Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych

Zygmunt Kruczek, Justyna Maciąg

Abstrakt


Norma ISO 18065:2015 (Tourism and related services - Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities – Requirements) dotyczy turystyki i usług z nią powiązanych w obszarach chronionej przyrody, może jednak z powodzeniem znaleźć zastosowanie w zarządzaniu parkami kulturowymi. Model zarządzania zaproponowany w normie stawia określone wymagania wobec miejsc chronionych w zakresie planu użytkowania publicznego obszaru, (w tym pracowników), realizacji usług (dostęp i recepcja, informacje, edukacja przyrodnicza i interpretacja, rezerwacje i zarządzanie reklamacjami), różnych udogodnień, outosurcingu, bezpieczeństwa, zarządzania odpadami, sprzątanie, utrzymania.
W artykule autorzy opisują normę oraz wskazują na możliwości stworzenia skutecznych modeli zarządzania jakością produktów turystycznych w polskich parkach kulturowych. Traktując park kulturowy jako szersza formę ochrony dziedzictwa niż uznanie za zabytek wskazano na problemy ich tworzenia i funkcjonowania.

Słowa kluczowe


Norma ISO 18065:2015; dziedzictwo; parki kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Batko R., Kotowski R., 2010, Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność. Muzeum Narodowe w Kielcach

Borrie W., Freimund W., Davenport M., Manning R., 2001, Crossing Methodological Boundaries: Assessing Visitor Motivations and Support for Management Actions at Yellowstone National Park Using Quantitative and Qualitative Research Approaches. Managing Recreational Use. The George Wright Forum 18(3): 72-84

Gajdzik B., 2008, Zintegrowane zarządzanie. „Problemy Jakości” 2008, nr 7

Gołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, WN PWN Warszawa

Gryszel P., 2004, Działania Lokalnej Organizacji turystycznej na rzecz kształtowania jakości produktu turystycznego regionu, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki. Warszawa

Hewison R., 1989, Heritage: an interpretation, [w:] D. L. Uzzell (red.), Heritage Interpretation: The natural and Built Environment, Belhaven, London

Jaremen D.E., 2004, Jakość produktu turystycznego regionu, [w:] Koćwin L. (red.) Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław

Crompton J.L., MacKay K.J., Fesenmaier D.R., 1991, Identifying Dimensions of Service Quality in Public Recreation. Journal of Park and Recreation Administration, 9(3)

Kachniewska M., 2002 ,Zarzadzanie jakością usług turystycznych, Difin Warszawa

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2012, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka. Proksenia Kraków

Lipińska I., 2011, Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. Turystyka Kulturowa nr 3

Maciąg J.,2010, System zarządzania jakością usług: zasady i metody (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych), Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice

Maciąg J., 2015, Jakość sieciowego produktu turystycznego – definiowanie, wymiary i cechy jakości. "Studia Ekonomiczne" - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 215, s. 40-57

Maciąg J., 2015, Jakość sieciowego produktu turystycznego – definiowanie, wymiary i cechy jakości. "Studia Ekonomiczne" - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 215

Middleton J., Thomas L., 2003, Guidelines for Management Planning of Protected Areas. World Commission on Protected Areas (WCPA). Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 10. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK

Molina-Castillo F. J., Manuera-Aleman J. L., Calantone R. J., 2011, Product Quality and New Product Performance: The Role of Network Externalities and Switching Cost. Journal of Product Innovation Management

Myczkowski Z., (2007), Park kulturowy Jako forma obszarowej ochrony zabytków, „Ochrona zabytków” nr 2, www.kobidz.pl/idm,886,ochrona-zabytkow.html

Panasiuk A., 2004, Jakość produktu turystycznego jako warunek kształtowania marki turystycznej regionu, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki. Warszawa

Pedersen A., 2002, Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers. UNESCO World Heritage Centre, 2002

Łańcucki J. (red), 2006, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań

Prentice R.C., 1993, Tourism and Heritage Attractions, Routledge, London

Rapacz A., 2004, Znaczenie przywództwa w procesie kształtowania jakości produktu turystycznego, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa

Sakowicz J., Miasto tkaczy w Zgierzu. Park kulturowy jako instrument ochrony i rewitalizacji krajobrazu kulturowego [on-line:] http://www.nid.pl/upload/iblock/d8b/d8bf9d0f03ce539d1a53fd5c4763621d.pdf

Smertha J., Burski K., Utworzenie przez radę gminy parku kulturowego jako forma ochrony zabytków. [w:] Piotr Dobosz, Michał Adamus, Dominika Guzek, Anna Mazur (red.), Prawne wyzwania ochrony dóbr kultury we współczesnym świecie, Kraków 2015, s. 120-144

Urbaniak M., 2006, Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa

Wasowicz E., 2004, Produkt turystyczny i jego jakość, [w:] Markowe produkty turystyczne. Panansiuk A. (red.) Praca zbiorowa, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Zalasińska K., 2010 , Prawna ochrona zabytków w Polsce, Oficyna, Warszawa

Zarzadzanie Światowym Dziedzictwem Kulturowym, 2013, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa

Zeidler K., 2007, Prawo ochrony dziedzictwa, Oficyna, Warszawa

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji., Dz. U. z 1976 r., Nr 32, poz. 190

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późń. zm.

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarzadzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych konserwatorów zabytków. http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Parki_kulturowe/Zasady%20tworzenia%20Parku%20Kulturowego,%20zarządzania%20nim%20oraz%20sporządzania%20planu%20jego%20ochrony.pdf (dostęp 07.01.2017)

http://krakow.pl/polecamy/8620,artykul,uchwala_rady_miasta_o_utworzeniu_parku_kulturowego.html

http://nadmorzem.pl/park-kulturowy-fortyfikacji-miejskich-twierdza-gdansk

http://parafiaplonkowo.pl/pdf/Plan_Ochrony_Parku_Kulturowego.pdf

http://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/42637/Park_Kulturowy_Kotliny_Zakopianskiej_do_likwidacji.html

http://rzucewo.com/

http://uml.lodz.pl/miasto/rewitalizacja_i_zabytki_/park_kulturowy_ulicy_piotrkowskiej/

http://wszechnica.org.pl/wyklad/park-kulturowy-w-wicinie/

http://zimslupsk.com/Park_Kulturowy_Klasztorne_Stawy,338,86.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Kulturowy_Kotliny_Jeleniog%C3%B3rskiejwww.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Kulturowy_Miasta_Ko%C5%84skie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilanowski_Park_Kulturowy

https://www.facebook.com/twierdzaklodzkofortecznypark/

https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=Park+Kulturowy+Osieczek+w+Osieczku

www.cen.eu/Pages/default.aspx

www.forty.pl/index.php?katalog=forteczny_park_kulturowy,

www.kalwariapakoskapark.pl/

www.lwkz.pl/item/show/id/490

www.mapakultury.pl/art,pl,mapa-kultury,97767.html

www.mct.zerkow.pl/index.php?menu=park_kulturowy

www.pkwietrzychowice.eu/

www.sieradz.eu/pl/page/plan-ochrony-parku-kulturowego-%E2%80%9Ewzg%C3%B3rze-zamkowe%E2%80%9D

www.tarnowskiegory24.info/artykul/552/sladem-tarnogorskich-atrakcji-turystycznych---halda-popluczkowa

www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=9595

www.zakopane.eu/aktualnosci/lipiec-2016/park-kulturowy-obszaru-ulicy-krupowki-praktyczne-informacje


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Zygmunt Kruczek, Justyna Maciąg


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642