Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych

Anna Kłoczko-Gajewska, Ruta Śpiewak, Patrycjusz Zarębski

Abstrakt


Wiele gmin wiejskich w Polsce poszukuje możliwości rozwoju w oparciu o zasoby endogeniczne; należą do nich m.in. charakterystyczne dla poszczególnych obszarów produkty żywnościowe. Jednym ze sposobów wykorzystania tak ujętego zasobu lokalnego jest rozwój specyficznych atrakcji turystyki wiejskiej, jakimi są wioski tematyczne. Działalność w takiej formie oznacza oparcie o jakąś myśl przewodnią, co ma to na celu zintegrowanie mieszkańców wsi wokół wspólnego tematu i ich aktywizację oraz stworzenie wyjątkowej oferty dla turystów. Około 20% wsi tematycznych (z 63 przebadanych) w Polsce buduje swoją ofertę w oparciu o produkty żywnościowe, co wpisuje się w szeroki nurt turystyki kulinarnej. Podjęte przez autorów analizy koncentrowały się na zagadnieniach powstawania wsi tematycznych w aspekcie specyfiki gmin, jeżeli chodzi o ich rozwój społeczno-gospodarczy i poziom rozwoju funkcji turystycznej, a także ewentualnego wpływu wiosek tematycznych na rozwój poszczególnych społeczności. Jak dowiodły przeprowadzone przez autorów badania poziom rozwoju społeczno-gospodarczego nie odgrywa istotnej roli w uruchamianiu wiosek tematycznych. Zaobserwowano, iż w przypadku połowy z nich polepszyły się wybrane wskaźniki związane z natężeniem bezrobocia oraz liczbą nowych podmiotów gospodarczych na poziomie gminy.


Słowa kluczowe


turystyka kulinarna; wioski tematyczne; obszary wiejskie; tradycyjne i lokalne produkty żywnościowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agricultural Policies and Rural Development. A Synthesis of Recent OECD Work, 2010, OECD, Paris

Balicki L., Obrębalski M., Strahl D., Bieńkowska A., Jaskulska A., Markowska M., Węgrzyn G.,1996, Gminy polskie o funkcjach turystycznych i uzdrowiskowych, Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze, Jelenia Góra

Bessière J., 1998, Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as tourist attractions in Rural Areas, “Sociologia Ruralis” vol 38 (1), pp. 21-34

Borzyszkowski J., Marczak M., Zarębski P., 2015, Spatial Diversity of Tourist Function Development: The Municipalities of Poland’s West Pomerania Province, Acta Geographica Slovenica [in press]

Boyer M., 1972, Le tourisme, Seuil, Paris

Defert P., 1988, Nouvelle réflexions sur le taux de fonction touristique, Téoros. Revue de recherche en tourisme, 7, 3, Université du Québec à Montreal, pp. 24-28

Gaworecki W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa

Ghaderi Z., 2004, Sustainable Tourism Development Planning Principles in Rural Areas, organization municipalities and rural district country, “Journal of Geography and Regional Planning”, 4(2), pp. 63-76

Goodman D., 2003, The quality turn and alternative food practices: reflections and agenda, “Journal of Rural Studies” 19, pp. 1-7

Gorlach K., 2004, Socjologia obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Goszczyński W., 2015, Jeść i być: od innowacji społecznych do podmiotowego modelu konsumpcji na rynku żywności, „Marketing i Rynek”, 2, s. 220-230

Idziak W., 2008, Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Alta Press, Koszalin

Idziak W., Wilczyński R, 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, FAPA, Warszawa

Jasiński K., Michalska S., Śpiewak R., 2014, Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego, „Wieś i Rolnictwo”, 4, s. 145-158

Kumral N., Önder A.Ö., 2012, Tourism, Regional Development, and Public Policy, Routledge, Abingdon

Kurek W., Mika M., 2007, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] W. Kurek W., Turystyka, PWN, Warszawa, s. 11-49

Marini M., Mooney P., 2006, Rural Economies, [in:] P. Cloke, T. Marden, P. Mooney (eds.), Handbook of rural studies, Sage Publications, London, Thousands Oak, New Delhi

Matczak A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, „Turyzm”, 5, s. 27-39

Mika M., 2007, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, s. 406-482

Policy Vision for Sustainable Rural Economies in an Enlarged Europe, 2003, West-European Working Group, http://aic.ucdavis.edu/research1/ARL_DATAR.pdf

Pearce, D., 1995, Tourism Today, a Geographical Analysis, Longman, London

Plebańczyk K., 2013, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, „Turystyka kulturowa”, 10, s. 23-38

Rosner A. (red.), 2000, Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, FAPA, Warszawa

Rosner A., Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa

Rosner. A. (red.), Hefner K., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWIR PAN, Warszawa

Salamon S., 2006, The Rural Household as a Consumption Site, [in:] P. Cloke, T. Marden, P. Mooney (eds.), Handbook of rural studies, Sage Publications, London, Thousands Oak, New Delhi

Shaw G., Williams A.M., 1996, Critical Issues in Tourism. A Geographical Perspective, Blackwell Publishers Inc., Oxford-Cambridge

Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWIR PAN, Warszawa

Themendorfpraxis. Wege zur touristischen Profilierung, 2010, Sachsiches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11977 [14.12.2015]

Thieme M., Birkigt K.U., 2006, Dorfentwicklung mit wirtschaftlichen Leitbildern zur Erhöhung der lokalen Wertschöpfung (Themendörfer), Infodienst der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Dresden, s. 15-21

Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa

Wiluś R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź

Winter M., 2003, Embedeness, the New Food Economy and Defensive Localism, “Journal of Rural Studies”, 19, pp. 23-32

Woods M., 2005, Rural Geography, Sage Publications, London, Thousnad Oak, New Delhi

Van der Ploeg J.D, 2003, The New Peasantries. Struggle for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization, Sterling Eartscan, London

Zuzańska-Żyśko E., 2005, Funkcja turystyczna małych miast województwa śląskiego, [w:] E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Pomorska Akademia Ekonomiczna, Słupsk, s. 71-87

www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html [10.10.2015]

www.open-data.europa.eu/pl/data/dataset/S1081_80_2_410 [10.10.2015]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v12i0.673

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Patrycjusz Mikołaj Zarębski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642