Turystyka i film w PRL w latach 1950-ch

Ewa Ciszewska

Abstrakt


Artykuł rozważa związki filmu i turystyki w początkowym okresie PRL-u. Stawia pytanie o możliwości aplikowania pojęcia turystyki filmowej (film-induced toursim) dla badań nad relacjami przemysłu kinematograficznego i turystyki w Polsce lat pięćdziesiątych XX wieku. Przedstawiona teza zakłada, że rozważania w tym polu powinny bazować na analizach tekstualnych poszerzonych o recepcję materiałów dopełniających. Do badań nad fenomenem związków filmu i turystyki niezbędna jest wiedza o realiach funkcjonowania przemysłu turystycznego, stąd artykuł omawia także kluczowe problemy związane z rozwojem turystyki w Polsce i w Czechosłowacji w latach pięćdziesiątych XX wieku. Egzeplifikacją postulowanego podejścia badawczego jest omówienie relacji film-turystyka na przykładzie pierwszej powojennej koprodukcji polsko-czechosłowackiej pt. Zadzwońcie do mojej żony (Co řekne žena, 1958, r. Jaroslav Mach). Tekst rozważa jaką rolę wyznaczono filmowi w procesie budowania pozytywnych znaczeń związanych z Polską jako miejscem wyjazdów turystycznych i jak owe skojarzenia były budowane.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka filmowa; Polska; Czechosłowacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Anděl na horách (Anioł w górach), 1955, r. Bořivoj Zeman

Ankieta widza filmowego, 1959, oprac. CUF, 21.01, nr zbioru 703, Národní filmový archiv, Praga

Beeton, S., 2016, Film-induced tourism. wyd. 2. Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto

Blair Witch Project, 1999, reż. Eduardo Sánchez, Daniel Myrick

Brancz (spektakl Teatru TV), 2014, r. Juliusz Machulski

Branko, P., 1958, Co povie divák?, „Večerník“ 26.11, bs.

Breaking Bad, 2008-2013, serial, prod. Vince Gilligan

Ciszewska, E., 2016a, Łódź as a Central European Post-Cinematic City, and the Tourist Gaze, [w:] Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media. Red. J. Dudková, K. Mišíková, Vysoká škola múzických umení v Bratislave – Ústav divadelnej vedy SAV, Bratislava

Ciszewska, E., 2016b, Trudna sztuka koprodukcji. O pierwszym powojennym filmie polsko-czechosłowackim „Zadzwońcie do mojej żony” (1958) Jaroslava Macha, [w:] „Kwartalnik filmowy“ 95, 162-174

Čornejová, A., 2014, Dovolená s poukazem. Odborové rekreace v Československu 1948-1968, Academia, Praha

Deszczowy lipiec, 1947, r. Leonard Buczkowski

Dovolená z Andělem (Wakacje z Aniołem), 1952, r. Bořivoj Zeman

Dubowski, G., 1959, Pudełko z przezroczami, „Ekran“ 2, bs.

Dvořák, I., 1958, Veselohra po výtce rekreační, „Film a doba“ 8-9, 626

Faber, I., Tomala, K., 2011, Film Tourism, [w:] The long tail of tourism: Holiday niches and their impact on mainstream tourism. Red. A. Papathanassis, Wiesbaden: Gabler Verlag, s. 149-158

Fethke, J., Jelínek, V., Mach, J., 1957, Literární scénář, Československý film Praha, Tvůrčí skupina B. Šmída – V. Kabelík, Film Polski Zespół autorów filmowych Iluzjon, 1264-67, NFA, S-114-TS-2, s. 55

Filip, O., 1991, Blázen ve městě, Profil, Ostrava

Franc, M., Knapík, J., 2010, „Na člověka najíždíme v dalším čtvrtletí“. Volný čas v českých zemích v letech 1945-1956, „Soudobé dějiny“ 4, 613-640

Franc, M., Knapík, J., i zespół, 2012, Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1958-1967. Tom I, Academia, Praha

Gaj, J., 2001, Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Jarosz, D., 2003, „Masy pracujące przede wszystkim“. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956, Instytut Historii PAN, Akademia Świętokrzyska, Warszawa-Kielce

Komisarz Alex, 2011-2016, serial, r. Robert Wichrowski, Krzysztof Lang, Sławomir Fabicki, Maciej Migas, Filip Zylber

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1952, Warszawa

Kopaněvová, G., 1958, Co řekne žena, „Kino“ 23, 365

Kulczycki, Z., 1977, Zarsy historii turystyki w Polsce, Wydanie III uzupełnione, Sport i Turystyka, Warszawa

Lisiecka, A., 2011, Działalność Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą w latach 1950-1956, [w]: M. Brodala, A. Lisiecka, T. Ruzikowski, Przebudować człowieka Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, Red. M. Kula, Wydawnictwo TRIO, Warszawa, 203-260

Lubelski, T., 2009, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Chorzów

Majowski, M., 2008, Polska Ludowa zaprasza. Polityka turystyczna w czasach Edwarda Gierka, Wydawnictwo TRIO, Warszawa

Plan Generalny filmu Zadzwońcie do mojej żony / Co řekne žena..., Archiwum Państwowe w Łodzi, nr akt 636

Roesch, S., 2009. The Experiences of Film Location Tourists, Channel View Publication, Bristol, Buffalo, Toronto

Samotni (Samotáři), 2000, r. David Ondřiček

Sowiński, P., 2005, Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989), Wydawnictwo TRIO, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Sprawa pilota Maresza, 1955, r. Leonard Buczkowski

Stola, D., 2001, Międzynarodowa mobilność zarobkowa w PRL, W: Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 62-100

Tanskanen, T., 2012, Film Tourism: Study on How Films Can Be Used to Promote Tourism, Laure University of Applied Sciences, Vantaa

Toeplitz, K.T., 1959 ,,Zadzwońcie do mojej żony, „Świat“ 5, bs.

Tzanelli, R., 2014, Konstruowanie filmowego turysty. „Przemysł znakowy“ w trylogii „Władca Pierścieni“, tłum. S. Kucharska, [w:] Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, Red. M. Saryusz-Wolska, K. Klejsa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 243-261

Tzanelli, R., Yar, M., 2014, Breaking Bad, Making Good: Notes on a Televisual Film Industry, „Mobilities“ 2014, http://dx.doi.org/10.1080/17450101.2014.929256, [25.01.2017]

Vodička, J., 1957 „Co řekne žena“ aneb „Zadzwońcie do mojej żony“ (I), „Kino“ 24, 376-377

www.euroscreen.org.uk/?page_id=132, [25.01.2017]

Zadzwońcie do mojej żony / Co řekne žena, 1958, r. Jaroslav Mach
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.885

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Ewa Ciszewska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642