Turystyka religijna osób starszych w Polsce - próba analizy jakościowej

Stella Grotowska

Abstrakt


Artykuł przedstawia rezultaty badania turystyki religijnej ludzi starszych w Polsce. Autorka podejmuje problem możliwości uczestnictwa w turystyce religijnej związanej z katolicyzmem, do którego Polacy - w szczególności starsze pokolenia - są przywiązani. Analiza opiera się na badaniach empirycznych - wywiadach pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadach grupowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Wrocławia w latach 2009-2011.
Przedmiotem badania jest znacznie turystyki religijnej dla osób starszych należących do katolickich organizacji i ruchów. Zdaniem autorki turystyka religijna dostarcza seniorom poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Ten rodzaj aktywności nie tylko umacnia więzi między uczestnikami i wpływa na styl życia, ale sprawia, że ludzie starsi stają się widoczni w przestrzeni publicznej.

Słowa kluczowe


turystyka religijna; turystyka pielgrzymkowa; pielgrzymowanie; osoby starsze; turystyka osób starszych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny Portret Unii Europejskiej, 2012, Eurostat, IPSN 1830-7906

Bąk I., 2012, Zastosowanie wybranych metod statystyczno-ekonometrycznych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce, „Przegląd Statystyczny”, Numer Specjalny 2, s. 312-332

Boorstin D. J., 1961, The image: a guide to pseudo-events in America, Harper & Row, New York

Buchner A., 2010, Polski krajobraz pielgrzymkowy - światy społeczne dziewięciu sanktuariów na terenie Polski, „Przegląd Religioznawczy”, Nr 9, s. 249-258

Głąbiński Z., 2014, Wybrane aspekty aktywności turystycznej seniorów w świetle badań jakościowych metodą zogniskowanych wywiadów grupowych, [w:] B. Walas, J. Sobczuk (red.), Ewolucja popytu i podaży w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, s. 69-94

Grabowski J., 2011, Europe Senior Tourism - turystyka społeczna czy turystyka grupy społecznej, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 295-308

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., 2011, Problem aktywności turystycznej seniorów, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 265-280

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2010, Profil aktywności turystycznej seniorów, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 71-85

Jackowski A., Sołjan I., 2011, Badania z zakresu geografii pielgrzymek i turystyki religijnej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1985–2010), „Peregrinus Cracoviensis”, 22, s. 78-116

Jackowski A., 2007, Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego, “Prace Geograficzne”, Zeszyt 117, s. 239-257

Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, WUJ, Kraków, ss. 268

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, ss. 149

Kociszewski P., 2014, Oferta turystyczna dla seniorów jako odpowiedź na potrzeby konsumentów, [w:] B. Walas, J. Sobczuk (red.), Ewolucja podaży i popytu w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, s. 49–68

Kociszewski P., 2016, Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, Nr 46(1), s. 213-237

Komunikat z badań CBOS, Społeczeństwo - Sfery życia - Religia, wiara, 2011, Warszawa nr BS/141/2011

Komunikat z badań CBOS, Społeczna percepcja rzeczywistości parafialnej, 2014, Warszawa nr 163/2014

Komunikat z badań CBOS, Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych, 2009, Warszawa nr BS/34/2009

Komunikat z badań CBOS, Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, 2015, Warszawa nr 26/2015

Kvale S., 2004, Interviews: Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok, ss. 325

Ludność w wieku 60 lat i więcej, GUS, 2016, Warszawa [http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ 20.12.2016]

Miles M. B., Huberman M. A., 2000, Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok, ss. 353

Mróz F., 2011, Sanktuaria świętych i błogosławionych w Polsce - zarys problematyki, „Turystyka religijna. Atrakcje Turystyki Religijnej, Zeszyty Naukowe”, Nr 648, s. 233-249

Mróz F., 2014, Szlaki pielgrzymkowe w krajobrazie sakralnym Polski, [w:] J. Partyka (red.), Krajobraz sakralny, XXII Seminarium sacrum i przyroda, Lwów, s. 103-118

Niemczyk A., 2011, Turystyka religijna i turystyka pielgrzymkowa - subprodukty turystyki kulturowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Nr 857, s. 37-51

Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych. Raport z badania, 2011-11-28, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, [https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/.../Preferencje 16.04.2016]

Przecławski K., 2004, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydanie drugie poprawione, Albis, Kraków, ss. 118

Sołjan I., 2007, Turystyka religijna jako przedmiot badań geografii religii i geografii turyzmu - wybrane zagadnienia, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Wydawnictwo IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 289-296

Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2011, Poznań - destynacja turystyczna przyjazna seniorom? [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 281-294

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, 2014, GUS, Warszawa, s. 2

Śniadek J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, „Gerontologia Polska”, Nr 1-2, s. 21-30

Turner V., Turner E.L.B., 2009, Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej,WUJ, Kraków, ss. 250

Wiza A., 2016, Aktywność turystyczna osób starszych w kontekście jakości życia, „Turystyka Kulturowa”, Nr 6, s. 19-31

Żołędowski C., 2012, Starzenie się ludności - Polska na tle Unii Europejskiej, „Problemy Polityki Społecznej”, Nr 17, s. 29-43, pps.czasopisma.pan.pl/iCmages/data/pps/…/PPS%2017-odowski.pdf [5.01.2017]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.818

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Stella Grotowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642