Świat społeczny rekonstrukcji historycznej epoki późnego średniowiecza: podstawowe założenia, problemy i wyzwania badawcze

Malwina Pietrzyk

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie najważniejszych założeń i zjawisk organizujących świat rekonstrukcji historycznej epoki późnego średniowiecza.
Artykuł podzielony został na kilka części, z których każda dotyczy określonych zjawisk, czy też problemów związanych z analizą rekonstrukcji historycznej. W pierwszej z nich zaprezentowane zostały rozważania definicyjne i terminologiczne dotyczące omawianego zjawiska oraz analiza podstawowych, według autora, elementów rekonstrukcji historycznej (to jest inscenizacji, życia obozowego i kulis). W kolejnych częściach pracy ukazane zostały problemy związane z wyznaczaniem granic świata rekonstrukcji historycznej, przedstawiona została także typologia działań podejmowanych przez rekonstruktorów historycznych. Ostatnim omawianym zagadnieniem w którym autor niniejszego artykułu odnosi się do własnych doświadczeń badawczych, jest ekskluzywność świata rekonstrukcji historycznej. Główne wnioski oraz tezy przedstawione w artykule są zwieńczeniem dotychczasowych praktyk i zainteresowań tak badawczych jak i osobistych autora.


Słowa kluczowe


rekonstrukcja historyczna; odtwórstwo historyczne; żywa historia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogacki M., 2010, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, "Turystyka Kulturowa", nr 5/2010, s. 4-24

Clarke A., 1991, Social Worlds/Arenas Theory as Organizational Theory, [w:] (Red.) Maines D., Social Organization and Social Process: Essays in Honor of Anselm Strauss, ALdine De Gruyter, Nowy Jork, s. 128-135

Goffman E., 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 164-180

Leffler K.P, Brent J., 1992, Public History Readings, Kreiger Publishing Company, Floryda, s. 456-457

Markowski S., Rekonstrukcje historyczne w wychowaniu młodzieży, Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 1, 2009, s. 68-80

Marzec W., Granice (teorii) społecznych światów, "Przegląd Socjologii Jakościowej", Tom VII, numer 1- luty 2011, s. 3-6

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu „historical reenactment” i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 26-31

Pietrzyk M., 2015, Rekonstruktorzy profesjonalni czy hobbystyczni?: rola i znaczenie stroju w świecie rekonstrukcji historycznej epoki średniowiecza, „Folia Sociologica”, nr 55/2015, s. 81-89

Pietrzyk M., 2014, Style życia rekonstruktorów historycznych epoki średniowiecza, praca magisterska, Instytut Socjologii Wydziału Ekonomiczno-socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Pietrzyk M., 2012, Świat społeczny rekonstruktorów historycznych epoki średniowiecza: analiza Stowarzyszenia Inowłodzkie Bractwo Rycerskie, praca licencjacka, Instytut Socjologii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Pstrocka-Rak M., 2013, Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, „Turystyka Kulturowa” nr 4/2013, s. 6-12

Schütz A., 2008, O wielości światów: szkice z socjologii fenomenologicznej, rozdział: Równość a struktura znaczeniowa świata społecznego, Wyd. NAMOS, Kraków, s. 153-187

Słowińska K., Społeczny świat hodowców gołębi pocztowych, „Przegląd socjologii jakościowej”, 2010, s. 30-34

Strauss A., 1993, Continual Permutations of Action, ALdine De Gruyter, Nowy Jork, s. 212-215

Stulgis M. M., Pomiędzy rekonstrukcją, odtwórstwem a inscenizacją, czyli próba analizy zjawiska rekonstrukcji historycznej, „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 22, 12/2 (22) s. 135-152

http://sjp.pl, [25.05.2016]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.761

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Malwina Anna Pietrzyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642