Turystyka religijna elementem turystyki kulturowej na przykładzie wyjazdów polskich grup turystycznych do Ziemi Świętej

Dorota Szczepanowicz

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę systematycznego opisania turystyki religijnej polskich grup do Ziemi Świętej oraz ukazania kulturowych aspektów tej grupy wypraw. Na polskim rynku turystycznym z roku na rok wzrasta liczba organizatorów wyjazdów do Ziemi Świętej/Izraela/Palestyny. W ostatnich latach obserwuje się bardzo wyraźny wzrost nie tylko zainteresowaniem tym kierunkiem, ale także poszerzenie różnorodności programów proponowanych turystom. Przez lata na rynku dominowały wyjazdy o charakterze pielgrzymkowym, w ostatnim czasie zauważa się wzrost wyjazdów typowo turystycznych, opartych nie tylko na zwiedzaniu „najważniejszych miejsc”, ale także na korzystaniu z innych atrakcji tego miejsca jakim są m.in. morza i pogoda. Każdemu rodzajowi wyjazdu do Izraela/Palestyny towarzyszy aspekt turystyki kulturowej. Ten ciekawy z uwagi na krajowy popyt temat nie był dotychczas szczegółowo analizowany w fachowej literaturze, stąd podjęta w niniejszym tekście próba systematyzacji może być punktem wyjścia do szerzej zakrojonej analizy tego wycinka wyjazdowej turystyki pielgrzymkowej i religijnej Polaków.

Słowa kluczowe


turystyka religijna; wyjazdy turystyczne Polaków do Ziemi Świętej; atrakcyjność turystyczna Ziemi Świętej/Izraela

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jackowski A., 2003, Święta Przestrzeń Świata. Podstawy geografii religii, Kraków

Jackowski A., 2009,Turystyka religijna – problemy badawcze i terminologiczne, [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Chodorowicz (red.) Turystyka religijna w obszarach górskich, Nowy Targ

Jackowski A., 2010, Pielgrzymki a turystyka religi9jna. Rozważania na czasie, [w:] Z. Kroplewski, A. (red.), Turystyka religijna, Szczecin, s. 17-31

Panasiuk (red.) Turystyka religijna, Szczecin

Klugman A., 1994, Polonica w Ziemi Świętej, Kraków

Maron A., 2010, Turysta a pielgrzym – różnice motywacji poznawczej [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.) Turystyka religijna, Szczecin, s. 69-76

Mikos v. Rohrscheidt A., Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. 2., Poznań 2010

Ostrowski M., 2003, Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, Kraków

Rab-Przybyłowicz J., 2010, Wycieczki do Miejsc Świętych jako uzupełnienie oferty wypoczynkowej Egiptu, [w:] Z. Kroplewski i A. Panasiuk(red.), Turystyka Religijna, Szczecin. s. 378-389

Staniecki K., 1990, Opis miejsc świętych według "Peregrinatio Aetheriae" oraz "Zytje i chozdenje" Danila Russkija Zemli Igumena , „Vox Patrum” 10, z. 18, s. 213-218

www.cbs.gov.il (dostęp: 20.02.2011)

www.triada.pl (dostęp: 20.02.2011)

www.alfastar.com.pl (dostęp: 20.02.2011)

www.odyseo.pl (dostęp: 20.02.2011)

www.terrasancta.pl (dostęp: 20.02.2011)

www.centrumtravel.pl (dostęp: 20.02.2011)

www.bp.ecclesia.org.pl (dostęp: 20.02.2011)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.89

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Dorota Szczepanowicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642