Gotyckie zamki ceglane: szansa czy problem

Marek W. Kozak

Abstrakt


Polska dysponuje unikatowym w skali świata walorem, jakim są ceglane zamki gotyckie. Część z nich przetrwała w województwie warmińsko-mazurskim. Celem tego artykułu jest analiza sposobu wykorzystania unikalnego zasobu dziedzictwa kulturowego. Teza główna brzmi: zasób ten nie jest należycie wykorzystany jako unikalny złożony produkt turystyczny. Dla wykazania tezy podjęto kilka wątków badawczych. Analizie poddano przemiany we współczesnej turystyce sprzyjające wzrostowi zapotrzebowania na usługi turystyczne w rezydencjach historycznych. Ponadto oszacowano wpływ wybranych hoteli na rozwój lokalny. Ocenie poddano także materiały promocyjne władz regionalnych dotyczące zamków ceglanych. Wszystkie przeprowadzone analizy wykazały wielkie zainteresowanie usługami turystycznymi oferowanymi w historycznych rezydencjach, ich znaczący wpływ na rozwój lokalny oraz niepełne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Słowa kluczowe


Warmińsko-mazurskie; gotyckie zamki ceglane; turystyka; wpływ; rozwój lokalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, FH-U Albis, Kraków

Bałdowski J., 1996, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna. Przewodnik, Sport i Turystyka, Warszawa

Bauman Z., 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Wyd. Instytut Kultury, Warszawa

Bieszk J., 2010, Zamki państwa krzyżackiego w Polsce, Bellona, Warszawa

Bogdani M., Noworól M., 2010, Czy Kraków jest nadal celem dla inwestorów hotelowych. Rynek hotelowy w Krakowie na tle innych miast, Instytut Analiz, Monitor Rynku Nieruchomości, Kraków

Borówka D., Mazurkiewicz E., Okoń P., Wpływ turystyki kulturowej na rozwój miasta – rozważania na przykładzie miasta i gminy Pułtusk [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, ss. 227-244.

Cushman & Wakefield: Rozrasta się baza hotelowa na Mazurach, http://mazurycudnatury.org/pl/blog/news/cushman-wakefield-rozrasta-sie-baza-hotelowa-na- mazurach.html (1.03.2014)

Darcy S., Small J., 2008, Theorizing Precincts: Disciplinary Perspectives, w: B. Hayllar, T. Griffin, D. Edwards (eds), City Spaces, Tourist Places. Urban TourismPrecincts, Elsevier, Amsterdam, Boston

Dochody (Dochody, wydatki, dochody na 1 mieszkańca gminy), www.stat.gov.pl (12.03.2014)

Goeldner C. R., Ritchie J.R.B., 2006, Tourism.Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, NJ

GUS, 2012, Turystyka w 2011 r., GUS, Warszawa

GUS BDL (Bank Danych Lokalnych), www.stat.gov.pl (1.03.2014)

Holbrook M.B., Hirschman E., 1982, The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun, „Journal of Consumer Research”, nr 9(2), ss. 132-140

Hosany S., Withaw M., 2009, Dimensions of Cruisers’ Experiences, Satisfaction and Intention to Recommend, School of Management, Royal Holloway University of London, Working Paper Series SoMWP–0905, dostęp online: http://www.mbsportal.bl.uk/secure/subjareas/marketing/royal%20holloway/1130810905.pdf (11.03.2014)

Idziak W., 2009, Specjalizacja tematyczna wsi i turystyka [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, ss. 127-138

Jackiewicz-Garniec M., Garniec M., 2009, Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle, Górne Prusy, Warmia, Mazury, Studio Wydawnicze ARTA Mirosław Garniec, Olsztyn, wydanie II, uzupełnione

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kloszewski A., 2011, Na przekór wszelkim przeciwnościom, „Raport z rynku hotelarskiego w Polsce” - dodatek do pisma „Hotelarz” KOBiDZ, 2006, Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych, http://www.kobidz.pl/app/site.php.5/Show/337.html, za:Kozak 2008b, s. 104 (op. cit.)

Kossert A.,2009, Prusy Wschodnie. Historia i mit, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – miedzy tradycją a nowoczesnością [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, ss. 9-58

Kozak M.W., 2013, Innovation, Tourism and Destination Development: Dolnośląskie Case Study, European Planning Studies, dostęp online: http://www.tandfonline.com/doi/full/ 10.1080/09654313.2013.784597#.Uabr09ivPcd (4.03.2014)

Kozak M.W., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój. Między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Kozak M.W., 2008a, Możliwości wykorzystania wiejskich obiektów rezydencjonalnych do rozwoju turystyki: szanse i bariery [w:] M. Leniartek (red.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania EDUKACJA, Wrocław, ss. 91-100

Kozak M.W., 2008b, Dwory, pałace i zamki: kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju?, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2 (32), ss. 92-111

Kozak M.W., 2008 c, Zamki, pałace, dwory w Polsce, Point Group SA, Warszawa

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen. Typologia, metody badań, Kraków, Proksenia

Kruczek Z., Metody badań atrakcji turystycznych, dostęp online: http://www.proksenia.pl/download/Metody_badan.pdf (7.04.2014)

Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

MacCannell D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, MUZA SA, Warszawa

Mika M., 2007, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej [w:] W. Kurek (red.), Turystyka,…, ss. 406-482

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa . Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

MKDiN (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 2013, Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2013–2016. Projekt, Warszawa

MS (Ministerstwo Środowiska), 2010, Parki narodowe w Polsce. Działalność organizacyjna i finansowanie w 2009 r., Warszawa

MSiT (Ministerstwo Sportu i Turystyki), 2008, Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2005 (raport wykonany przez Instytut Turystyki dla MSiT), Warszawa

Oh H., Fiore A.M., Yeoung M., 2007, Measuring experience economy concepts: Tourism applications, „Journal of Travel Research”, 2 (46), ss. 119-132

Owsianowska S., 2014, Stereotypy w narracji turystycznej, „Turystyka kulturowa”, Nr 3, ss. 6-20

Pearce P.L., 1993, Fundamentals of Tourist Motivation, w: D.G. Pearce and R.W. Butler (eds), Tourism Research: Critiques and Challenges, London: Routledge, ss. 113-134

Poon A., 1993, Tourism, technology and competitive strategies, CABI, Wallingford, Oxfon

Rouba R., 2004, Hotele w obiektach zabytkowych, „Ochrona Zabytków”, nr 1-2, ss. 143-164

Sarzyński P., 2008, Mniej muzeum w muzeum, [w:] „Polityka”, nr 20

Schmitt B., 1999, Experiential Marketing, The Free Press: New York

Skurzyński P., 2004, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, Sport i Turystyka, MUZA SA, Warszawa

Stamboulis Y., Skayannis P., 2003, Innovation strategies and technology for experience-based tourism, “Tourism Management”, 24, ss. 35-43

Stasiak A., 2007, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka: razem czy oddzielnie, Wyd. WSTiH, Łódź, ss. 7-18

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, 2013, Olsztyn

Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego, 2010, Olsztyn

Strzelecki Z., 2012, Opinia dotycząca projektów ustaw o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wniesionych: z inicjatywy ustawodawczej obywateli (druk nr 19), projekt przygotowany przez Komitet „STOP Janosikowe” oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP (druk nr 230), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa

Stowarzyszenie… (Stowarzyszenie Gmin Zamki Gotyckie), 2012, Szlakiem zamków gotyckich. Wybrane produkty turystyczne, Olsztyn, dostęp online: http://www.mazury.travel/resources/Zamki_Gotyckie.pdf (12.02.2014)

UNESCO, 1972, Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage, dostęp online: http://whc.unesco.org/en/conventiontext/ (4.03.2014)

UNWTO (Światowa Organizacja Turystyki ONZ), 2013, UNWTO TourismHighlights

Wall G., Mathieson A., 2006, Tourism. Change, Impacts and Opportunities, Pearson Education Ltd.

Cennym źródłem informacji były także dwa wywiady przeprowadzone na potrzeby artykułu w marcu 2014 roku w jednym z muzeów oraz jednym hotelu w rezydencji (opisane jako „wywiady 2014”)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.422

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marek W. Kozak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642