Turystyka dziedzictwa – przykład kubańskich obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

Ada Górna, Krzysztof Górny

Abstrakt


Turystyka dziedzictwa (ang. heritage tourism) jest jedną z najszybciej rozwijających się form turystyki na świecie. Niniejszy artykuł opiera się na analizie czterech obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO na Kubie: zespołu zabytkowego w Hawanie i jego systemu fortyfikacji, Trynidadu i Valle de los Ingenios, Valle de Viñales oraz zabytkowego Centrum Cienfuegos. Jego celem jest wskazanie cech turystyki dziedzictwa na Kubie, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych przypadków. W pierwszej części artykułu autorzy na podstawie dostępnej literatury międzynarodowej rozważają termin, jakim jest turystyka dziedzictwa i prezentują dwie perspektywy badawcze. W drugiej przedstawiają specyfikę turystyki na Kubie oraz jej ewolucję na przestrzeni dekad. W trzeciej części autorzy dokonują charakterystyki czterech wybranych obiektów z Listy UNESCO. Z analizy wynika, że wybrane obiekty różnią się miedzy sobą pod kątem cech turystyki dziedzictwa. Artykuł w dużej mierze oparty został na badaniach i obserwacjach terenowych przeprowadzonych przez autorów na Kubie w maju 2018 roku.


Słowa kluczowe


turystyka dziedzictwa; dziedzictwo kulturowe; Lista UNESCO; Kuba

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anuario Estadístico de Cuba 2016. Capítulo 15: Turismo, Oficina Nacional de Estadística e Información, 2017, 1-16

Apostolakis A., 2003, The convergence process in heritage tourism, “Annals of tourism research”, 30(4), 795-812

Best M. N., Phulgence W. F., 2013, Interpretation of contested heritage at an attraction in St. Lucia, “Journal of Heritage Tourism”, 8(1), 21-35

Chang T. C., Milne S., Fallon D., Pohlmann C., 1996, Urban heritage tourism: The global-local nexus, „Annals of Tourism Research”, 23(2), 284-305

Chen C. F., Chen P. C., 2013, Another look at the heritage tourism experience, “Annals of tourism research”, 41, 236-40

Chhabra D., Healy R., Sills E., 2003, Staged authenticity and heritage tourism, “Annals of tourism research”, 30(3), 702-719

Drost A., 1996, Developing sustainable tourism for world heritage sites, „Annals of tourism research”, 23(2), 479-484

Durydiwka M., 2009, Ruch turystyczny – z centrum ku peryferiom, „Prace i Studia Geograficzne”, T. 42, 59-71

Durydiwka M., 2017, Wiejski krajobraz osadniczy i możliwości jego wykorzystania w turystyce (na wybranych przykładach), „Turystyka Kulturowa”, 2/2017, 102-122

Fyall A., Garrod B., 1998, Heritage tourism: at what price?, “Managing Leisure”, 3(4), 213-228

Garrod B., Fyall A., 2000, Managing heritage tourism, „Annals of tourism research”, 27(3), 682-708

Górna A., Górny K., 2016, Atrakcyjność turystyczna obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – przykład Senegalu, „Prace i Studia Geograficzne”, T. 62. Z. 1., s. 43-80

Górna A., Górny K., Kowalczyk A., Dziedzictwo kolonialne jako atrakcja dla turystki miejskiej, “Turystyka Kulturowa”, 3/2016, 56-90

Gorney C., 2016, Kuba u stóp jankeskiej fali, “National Geographic”, Nr 10 (205)/2016, 72-85

Górny K., 2017, Ślady kolonializmu we współczesnej przestrzeni miejskiej Bandżulu (Gambia), „Prace i Studia Geograficzne”, T.62. Z.3, 31-62

Ibarra Martín C. M. (red), 1979, Atlas de Cuba, Instituto Cubano de Geodesia y Cartografıa, La Habana

Inniss T. A., Jolliffe L., 2013, The industrial heritage of sugar at World Heritage Sites in the Caribbean, [in:] L. Jolliffe (ed.) Sugar Heritage and Tourism in Transition, Channel View Publications, 89-109

Jayawardena C., 2003, Revolution to revolution: why is tourism booming in Cuba?, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, 15(1), 52-58

Jędrusik M., Skoczek M., 1994, Warunki życia w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na Kubie, „Prace i Studia Geograficzne”, T. 15, 143-157

Jolliffe L., 2012, Connecting Sugar Heritage and Tourism, [in:] L. Jolliffe (ed.) Sugar Heritage and Tourism in Transition, Channel View Publications, 3-22

Jordan L. A., 2013, Managing built heritage for tourism in Trinidad and Tobago: challenges and opportunities, „Journal of Heritage Tourism”, 8(1), 49-62

Jordan L.A., Jolliffe L., 2013, Heritage tourism in the Caribbean: Current themes and challenges, „Journal of Heritage Tourism”, 8(1), 1-8

Kempiak J., Hollywood L., Bolan P., McMahon-Beattie U., 2017, The heritage tourist: an understanding of the visitor experience at heritage attractions, “International Journal of Heritage Studies”, 23(4), 375-392

Law C. M., 1993, Urban tourism: attracting visitors to large cities, Mansell, London

Lenik S., 2013, Community engagement and heritage tourism at Geneva Estate, Dominica, “Journal of Heritage Tourism”, 8(1), 9-19

Lipińska I., 2011, Turystyka dziedzictwa kulturowego–wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego, „Turystyka kulturowa”, nr 3, s. 14-27

Lisocka-Jaegermann B., 1994, Migranci, Tożsamosć, Miejsce. Środowisko imigrantów kubańskich na Florydzie, „Prace i Studia Geograficzne”, T. 15, 131-142

Martínez G. C., Díaz J. S., 2011, Trinidad, producto turístico integral y sostenible en Cuba, “Cuadernos de Turismo”, 27, 95-114

Nicholas L., Thapa B., 2013, The politics of world heritage: a case study of the Pitons Management Area, St Lucia, “Journal of Heritage Tourism”, 8(1), 37-48

Nuryanti W., 1996, Heritage and postmodern tourism, „Annals of tourism research”, 23(2), 249-260

Padilla A., McElroy J. L., 2007, Cuba and Caribbean tourism after Castro, “Annals of Tourism Research”, 34(3), 649-672

Poria Y., Butler R., Airey D., 2001, Clarifying heritage tourism, “Annals of Tourism Research”, 28(4), 1047-1049

Poria Y., Butler R., Airey D., 2003, The core of heritage tourism, „Annals of Tourism Research”, 30(1), 238-254

Pujol L. N., 2012, Atractivos y perspectivas turísticas de la ciudad cubana de Cienfuegos. “Kalpana”, 7, 28-37

Richards G., 2001, The Experience Industry and the Creation of Attractions, [in:] Cultural Attractions and European Tourism, ed. Richards G., Oxfordshire, UK: CABI Publishing, 55–69

Sainsbury B., McCarthy C., 2017, Kuba, wyd. I, tłumaczenie, Lonely Planet Global Limited/Wyd. Pascal, Bielsko-Biała

Sanchez P. M., Adams K. M., 2008, The Janus-faced character of tourism in Cuba, “Annals of Tourism Research”, 35(1), 27-46

Scarpaci J. L., 2002, Trinidad’s Tourism: Between “Glocal” Heritage and National Economic Development, “Cuba in Transition”, 12, 360-368

Scott R. J., 1998, Race, labor, and citizenship in Cuba: a view from the sugar district of Cienfuegos, 1886-1909, “The Hispanic American Historical Review”, 78(4), 687-728

Su R., Bramwell B., Whalley P. A., 2018, Cultural political economy and urban heritage tourism, “Annals of Tourism Research”, 68, 30-40

Yale P., 1991, From Tourist attractions to Heritage Tourism. Huntingdon: Elm Publications, 21

yu Park H., 2010, Heritage tourism: Emotional journeys into nationhood, “Annals of Tourism research”, 37(1), 116-135

Zeppel H., Hall C. M., 1991, Selling art and history: cultural heritage and tourism, “Journal of Tourism Studies”, 2(1), 29-45

Ziarkowski D., 2012, Znaczenie obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki, [w:] A. Matuszczyk, (red.), Folia Turistica nr 26 – 2012, Folia Turistica, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków, s. 53-66

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CU, 23.06.2018

https://datos.bancomundial.org/indicador/ST.INT.ARVL?locations=CU, 29.06.2018

https://whc.unesco.org/en/emblem/, 29.06.2018

https://whc.unesco.org/en/list/, 29.06.2018

https://whc.unesco.org/en/list/1202, 1.07.2018

https://whc.unesco.org/en/list/204/assistance/, 30.06.2018

https://whc.unesco.org/en/list/204/bestpractice/, 29.06.2018

https://whc.unesco.org/en/list/460, 01.07.2018

https://whc.unesco.org/en/list/460/assistance/, 01.07.2018

https://whc.unesco.org/en/list/840, 01.07.2018

https://whc.unesco.org/en/recognition-of-best-practices/, 29.06.2018

https://whc.unesco.org/en/statesparties/cu 27.06.2018

www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/konwencja/, 29.06.2018


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Ada Górna, Krzysztof Górny


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018. ISSN 1689-4642