Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad fenomenem zjawiska

Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko

Abstrakt


W opracowaniu przedstawiono część teoretyczną dotyczącą podróży kulinarnych. Na początku ukazano turystykę kulinarną w świetle literatury naukowej. W tabeli zestawiono przegląd definicji turystyki kulinarnej. Zaprezentowano także definicję tego pojęcia własnego autorstwa. Następnie zestawiono w tabeli formy (produkty) turystyki kulinarnej i podano ich przykłady w Polsce. Opisano wybrane klasyfikacje turystów kulinarnych. W drugiej części pracy opracowano wyniki badań własnych. Następnie omówiono analizę wyników badań przeprowadzonych na podstawie kwestionariusza ankiety na grupie 600 respondentów. W podsumowaniu ukazano wnioski wynikające z badań.


Słowa kluczowe


turystyka kulinarna; podróże kulinarne; kulinarne atrakcje turystyczne; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balińska A., Sieczko A, Zawadka J., 2013, Wybrane problemy rozwoju turystyki, Wyd. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Buczkowska-Gołąbek K., 2015, Foodie w podróży, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 173-190

Czarniecka-Skubina E., Kozak J., 2010, Turystyka kulinarna w Polsce i na świecie, ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych” w Warszawie, Turystyka i Rekreacja z. 5 (1), Warszawa s. 55-74

Dominik P., 2009, Szanse rozwoju turystyki kulinarnej w dobie postępującej dyfuzji przestrzennej składników żywności i potraw, ,,Turystyka i Rekreacja” t. 5, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, s. 111-118

Dominik P., 2014, Związki pomiędzy turystyką kulturową a podtrzymywaniem polskich tradycji kulinarnych, ,,Turystyka i Rekreacja” t. 11, nr 2, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, s. 91-100

Gawrycki M. F., 2014, Chrystus jada cuy. Latynoamerykańska sztuka kulinarna nie od kuchni, Wyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Hall C.M., Mitchell R., 2000, We are what we eat: food, tourism and globalization, ,,Tourism Culture and Comunication” t. 2 (1), s. 29-37

Ignatov E., 2003, The Canadian Culinary Tourists: how well we do know them?, University of Waterloo, Waterloo

Iwan B., 2013, Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [w:] Makała H. (red.), Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 217-242

Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, ,,Turyzm” nr 15/1-2, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 163-186

Kowalczyk A., 2008a, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, ,,Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza” w Warszawie, t. 7, Warszawa, s. 22-30

Kowalczyk A., 2008b, Współczesna turystyka kulturowa: między tradycją a nowoczesnością, [w:] Kowalczyk A. Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne), Geografia Turyzmu t. 1, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 9-57

Kowalczyk A., 2011, Turystyka kulinarna jako potencjalny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, ,,Turystyka i Rekreacja” t. 7, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, s. 13-26

Long L.M., 1998, Culinary Tourism: A Folkloristic Perspective on Eating and Otherrness, ,,Southern Folklore” t. 55, nr 3, s. 181-204

Long L.M., 2004, Culinary Tourism, The University Press of Kentucky, Lexington

Majewski J., 2007, Turystyka kulinarna, ,,Agro Smak” nr 8 lipiec/sierpień 2007, s. 16-18

Majewski J., 2008, Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, ,,Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza” w Warszawie, t. 7, Warszawa, s. 127-132

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał. Perspektywy, Wyd. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska ,,Milenium” w Gnieźnie, Gniezno

Milewska M, Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Niemczyk A., 2008, Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego, ,,Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza” w Warszawie t.7, Warszawa, s. 198-208

Orłowski D., Woźniczko M.,2012, Imprezy gastronomiczne jako element kształtujący rynek turystyki kulinarnej w Małopolsce, [w:] Jalinik M., Ziółkowski R., (red.), Rynek usług turystycznych, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok, s. 276-302

Orłowski D., Woźniczko M., 2014, Turystyka kulinarna, czyli wędrówki po smakach regionów, [w:] Klein-Wrońska S. (red.) Smaki regionów. Dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu, ,,Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” nr 14, Wyd. Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce w Toruniu, Wdzydze Kiszewskie, s. 13-45

Orłowski D., Woźniczko M., 2015a, Polish cuisine and its importance in culinary tourism, [w:] Puchnarewicz E. (red.), Tourism in Poland, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s.117-129

Orłowski D., Woźniczko M., 2015b, Turystyka kulinarna na wiejskim rynku turystycznym, [w:] Kamińska W. (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, ,,Studia KPZK PAN”, t. CLXIII, Warszawa, s. 121-142

Orłowski D., Woźniczko M., 2015c, Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania naukowe nad fenomenem zjawiska (materiały niepublikowane)

Sala J., 2016, Rynek żywnościowy jako element kształtujący atrakcyjność i tożsamość turystyczną Małopolski, ,,Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 3 (35), Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 209-222

Shenoy S. 2005, Food tourism and the culinary tourist. A thesis presented to the graduate School of Clemson University in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree Doctor of Philosophy Parks, Recreation and Tourism Management, Clemson

Sieczko A., 2009, Turystyka kulinarna a smak regionu, [w:] Witek J., Marszałek E. (red.), Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, Handel Wewnętrzny-numer specjalny, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, Warszawa, s. 325-332

Sitnicki J., 2007, Turystyka kulinarna - czy zawita do Polski, ,,Rynek Turystyczny” nr 3, s. 26-27

Stasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, ,,Turystyka i Hotelarstwo” nr 11, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, s. 103-128

Stasiak A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, ,,Turyzm” nr 23/2, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 65-74

Tomaszewska-Bolałek M., 2015, Foodies na turystycznym szlaku, czyli obraz turystyki kulinarnej według polskich blogerów, [w]: Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 191-200

Tomczyk-Miczka E., 2015, Jak zmierzyć zawartość kultury w turystyce kulinarnej? Atrakcje kulinarne: moda czy autentyczne zapotrzebowanie?, [w]: Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 55-63

Wolf E., 2002, Culinary tourism: a tasty economic proposition, International Culinary Tourism Association, Portland

Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Wysokińska B, 2014, Elementy historyczne w tworzeniu i rozwoju szlaków kulinarnych Mazowsza, [w:] Dominik P. (red.), Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa, s. 51-71

Zelinsky W., 1985, The roving palate: North America's ethnic restaurant cuisines, ,,Geoforum” t. 16, nr 1, s. 51-72
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.764

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642