Problemy wykorzystania potencjału turystycznego Kresów Wschodnich na Ukrainie na przykładzie obwodu Tarnopolskiego

Natalia Tomczewska-Popowycz

Abstrakt


Obecnie w literaturze przedmiotu turystyka sentymentalna jest formą turystyki kulturowej, która może mieć kilka celów: zwiedzanie obiektów związanych z poszukiwaniem świadomości narodowej (ważne miejsca historyczne lub znane miejscowości z dawnych czasów), wędrówkę śladami utrwalonymi w literaturze pięknej, powrót do miejsc związanych z przeszłością swoją lub przodków (np. miejsca, gdzie zostało spędzone dzieciństwo lub młodość własna lub przodków). Ponadto może posiadać cechy turystyki genealogicznej (odwiedzanie archiwów oraz innych tego typu instytucji), wiązać się z poszukiwaniem obiektów sakralnych i cmentarzy. W niniejszym artykule przedstawiono potencjał turystyczny Kresów Wschodnich na przykładzie obwodu Tarnopolskiego, który należał do II Rzeczpospolitej. Analizowany obwód posiada bogate polskie dziedzictwo kulturowe: obiekty obronne i rezydencje, kościoły oraz cmentarze o wysokiej wartości historycznej i artystycznej. Ponadto w obwodzie znajdował się kurort Zaleszczyki, bardzo znany w okresie międzywojennym. Celem opracowania jest przedstawienie problemów wykorzystania walorów turystycznych. Przeanalizowane są programy rozwoju turystyki oraz wykorzystano metodę obserwacji własnej. Zaproponowane są rozwiązania, które mogą być szansą dla rozwoju polskiej turystyki sentymentalnej na terenach Kresów Wschodnich.


Słowa kluczowe


Kresy Wschodnie; Ukraina Zachodnia; obwód Tarnopolski; zagospodarowanie turystyczne; turystyka sentymentalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altkorn J., 1995, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Balińska A., Sieczko A., Zawadka J., 2013, Wybrane problemy rozwoju turystyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Cynarski W. J., Cynarska, E., 2009,Turystyka sentymentalna Polaków na Kresy wschodnie, Ido–Ruch dla Kultury, 9, s. 201-209

Hauser Z., 2006a, Podróże po cmentarzach Ukrainy - dawnej Małopolski Wschodniej, Tom 2, Księgarnia Akademicka, Kraków

Hauser Z., 2006b, Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Wołyniu i Podolu, Burchard Edition, Warszawa

Hermann M., 2012, Współczesne związki z dawnymi Kresami, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Warszawa, PWE

Kolbuszewski J., 2005, Kresy. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Koper S., 2015a, Kresy Południowo-Wschodnie: przewodnik historyczny: polskie ślady, Bellona, Warszawa

Markiewicz A., 2004, Inskrypcje polskich grobów na cmentarzach Podola, Tom I, W. Drelicharz (red.), Kraków, s. 117-121

Mika M. 2008, Rodzaje i formy turystyki [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 196-339

Mikos v. Rohrscheidt, A. 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. Wydawnictwo Milenium, Gniezno

Nicieja S., 2006, Twierdze kresowe Rzeczypospolitej: historia, legendy, biografie, Wyd. Iskry, Warszawa

Nicieja S., 2012, Kresowa Atlantyda: historia i mitologia miast kresowych. T. 1, Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Brzeżany, Borysław, Wyd. MS, Opole

Nicieja S., 2013, Kresowa Atlantyda: historia i mitologia miast kresowych. T. 3, Zaleszczyki, Kosów, Chodorów, Kałusz oraz Abacja, Wyd. MS, Opole

Panasiuk A., red. 2006, Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Przybylski R., 2003, Krzemieniec, Warszawa

Skrzypczak A., 2006, Podróże po Kresach – cmentarz w Zbarażu, Pro memoria, nr 1

Tokarski J., 2001, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, Tom 2, Burchard, Warszawa

Tomczewska-Popowycz N., 2015, Zamki i pałace Ukrainy atrakcją dla turystów z Polski. Turystyka kulturowa 6, s. 36-50

Zaleszczyki, 1931, Z drukarni A. Winterfelda w Tłumaczu, Ze zbiorów prywatnych J. A. Barańskiego

Аніпко, Н. П., 2010, Сучасний стан рекреаційно-туристичного використання середньовічних замків та фортець Карпато-Подільського регіону України, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Сер. Географія, № 2(28), s. 120-125

Басюк Д. І. 2005, Основи туризмології, Навчально-методичний посібник, Кам’янець-Подільський, Аксіома

Вуйцик О.І., 2009, Розвиток сентиментального (ностальгійного) туризму, [w]: Географія. Економіка. Екологія. Туризм: регіональні студії, Збірник наук. праць, І. В. Смаль (red.), Ніжин, s. 40–48

Городиський Ю., Манько А., 2012, Проблеми і перспективи розвитку туризму у Тернопільської області, Вісник Львівського університету, Серія: Міжнародні відносини, 29 (1), s. 36-42

Мацюк О., 1997, Замки і фортеці Західної України. Львів, Центр Європи

Основні заходи щодо виконання програми соціально–економічного та культурного розвитку бережанського району на 2016 рік http://www.oda.te.gov.ua/berezhanska/ua/publication/content/34822.htm

Пелехатий Я., 2004, Архітектура Тернопільщини, [w:] Тернопільський енциклопедичний словник, Tom 4, Видавничо-поліграфічний комбінат „Збруч”, s. 51-55

Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму міста Тернополя на 2016-2018 роки з додатком рішення міської ради від 24.11.2015 р. Номер 7/2/4

Рішення від «25» лютого 2016 року № 54 м. Кременець, Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Кременецького району на 2016 рік

Розпорядження голови обласної державної адміністраці 11.12.2012 № 1046-од, Про проект програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2013-2015 роки

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 листопада 2013 року, м.Заліщики, № 472-од, Про проект програми розвитку туризму в Заліщицькому районі на 2013-2015 роки

Рунців О., 2009, Територіальна організація ринку туристичних послуг у регіоні (на матеріалах Тернопільської області), Львівський національний університет імені Івана Франка

Рутинський М. Й., 2007. Замковий туризм в Україні. Географія пам’яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження, Навчальний посібник, Центр учбової літератури

Сеньківська Г. Я., 2008, Пам'яткоохоронна робота державних структур і громадських організацій на Тернопільщині (Друга половина XX століття), [w:] Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія, Вип. 31

Заставецька О., Дударчук К., 2013, Ресурсно-туристичне районування Тернопільської області на основі атрактивності історико-культурного потенціалу, [w:] Рекреаційна географія та туризм, Наукові записки № 1, ст. 155-161

Історико-культурні заповідники України, 2007, Довідник, Київ
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.789

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Natalia Tomczewska-Popowycz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642