Backpacking - historia, ramy, rozwój

Andrzej Patyra, Anna Dłużewska

Abstrakt


Poniższy artykuł jest próbą kompleksowego przedstawienia polskiemu czytelnikowi zagadnienia backpackingu. W pierwszej części autorzy skupiają się na rysie historycznym i ewolucji tego zjawiska. Zostały w niej zaprezentowane różne spojrzenia środowiska naukowego na backpacking oraz ważniejsze badania, które miały wpływ na kształtowanie się definicji i określenie fundamentów backpackingu.
W dalszej części artykułu została rozszerzona koncepcja filarów backpackingu oraz ich przemian wraz z ukazaniem się kolejnych badań naukowych. Wiedza ta jest niezbędna do poprawnego określenia ram omawianego typu turystyki.
Na zakończenie autorzy analizują ewolucję i wyłanianie się nowych subkultur w obrębie backpackingu, a także grup, które mogą być mylone z backpackersami. Autorzy opierają się na analizie literatury przedmiotu, treści przewodników serii Lonley Planet oraz na obserwacjach własnych prowadzonych w Tajlandii, Filipinach, Wietnamie, Birmie, Laosie i innych krajach odwiedzanych powszechnie przez tę kategorię podróżników.
W związku z tym, że zjawisko backpackingu zaczyna cieszyć się w Polsce coraz większą popularnością, stąd warto mu się przyjrzeć, by lepiej zrozumieć obecny ruch turystyczny i dynamikę, jaka w nim zachodzi.


Słowa kluczowe


backpacking; flashpacking; turystyka indywidualna; jachtostop; FIT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adler J., 1985, Youth on the Road: Reflections on the History of Tramping, „Annals of Tourism Research”, 12, ss. 335-354

Ateljevi I., Doorne S., Theoretical Encounters: A review of Backpacker Literature [w:] G. Richards, J. Wilson (eds.), The global nomad. Backpacker travel in theory, Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto

Bauman Z., 2007, Liquid times: Living in an age of uncertainty, Cambridge: Polity

Bellis M. A., Hughes K. E., Dillon P., Copeland J, Gatest P., 2007, Effects of backpacking holidays in Australia on alcohol, tobacco and drug use of UK residents, BMC Public Health, Biomed Central

Berdychevsky L., Gibson H., Poria Y., 2013, Women’s Sexual behavior in tourism: loosening the bridle, „Annals of Tourism Research”, 42, ss. 65-85

Brzózka M., 2012, Description and course of backpacking trips depending on the nationality of the tourists, „Miscellanea geographica - Regional studies on development” 16, ss. 36-42

Budnik A., Rapasiewicz A., 2014, Jachtostop: Czyli jak złapać wiatr w żagle, 2014, www.loswiaheros.pl/ebook/jachtostop_ebook_LosWiaheros_wydanie_01.pdf (2015.06.07)

Cohen E., 1972, Toward a Sociology of International Tourism, Social Research, 39, ss.164- 182

Cohen, E., 1973, Nomads from Affluence: Notes on the Phenomenon of Drifter Tourism, The International Journal of Comparative Sociology 14, ( l-2), ss.89-103

Cohen E., 1982, Marginal Paradises: Bungalow Tourism on the Island of Southern Thailand „Annals of Tourism Research”, 9, ss. 189-228

Cohen E., 1984, The sociology of tourism: approaches, issues and findings, “Annual Review of Sociology”, 10, ss. 373-392

Cohen E., 2004, Backpacking Diversity and Change, [w:] G. Richards, J. Wilson (eds.), The global nomad. Backpacker travel in theory, Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto

Dłużewska A., 2004, ‘Bag packers czyli ludzie z plecakiem’ [‘Bag packers - men with a backpack’], [w:] „Biznes i turystyka”, red. M. Bajszczak-Krzyżanowska, Rem Scripts, Warsaw, 25, ss. 26-32

Dłużewska A., Backpckers: New Nomads or Escapists?, [w:] C. Geoffrey, R. Sibley (eds.), Going abroad: travel, tourism, migration. Cross-Cultural Perspectives on Mobility, Cambridge Scholars Publishing

Elsrud T., 2001, Risk creation in traveling: Backpacker adventure narration, „Annals of Tourism Research”, 28, ss. 597–617

Giesbers M., 2002, Backpackers: Grand tour of Toeristenvoer? Praca magisterska przygotowana na Katholieke Universiteit Brabant

Hampton M., 2014, Backpacker tourism and economic development, Routledge

Iyer, 1988, Video Nights in Kathmandu and Other Reports from the Not-So-Far East, New York: Vintage

Jabłonkowska B. J., 2013, Backpacker tourism among Polish seniors, [w:] Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. (eds.), Education of Tomorrow. Education and upbringing in the educational school system, Humanitas, Sosnowiec, ss. 319–329

Jabłonkowska B. J., 2014, Backpacking, a dwa pokolenia turystów- wstęp do badań nad definicją, [w:] Pawłucki A. (red.), Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ss. 37-45

Kruczek Z., 2014, Egzotyczna turystyka kulturowa (trendy, organizatorzy, uczestnicy), „Turystyka kulturowa”, nr 2, ss. 4-21

Leszczyński A., 2013, Etyka podróżnika: Pułapki plecaka, [w:] „Traveller”, nr 56

Larsen S., Øgaard T., Brun W., 2011, Backpackers and Mainstreamers- Realities and Myths „Annals of Tourism Research”, 38, ss.690–707

Loker-Murphy, L., Pearce P., 1995, Young Budget Travelers: Backpackers in Australia. „Annals of Tourism Research” 22, ss. 819–843

Łopaciński K., 1990, Podróże trampingowe, Instytut Turystyki, Warszawa.

Makimoto T., Manners D., 1997, Digital nomad. New York: Wiley

Mascheroni G., 2007, ‘Global nomads’ network and mobile sociality: Exploring new media uses on the move, Information, Communication, and Society, 10, ss. 527–546

Masters T., 2012, Maledives, Lonely Planet, 8th edition

Murphie L., 2001, Exploring social interactions of backpackers, „Annals of Tourism Research”, 28, ss. 50–67

O’Reilly C.C., 2006, From Drifter to Gap Year Tourist. Mainstreaming Backpacker Travel, „Annals of Tourism Research”, 4, ss. 998-1017

Paris C., 2010b, Understanding the virtualization of the backpacker culture and the emergence of the flashpacker: A mixed-method approach, PhD Dissertation, Arizona State University

Paris C., 2011, Flashpackers: an emerging sub-culture? „Annals of Tourism Research”, 39, ss. 1094–1115

Pearce P. L., 1990, The Backpacker Phenomenon: Preliminary Answers to Basic Questions, Department of Tourism, James Cook University of North Queensland

Pearce P. L., Foster F., 2006, A University of Travel: Backpacker Learning, „Tourism Management”, 28, ss. 1285-1298

Richards G., Wilson J., 2004a, Drifting Towards the Global Nomad, [w:] G. Richards, J. Wilson (eds.), The global nomad. Backpacker travel in theory and practice, Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto, ss.14-39

Richards G., Wilson J., 2004b, The Global nomad: Motivations and Behaviour of Independent Travelers Worldwide, [w:], G. Richards, J. Wilson (eds.), The global nomad. Backpacker travel in theory and practice, Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto, ss.14-39

Rilev P., 1988, Road Culture of International Long-Term Budget Travelers, „Annals of Tourism Research”, 15, ss. 313-328

Richter L., 1993, Tourism Policy-making in South-East Asia, [w:] Hitchcock M., King V., Parnwell M. (eds.), Tourism in South-East Asia, Routledge, London; ss. 179- 199

Sørensen A., 2003, Backpacker ethnography, „Annals of Tourism Research”, 30, ss. 847–867

Sukiennik M., 2014, Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa, „Turystyka Kulturowa”, nr 3/2014

Uriely, N.,Yonay Y, oraz Simchai D., 2002, Backpacking Experiences: A Type and Form Analysis, „Annals of Tourism Research” 29, ss. 520–538

Welk P., 2004, The Beaten Track: Anti_Tourism as an Element of Backpacker Identity Construction, [w:] Richards G., Wilson J.(eds.), The global nomad. Backpacker travel in theory and practice, Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto, ss.77-39

Wiza A., 2007, Dynamika rozwoju backpackingu jako indywidualnej formy turystyki. The dynamics of backpacking development as a form of individual tourism, [w:] Siwiński W., Tauber R. D., Mucha-Szajek E. (red.), Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ss. 311-318

Wiza A., 2008, „Backpacking”jako forma turystyki indywidualnej w kontekście zmian cywilizacyjnych, [w:] Muszyński W., Sokołowski M. (red.), Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, A. Marszałek, Toruń, ss. 284–291

Wiza A., 2013, Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpackersów), AWF, Poznań

Wiza A., 2014, Backpacking w perspektywie odległych miejsc i kultur poznawanego świata oraz siebie, „Turystyka kulturowa”, nr 11, ss. 39-52

hostelbookers.com., 2010, Travel articles: Flashpacking, www.hostelbookers.com/article/ travel-articles/flashpacking (06.06.15)

MasterCard Global Destination Cities Index [2015] http://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2015/06/MasterCard-GDCI-2015-Final-Report1.pdf (04.09.2015)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.667

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Anna Maria Dłużewska, Andrzej Patyra

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642