Co kraj to obyczaj – znaczenie różnic kulturowych w turystyce międzynarodowej

Zygmunt Kruczek, Veronika Ulanecka

Abstrakt


W artykule autorzy analizują znaczenie różnic kulturowych dla turystyki międzynarodowej. Omówiono skutki zderzenia kultur takie jak akulturacja i globalizacja, wskazano na kontrowersyjne zachowania turystów. Przedstawiono wyniki badań dotyczące problemów komunikacji społecznej na styku kultur oraz ocenę odmienności kulturowych w kategoriach atrakcji turystycznej lub bariery.

Słowa kluczowe


różnice kulturowe; turystyka międzynarodowa; atrakcja; bariera

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., 2011, Kompetencje międzykulturowe w pracy pilotów i przewodników, [w:] Piloci I przewodnicy na styku kultur, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków

Banaszkiewicz M., Kruczek Z., 2014, Różnice kulturowe jako atrakcja turystyczna [w:] „NASZE, NIE NASZE W TURYSTYCE”, red. M. Leniartek, Edukacja – Wyższa Szkołą Zarządzania we Wrocławiu.

Banaszkiewicz M., Kruczek Z., 2014, Kontrowersje wokół turystyki erotyczne. [w:] Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki. AWF, Biała Podlaska (w druku)

Buczkowska K., 2012, Ewa Malchrowicz-Mośko, Etyczne dylematy turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, Nr 12/2012

Dłużewska A., 2009, Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu. Uniwersytet Warszawski

Dłużewska A. 2011., Turystyka w krajach odmiennych kulturowo – rola pilotów wycieczek w ograniczaniu dysfunkcji społeczno-kulturowych i przyrodniczych. [w:] Piloci i przewodnicy na styku kultur, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków

Bauman Z., 2000, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Jarnecki M., 2011, Wielokulturowość jako atut i atrakcja turystyczna. Turystyka kulturowa 10/2011,

Kłoskowska A., 1983, Socjologia kultury, PWN, Warszawa

Kruczek Z., 2011, Czynniki kształtujące przestrzeń turystyczną w krajach Azji południowej I południowo-wschodniej. [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa

Lipińska M., 2008, Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

MacCannel D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa

Mikułowski Pomorski J., 1999, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Ritzer G., 1997, McDonaldyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa

Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.541

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Zygmunt Kruczek, Veronika Ulanecka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642