G. 1967. The Grand Tour, Heinemann, London

Urry J. 2007. Spojrzenie turysty, przełożyła A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Van der Borg J, Costa P. Gotti G. 1996. Tourism in European Heritage Cities, „Annals of Tourism Research”, t. 23, nr 2, s. 306-321

Wieczorkiewicz A. 2008. Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków

Wölfllin H. 1962. Podstawowe pojęcia historii sztuki: problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, tłum. D. Hanulanka, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław

Ziarkowska J., Ziarkowski D. 2010. Zabytki architektury i dzieła sztuki w promocji turystycznej Krakowa, [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Kraków, s. 360-382

Ziarkowski D. 2007. Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki, „Folia Turistica”, nr 18, s. 175-183

Ziarkowski D. 2011. Zabytki a turystyka. Studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika, Proksenia, Kraków

http://coolrain44.wordpress.com/2009/08/25/50-most-popular-tourist-attractions-in-the- world
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.379

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Dominik Ziarkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642