Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania – analiza porównawcza

Magdalena Duda-Seifert, Marta Drozdowska, Mateusz Rogowski

Abstrakt


Oferta produktowa Poznania i Wrocławia na przestrzeni ostatnich lat staje się coraz wyraźniejsza na tle oferty turystycznej polskich miast. Celem autorów artykułu była analiza oraz ocena stopnia rozwoju i zróżnicowania oferty produktowej dla turystyki kulinarnej tych właśnie dwóch miast. W pierwszej kolejności opracowano procedurę inwentaryzacji produktów. Następnie, na podstawie zebranych według niej danych, poddano analizie zakres produktowy i zróżnicowanie oferty (różnorodność asortymentu), stosując metodę analizy porównawczej. W efekcie uzyskano pełen obraz oferty dla turysty kulinarnego, z której wynika, że oba miasta charakteryzują się średnim poziomem rozwoju oferty kulinarnej w Polsce z predyspozycjami do bycia liderem w wąskiej specjalności. Podobieństwa w zakresie oferty sprawiają, że miasta w dalszej perspektywie mogą się wzajemnie uzupełniać, co wizerunkowo może przysporzyć im znacznie więcej korzyści.

Słowa kluczowe


turystyka kulinarna; produkty turystyki kulinarnej; turystyka miejska; Wrocław; Poznań

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerzak Z., 2008, Kuchnia regionalna jako produkt turystyczny, „Rocznik Naukowy”, t. 7, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie, s. 85-97

Binek P., Kawa Z., Kaczmarek M., 2016, Kulinarny świat secesyjnych Jeżyc – propozycja nowego produktu turystycznego Poznania, Maszynopis projektu dyplomowego, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.

Brzezińska A.W., 2014, Różne światy kultury ludowej – perspektywa teoretyczna a działania praktyczne. [w:] B. Fatyga, R. Michalski (red.), Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki, ISNS, Warszawa, s. 133-155

Czarnecka - Skubina E., Grochowicz J., Koniuch E., 2010, Wpływ różnych narodów na kuchnię podlaską i jej atrakcyjność turystyczną, [w:] E. Puchnarewicz, D. Orłowski, (red.) Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wyd. WSTiJO, Warszawa

Drozdowska M., Duda-Seifert M., 2015, Kulinarne produkty turystyczne Polski - analiza przestrzenna i ocena dynamiki rozwoju, [w:] Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka wokół wspólnego stołu, BROTWŁ, Łódź, s. 151-172

Duda-Gromada K., 2015, Biroturystyka – „nowa” forma turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.) Kultura i turystyka wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 201-216

Horng J.S., Tsai C.T., 2012, Culinary Tourism Strategic Development: an Asia-Pacific Perspective, „International Journal of Tourism Research”, Vol. 14, Is. 1, s. 40-55

Iwan B., 2015, Promocja produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych, „Turystyka i Rekreacja”, 15 (1), Wydawnictwo Libron, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 141-162

Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne, „Turyzm”, 15/1-2, s. 163- 186

Kowalczyk A., 2014, Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta, „Turystyka Kulturowa”, Nr 9, s. 6- 31

Majewski J., 2008, Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, Tom 7, s. 127-132

Makała H., 2014, Atrakcyjność dziedzictwa kulinarnego Podlasia, „Turystyka i Rekreacja”, 14 (1), Wydawnictwo Libron, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 81-92

Orłowski D., 2005, Regionalne potrawy i tradycyjne produkty żywnościowe jako czynnik rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, [w:] A. Brelik (red.) Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 229-245

Orłowski D., Woźniczko M., Żelazna K., 2006, Wielkopolskie tradycje kulinarne jako ważny składnik produktu turystycznego regionu, [w:] A. Dąbrowski, R. Rowiński (red.) Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, AWF, Warszawa

Orłowski D., Woźniczko M. 2008, Dziedzictwo kulinarne Polski i jego rola w rozwoju agroturystyki, [w:] B. Ditrich, S. Ceglarska (red.), Innowacje w turystyce wiejskiej – szansa czy konieczność, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Gdańsk, s. 67-82

Rogowski M., Kuc M., Kuc M. 2012, Możliwości rozwoju turystyki piwnej w Polsce w oparciu o regionalne browary, [w:] Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E., (red.), Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań, str. 217-228

Rogowski M., 2016, Turystyka piwna w Polsce – aktualne uwarunkowania rozwoju oraz sylwetka I zainteresowania biroturysty, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych”, Warszawa (w druku)

Sala J., 2008, Rola usług gastronomicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionalnego produktu turystycznego, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, Tom 7, s. 31-43

Sieczko A., 2010, Rola kuchni regionalnych w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52”, s. 391-400

Smith S., L., J., 1994, The Tourism Product, „Annals of Tourism Research”, Vol. 21, No. 3, s. 582-595

Sokół J.L., 2014, Kuchnia regionalna produktem markowym województwa podlaskiego, [w:] S. J. Snarski, M. Jalinik (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Ecopress, Białystok

Sokół J.H., 2015, Kuchnia podlaska jako czynnik rozwoju turystyki w regionie, „Turystyka I Rekreacja”, 15 (1), Wydawnictwo Libron, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 53-64

Stasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo”, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 11, s. 103-132

Stasiak A., 2015, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce. [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura I turystyka wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 119-150

Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, 2016, Zarząd województwa wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego, Poznań

Szelągowska G., 2004, Ziemniaki w tradycyjnym pożywieniu ludowym, “Lud” t. 88, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Poznań - Warszawa - Wrocław, s. 251-274

Wacławek J., Bierła A., Grendel K., Krzyżanowska A., 2016, Rogal świętomarciński jako produkt turystyczny, Maszynopis projektu dyplomowego, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań

Wąs J. 2016, Poznańskie Targi Piwne jako event biroturystyczny w opinii jego uczestników, Maszynopis pracy dyplomowej, Katedra Turystyki i Rekreacji UAM, Poznań

Woźniczko M., Orłowski D., Jędrysiak T., 2015, Instytucjonalizacja oraz formalizacja turystyki kulinarnej na świecie i w Polsce, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 99-118

Zajadacz A., 2015, Wizerunek destynacji turystycznej w TripAdvisor. Studium przypadku Poznania, https://www.researchgate.net/publication/281899975_Wizerunek_destynacji_turystycznej_w_TripAdvisor_Studium_przypadku_Poznania, 28.05.2016

Źródła internetowe:

https://100mostow.pl/tradycja/ [17.05.2016]

https://atrakcje-dolnego-slaska.pl.tl/%26%239658%3BKUCHNIA.htm [17.05.2016]

https://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm [06.05.2016]

https://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm [17.05.2016]

https://lokalnazywnosc.pl/dolnoslaskie [17.05.2016]

https://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary [22.05.2016]

https://pl.tripadvisor.com/ [17.05.2016]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Browar_Piastowski [17.05.2016]

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36024,1648423.html [22.05.2016]

https://poznan.wyborcza.pl [22.05.2016]

https://poznanskiehistorie.blogspot.com/2011/06/przemys-piwowarski-w-poznaniu-w-xix-i.html [22.05.2016]

https://rogalowemuzeum.pl/ [22.05.2016]

https://rogalowemuzeum.pl/ [23.05.2016]

https://100mostow.pl/tradycja/ [06.05.2016]

https://www.tripadvisor.com/Attractions-g274812-Activities-Wroclaw_Lower_Silesia_Province_Southern_Poland.html [17.05.2016]

www.cervesario.pl/ [23.05.2016]

www.festiwaldobregopiwa.pl [22.05.2016]

www.gospodarz.pl/aktualnosci/targi/co-z-ta-polagra-garsc-historii.html [22.05.2016]

www.landbrand.pl/en/projects/kulinarny-poznan.html [22.05.2016]

www.maplantis.com/page/restaurantday [22.05.2016]

www.miastopoznaj.pl [22.05.2016]

www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych [17.05.2016]

www.mtp.pl/all/pl/news/wielkanoc_miesne_swieta_polska_tradycja [22.05.2016]

www.ofds.pl/historia-festiwalu [17.05.2016]

www.piekarnie24.pl/aktualnosci/277 [21.05.2016]

www.produktyregionalne.pl [17.05.2016]

www.przyslijprzepis.pl/artykul/opowiesc-o-kulinarnej-tradycji-dolnego-slaska [21.05.2016]

www.wodr.poznan.pl/wydarzenia/harmonogram-wydarzen [22.05.2016]

www.browarwgrodzisku.pl/historia [18.05.2016]

www.jkudla.user.icpnet.pl/etykiety/etykiety.html#Browarnictwo [20.05.2016]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.773

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Mateusz Rogowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642