Wiejski krajobraz osadniczy i możliwości jego wykorzystania w turystyce (na wybranych przykładach)

Małgorzata Durydiwka

Abstrakt


Obszary wiejskie są miejscem realizacji różnych form turystyki, przy czym ich atrakcyjność turystyczną rozpatrywano z reguły w kontekście środowiska przyrodniczego. Tymczasem coraz więcej turystów jest zainteresowanych dziedzictwem kulturowym wsi, którego najbardziej widocznym przejawem jest wiejski krajobraz osadniczy, definiowany jako agregat przestrzennego układu zabudowy oraz poszczególnych obiektów z uwzględnieniem ich tradycji architektonicznych [Wojciechowska 2003; Widawski 2011; Myga-Piątek 2012]. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnych sposobów wykorzystania wiejskiego krajobrazu osadniczego (i jego poszczególnych składowych) w turystyce. Bazując na czterech przykładach – wsie Holašovice (Czechy) i Swołowo (Polska) oraz casas rurales w Hiszpanii i Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce – i nawiązując do nomenklatury przyjętej przez W. Andrejczuka [2010], zaprezentowano wykorzystanie wiejskiego krajobrazu osadniczego w kategoriach źródła walorów kulturowych (poszczególne obiekty) bądź syntetycznego waloru kulturowego (układ ruralistyczny wraz z poszczególnymi elementami zabudowy) oraz w kategoriach środowiska rozwoju turystyki, czyli wykorzystania jego elementów jako składowych zagospodarowania turystycznego.

Słowa kluczowe


obszary wiejskie; krajobraz kulturowy; krajobraz osadniczy; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrejczuk W., 2010, Krajobraz a turystyka: aspekt konceptualny, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 15-24

Barbier B., 2005, Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów, „Turyzm”, 15, 1-2, s. 95-120

David P., Soukup V., 2000, 555památek lidové architektury České Republiky, Kartografie, Praha

Dudzik-Deko P., 2015, Przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na wybranych przykładach, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 37, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Durydiwka M., 2011, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej – na przykładzie gmin bieszczadzkich, „Prace Geograficzne”, 125, s. 37-61

Europejska Konwencja Krajobrazowa, Dz. U. 2006, nr 14 poz. 98

Foronda Robles C., 2002, La capacidad del turismo como dinamizador del medio rural, (in) D. Márquez Fernández (ed.), Nuevos horizontes en el desarrollo rural, AKAL/Universidad International de Andalucía, Madrid, s. 29-57

Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kostarczyk A., Parteka T., 1989, Przesłanki niepodzielności przekształceń środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym, [w:] T. Parteka (red.), Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym (materiały dyskusyjne), Biuletyn KPZK PAN, 142, Warszawa, s. 27-56

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu, 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9- 57

Kowalczyk A., 2012, Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Kultura i turystyka – wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Łódzkiego, Łódź, s. 17-33

Kowalczyk A., Durydiwka M., 2004, Koncepcja krajobrazu kulturowego oraz możliwości jej wykorzystania w promocji turystycznej, „Problemy turystyki i hotelarstwa” 2004,1(8), Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 23-30

Lopez E. P., 2006, Gestion y direccion de empresas turisticas, S.A. McGraw-Hill, Interamericana de España, Madrid

Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. GWSHM Milenium w Gnieźnie, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, 1/2008, s. 3-20, www.turystykakulturowa.org (22.02.2009)

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Oferta edukacyjna. Informator dla nauczycieli, 2016, Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie, Swołowo

Myga-Piątek U., 2010, Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju”, 5, 1, s. 95-108

Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice

Myga-Piątek U., 2016, Krajobraz jako autentyk, makieta, hybryda. Rozważania o roli krajobrazu we współczesnej turystyce, „Turystyka Kulturowa”, 1/2016, s. 47-63, www.turystykakulturowa.org (4.10.2016)

Piotrowski J. P., Idziak W., 2001, Kultura bogactwem turystyki wiejskiej. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Plit F., 2011, Krajobraz kulturowy – czym jest?, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa

Przybyś J., 2008, Dylematy wiejskiej turystyki kulturowej, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu, 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 85-117

Ruszczyk G., 2009, Architektura drewniana w Polsce, Sport i Turystyka – MUZA SA, Warszawa

Shaw G., Williams A. M., 1996, Critical issues in tourism. A geographical perspective. Blackwell Publishers Inc., Oxford-Cambridge

Skoczek M., 2003, Turystyka wiejska jako czynnik ochrony dziedzictwa kulturowego w Hiszpanii i Portugalii, „Prace i Studia Geograficzne”, 32, s. 35-48

Swołowo – nowoczesny skansen koło Słupska – wieś o średniowiecznym układzie urbanistycznym, 2014, http://poznajpolske.onet.pl/pomorskie/swolowo-nowoczesny-skansen-kolo-slupska-wies-o-sredniowiecznym-ukladzie/h4gt6 (27.12.2016)

Widawski K., 2011, Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 17, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Widawski K., Oleśniewicz P., Markiewicz-Patkowska J., 2016, Baza noclegowa a ruch turystyczny na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie górskich parków narodowych Hiszpanii – stan i perspektywy rozwoju, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, 54, s. 122-134

Włodarczyk B., 2009, Krajobrazy w przestrzeni turystycznej, „Turyzm”, 19, 1-2, s. 89-97

Wojciechowska J., 2003, Dziedzictwo kulturowe regionów jako element produktu turystycznego, [w:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, Projekt SAPARD, Warszawa, s. 152-159

Zaborski B., Wrzosek A., 1938, Wielka Geografia Powszechna. Antropogeografia, Nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa

https://contextualscience.org/korzenie_filozoficzne_act_funkcjonalny_kontekstual, 9.02.2017

http://muzeum.swolowo.pl, 4.11.2016

http://pl.czech-unesco.org/holasovice/galeria-zdjec, 3.11.2016

https://poznajczechy.wordpress.com/2014/07/30/czeskie-zabytki-unesco-cz-1-holaszowice-holasovice, 15.10.2016

http://sad.podkarpackie.travel, 20.12.2016

www.casasruralesconencanto.com, 5.08.2014

www.clubrural.com, 5.12.2016

www.czechtourism.com/pl/c/holasovice-unesco, 7.10.2016

www.drewniana.malopolska.pl, 20.12.2016

www.drewniane.swietokrzyskie.travel. 20.12.2016

www.holasovice.cz/Galerie.php, 3.11.2016

www.holasovice.eu, 15.10.2016

www.slaskie.pl/sad/sad.html, 20.12.2016

www.slupsk.pl/muzeum-kultury-ludowej-pomorza-w-swolowie, 4.11.2016

www.toprural.com, 5.08.2014
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.826

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Małgorzata Durydiwka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642