Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folkturystów

Joanna Dziadowiec

Abstrakt


Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska, które mimo tego, iż posiada już dość długą tradycję/historię nie doczekało się (przynajmniej w Polsce) kompleksowych badań z perspektywy dziedzictwa i turystyki. Artykuł należy traktować jako wstęp do analizy turystyki folklorystycznej/folkturystyki i etnoturystyki posiadających szczególne miejsce w turystyce kulturowej. Jest to bowiem forma turystyki skoncentrowana przede wszystkim na dziedzictwie niematerialnym (a dokładniej na jego widowiskowych formach). Intencją autorki jest aby propozycje interpretacyjne zawarte w tekście stanowiły punkt wyjścia dla bardziej wnikliwej, interdyscyplinarnej dyskusji w kręgach tak teoretyków, jak i praktyków, akademików, jak i touroperatorów, zarówno tych zajmujących się z różnych perspektyw aspektami dziedzictwa niematerialnego i turystyki, jak i tych, którzy koncentrują się bezpośrednio na widowiskowym ruchu folklorystycznym rozumianym jako: działalność artystyczna (muzyka, taniec, śpiew, sztuka, rękodzieło, etnodizajn i inne formy ekspresji opierające się na szeroko pojętym folklorze), działalność marketingowa (rodzaj atrakcji promocyjnej – produktu regionalnego, etnicznego lub/i narodowego) ale także szerzej jako regionalizm i etnicyzm.


Słowa kluczowe


dziedzictwo niematerialne; turystyka folklorystyczna; ruch folklorystyczny; widowiska i imprezy folklorystyczne; zarządzanie humanistyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adorno T. W., 1990, O tradycji, [w:] tegoż, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. K. Krzemień-Ojak, wybrał i opatrzył wstępem K. Sauerland, Warszawa

Bausinger H., 1966, Zur Kritik der Folklorismuskritik, (in) K. Bausinger, Populs revisus. Beiträge zur Erforschung der Gegenwart, Tübingen, s. 61–75

Bausinger H., 1971, Volkskunde, Darmstadt

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań

Burszta J., 1974, Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa

Burszta W. J., 1992, Wymiary antropologicznego poznania, Poznań

Cooley T. J., 2001, Repulsion to Ritual: Interpreting Folk Festivals in the Polish Tatras, „Ethnologies”, 23/1, s. 233-253

Ćwikła M., 2012, Turystyka eventowa a nowe trendy w kształtowaniu programów artystycznych festiwali i instytucji teatralnych, „Turystyka Kulturowa”, Nr 10, s. 5-17

Domańska E., 2008, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, Kultura Współczesna, Nr 3, s. 9-21

Deleuze G., Guattari F., 1988, Kłącze, przeł. Bogdan Banasik, „Colloquia Communia”, Nr 1-3

Derrida J., 1992, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, [w:] H. Markiewicz (red.), Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2: Literatura jako produkcja i ideologia. Poststrukturalizm. Badania intertekstualne. Problemy syntezy historycznoliterackiej, Kraków

Dorson R. M., 1976, Folklore and Fakelore: Essays toward a Discipline of Folk Studies, Cambridge

Dundes A., 1965, The Study of Folklore, New Jersey

Dundes A., 1989, Folklore Matters, Knoxville

Dzięglewski M., Juza M., 2013, Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego. Raport metodologiczny, Kraków, s. 4-24

Goffman E., 1981 i wydania następne, Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. i słowem wstępnym poprzedził J. Szacki, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa

Goodenough W. H., Folklife Study and Social Change, (in) American Folklife, D. Yoder (ed.), Austin 1976, s. 19-26

Greenwood D. J., 1989, Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commoditization, (in) V. L. Smith (ed.), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, s. 171-185

Hall E. T., 2001, Poza kulturą, Wyd. PWN, Warszawa

Jarnecki M., 2012, Wytyczanie granic między turystyką kulturową a innymi formami turystyki, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka kulturowa”, Nr 5, s. 89-92

Jessa M., Wyszowska I., 2011, Specyfika i znaczenie folkloru łowickiego w turystyce regionalnej, „Turystyka kulturowa” Nr 10, s. 13-45

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, „Geografia Turyzmu”, tom 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii I Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 36-49

Kowalczyk A., 2011, Czy poprawne jest zastępowanie szeroko rozumianych pojęć "krajoznawstwo" I "turystyka" wąsko brzmiącymi terminami w rodzaju "turystyka kulturowa", "turystyka wypoczynkowa" itd.?, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, Nr 10, s. 60-64

Łuniewska L., Santa Claus przynosi dynie, fragment wywiadu z Waldemarem Kuligowskim, „Newsweek” 1 (2008), s. 93

MacCannell D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa

Madej T., 2005, Imprezy folklorystyczne jako produkt turystyczny. Doniesienia z badań terenowych na Kurpiach, „Turystyka i Rekreacja”, t. I, s. 265-268

Maffesoli M., 2008, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Podręcznik akademicki, GWSHM Milenium, Gniezno

Mokras-Grabowska J., 2009a, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, „Turystyka kulturowa”, Nr 1, s. 14-31

Mokras-Grabowska J., 2009b, Wykorzystanie kultury ludowej w turystyce – nieuchronna komercjalizacja czy „ostatnia deska ratunku”?,[w:] Andrzej Stasiak (red.), Kultura i turystyka: razem, ale jak?, Łódź, s. 139-162

Mokras-Grabowska J., 2013, Zasoby kultury ludowej jako komponent przestrzeni turystycznej, „Turyzm”, 23/2, s. 47-53

Mokras-Grabowska J., 2014, Komercjalizacja kultury ludowej pod wpływem turystyki. Wybrane przykłady w Polsce, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, s. 207-223

Nahodil O., 1991, Tradycja jako definiens kultury, „Lud” t. 74, , s. 5-21

Newall V. J., 1987, The Adaptation of Folklore and Tradition (Folklorismus), „Folklore” 2, s. 131-151

Nieroba E., Czerner A., Szczepański M. S., 2009, Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe jako dyskursywny obszar rzeczywistości społecznej, [w:] E. Nieroba, A. Czerner, M. S. Szczepański (red.), Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym, Opole, s. 17-36

Ossowski S., 1966, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, [w:] Tenże, Dzieła, t. II, Warszawa

Pomian K., 2010, Narodziny i przemiany dziedzictwa europejskiego, [w:] N. Dołowy­Rybińska, A. Gronowska, A. Karpowicz, I. Piotrowski, P. Rodak (red.), Sploty kultury, Warszawa, s. 38

Ratkowska P., 2010, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, „Turystyka Kulturowa” Nr 6, s. 26-46

Ratkowska P., 2011, Jak daleko możemy się posunąć w wyszczególnianiu poszczególnych form czy typów turystyki kulturowej?, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka kulturowa”, Nr 3, s. 43-47

Schechner R., 2006, Performatyka. Wstęp, przeł. T. Kubikowski, red. przekł. M. Rochowski, Wrocław

Sumner W.G., 1906, Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals, Boston

Wieczorkiewicz A. 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków

Bloch N., Etniczna turystyka – czyli witamy w teatrze „Kultura”, „Post-turysta”, http://post- turysta.pl/artykul/Etniczna-turystyka-czyli-witamy [12.04.2016]

Fatyga B., Homo ludens rusticalis. Krótka refleksja o współczesnych festiwalach i spotkaniach twórców ludowych z postacią turysty w tle, http://www.antropologia.isns.uw.edu.pl/?page_id=145 [20.04.2016]

Handoo J., Folklore. An Introduction, http://www.ciil-ebooks.net/html/folkintro/ch1.htm [28.01.2016]

http://www.unesco.org/culture/ich/en/state/croatia-HR[01.05.2016]

http://www.unesco.org/culture/ich/en/state/poland-PL [01.05.2016]

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_ochronie_dz._niemater_2003.pdf [10.04.2016]

Krajowa Lista Dziedzictwa Niematerialnego, http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista _NDK [22.04.2016]

Światowa Lista Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO, http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists [22.04.2016]

The „Oskar” Folklore Award & World's Folklore Stars, http://www.igfunion.eu/news.php?id=14 [15.04.2016]

The CIOFF Festivals Commission, Guidelines for Folklore Groups, CIOFF International Center – Dissemination and Documentation, Montreal 2005, s. 15–16, http://www.cioff.org/doc.cfm/en/9/Guidelines_for_Groups.pdf [21.04.2016]

The CIOFF Festivals Commission, Guidelines for International Festivals, CIOFF International Center – Dissemination and Documentation, Montreal 2005, s. 4-5,17, http://www.cioff.org/doc.cfm/en/8/Guidelines_for_Festivals.pdf [21.04.2016]

The Culture of Peace, broszura Culture of Peace Co-ordination of the Bureau of Strategic Planning UNESCO, Paris 2002, http://www3.unesco.org/iycp/fr/fr_sum_cp.htm [10.03.2016]

World Ranking List for Folklore – WRLF, http://waff.org/ranklist [15.04.2016]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.749

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Joanna Anna Dziadowiec

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642