Kolegiata stargardzka p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata jako potencjalny cel turystyki kulturowej

Justyna Maria Żukowska-Łyko

Abstrakt


Gotycki kościół w Stargardzie od początku swojego istnienia w opinii badaczy i odwiedzających należy do grupy najbardziej imponujących obiektów na terenie Pomorza Zachodniego. Określany mianem „klejnotu Pomorza” obiekt, figurujący na szlaku Europejskiego Gotyku Ceglanego, pozostaje jednak wciąż mało znany poza granicami regionu. W niniejszym artykule, odwołując się do analizy źródłowej i literatury specjalistycznej przedstawiono historię kościoła, etapy jego budowy oraz renowacji. Zawarta w tekście analiza walorów m.in.: architektonicznych, estetycznych, dostępności turystycznej obiektu, wskazuje na możliwości rozwoju promocji kolegiaty stargardzkiej, m.in. jako potencjalnego celu wizyt w ramach turystyki kulturowej.


Słowa kluczowe


Kolegiata; Stargard; turystyka kulturowa; krajobraz kulturowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alder F., 1862, Mittalterliche Backstein Bauwerke des Preussischen Staates, t I, Berlin 1862. Allgemeine Deutsche Biographie, t. III

Bernoulli J., 1779 Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland und Polen in dem Jahren 1777 und 1778, Lepzig

Białecki T., 1969, Ważniejsze zabytki Stargardu i okolic, [w:] Dopierała B. (red.), 1969, Z dziejów ziemi stargardzkiej, Poznań

Boehmer F., 1904, Beiträge zur Geschichte der Stadt Stargard in Pommern, Stargard

Brunsberg H., 1949, Ein ordenspreussischer Baumeister der Spätgotik , [w:] Bst NF 44

Brück H.,1911, Die Marien Kirche zu Stargard in Pommern, Stargard

Büsching A.F., 1788, Erdbeschreibung, Hamburg

Chmarzański G., 1949, Od romantyzmu do schyłku baroku, [w:] Deresiewicz J. (red.), 1949, Pomorze Zachodnie, Poznań

Filipowiak W., 1969, Stargard we wczesnym średniowieczu, [w:] Dopierała B. (red.), 1969, Z dziejów ziemi stargardzkiej, Poznań

Gaworecki W., 2003, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Gołda K., 2000, Filipa Hainhofera dziennik podróży, zawierający obrazki z Frankonii, Saksonii, Marchii Brandenburskiej i Pomorza w roku 1617, [w:] Gołda K. (red.), Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. IX, Szczecin

Gwiazdowska E., 2004, Średniowieczne cechy krajobrazu miast pomorskich w ikonografii od XVI do XIX wieku, [w:] Glińska M., Kroman K., Makała R., Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin

Haus A., Kar Friedrich Schinkel, 2005, [w:] Neue Deutsche Bibliographie, t. XXII, Berlin 2005, s. 795-798, dostępne w Internecie: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00016410images/index.html?id=00016410&fip=193.174.98.30&no=&seite=1 (05.06.2015).

Jarzewicz J., 2004, „ … Navim innovare et conformare …”, czyli o odnowieniu i koordynacji korpusu nawowego kościoła NMP w Stargardzie z jego częściami wcześniejszymi, [w:] Glińska M., Kroman K., Makała R., Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi

-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004

Kalita-Skwirzyńska K., 1983, Stargard Szczeciński, Wrocław -Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź

Kalita K., 1973, Stargard Szczeciński kościół p.w. Najświętszej Panny Marii. Dokumentacja Naukowo- historyczna wykonana na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Szczecin

Kalita-Skwirzyńska K., 1980, Stargard, Kościół NMP. Dokumentacja konserwatorska z prac remontowych wnętrza z lat 1977-1980 wykonano na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Kultury i Sztuki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. P.P. Pracownie Konserwatorskie Zabytków Oddział w Szczecinie Pracownia Dokumentacji Naukowo- Historycznej, Szczecin 1980

Kohfeld G.,1905, Eine akademische Ferienreise von Rostock bis Königsberg im Jahre 1694, Bst NF Bd. IX, 1905

Księga Pamiątkowa Kościoła p.w. NMP w Stargardzie

Kugler F., 1840, Pommersche Kunstgeschichte. Nach dem erhalten Monumente dargestellt, Stettin

Lemcke H., 1898, Sprawozdanie konserwatorskie za okres 1.04. 1897- 31.03.1898, BSt NF 2

Lesiński H., 1969, Zarys z dziejów Stargardu od XIII do końca XVIII w., [w:] Dopierała B. (red.), 1969, Z dziejów ziemi stargardzkiej, Poznań

Lindenhayn-Fiedorowicz A., 2010, Kościół Mariacki w Stargardzie- pierwotna forma kościoła na tle rozwoju pomorskiej architektury halowej drugiej połowy XIII i początku XIV wieku, [w:] Majewski M. (red.), 2010, Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie, t. V, Stargard

Lutsch H., 1890, Mittelalterliche Backsteinbauten Mittelpommerns von der Peene bis zur Rega, Berlin

Mielcarek A., 2010, Stargard jako węzeł transportu drogowego w połowie XIX wieku, [w:] Majewski M. (red.), 2010, Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie, t. V, Stargard

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008

Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, [w:] Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, „Zeszyty Naukowe”, nr 647, Szczecin, s. 35-56

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt, 2013, Materialność szlaku tematycznego jako wyznacznik współczesnego standardu produktu turystycznego i szansa na konkurencyjną ofertę, [w: ] Studzienicki T. (red.), 2013, Szlaki kulturowe w Europie. Organizacja, promocja, zarządzanie, Pelplin

Micraelli J., 1640, Erstes Buch des Alten Pommer- Landes, Stetin 1640

Miłobędzki A., 1968, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa

Monumenta Poloniae Historica, 1872, A. Bielowski, t. II, Lwów 1872, http://polona.pl/item/508894/36/ (10.07.2015)

Ober M., O blendzie typu stargardzkiego, 2004, [w:] Glińska M., Kroman K., Makała R., Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin

Ober M., 1988, Stargard Szczeciński, Warszawa

Ober M., 1995, Średniowieczny Szczecin a Stargard – rywalizacja na polu architektury, [w:] Włodarczyk E. (red.), Szczecin na przestrzeni wieków. Historia- Kultura- Sztuka, Szczecin

Ochendowska-Grzelak B., 2001, Restauracja kościoła Mariackiego w Stargardzie (1902- 1911) na tle europejskich teorii konserwatorskiej końca XIX i początków XX w., [w:] Majewski M. (red.), 2010, Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie, t. V, Stargard

Redplin P., 1895, Beiträge zur Geschichte der Marienkirche in Stargard, Stargard

Redplin P., 1927, Die Wiederherstellung der Marienkirsche in Stargard 1905- 1911,[w:] Unsere Pommerland, Jg. 12, 1927, 14,11/12

Redplin P., 1892, Zur 600 jährige Jubelseier der Marienkirche der Gemeinde überreicht vom Gemeidekirchenrath, im Auftrage desselben verfäst vom Prediger Redlin, Stargard

Sekula B., 1969, Zabudowa i zmiany przestrzenne miast i wsi powiatu stargardzkiego w latach 1945-1965, [w:] Dopierała B. (red.), 1969, Z dziejów ziemi stargardzkiej, Poznań

Wisłocki M., 2004, Średniowieczne działa sztuki w ewangelickich kościołach Pomorza, [w:] Glińska M., Kroman K., Makała R., Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin

Schäfer C., 1910, Von deutsche Kunst, Berlin

Schmindt C., 1878, Geschichte der Kirchen und milden Stiftungen der Stadt Stargard, Stargard

Schöttgen Ch., 1721, Altes und Neues Pommerland oder Geammlete Nachrichten, Stargard

Schröer P.,1922, Deutschlands Städtebau. Stargard in Pommern, Berin- Halensee 1922.

Sprawozdanie konserwatora za okres 1.04.1900-31.03.1901, 1901, BSt NF, 1901

Sołjan I., 2007, Turystyka religijna jako przedmiot badań geografii religii i geografii turyzmu -wybrane zagadnienia, w: Kurek W., Mika M. (red.), 2007, Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Kraków

Sprawozdanie konserwatora za okres 1.04.1900-31.03.1901, 1901, BSt NF, 1901

Stargard Szczeciński, woj. Szczecińskie, Kościół par. p.w. NMP Królowej Świata, neg. nr 4493, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Teske D., 1843,Geschichte des Stadt Stargard, Stargard

Weigert H., 1923, Geschichte der Deutschen Kunst, Leipzig

Zientara B., 1969, Rozdrobnienie feudalne. Kultura i ideologia, [w:] Laburda G. (red.), 1969, Historia Pomorza, Poznań

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-

zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.03.2015/ZPO-rej.pdf s. 110, (10.07.2015)

http://fotopolska.eu/334864,foto.html?o=b4296&p=1 , (1.07.2015)

http://www.eurob.org/index.php/Gotyk+ceglany;494/5 (31.08.2015)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.634

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Justyna Maria Żukowska-Łyko

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642