Vol 4 (2018)

(lipiec-sierpień)

Radaktor numeru: Szymon Czajkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Tomasz Sahaj 7-25
Dark tourism na przykładzie wybranych „atrakcji turystycznych” Poznania PDF

Ada Górna, Krzysztof Górny 26-25
Turystyka dziedzictwa – przykład kubańskich obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO PDF

Zbigniew Głąbiński 46-62
Uwarunkowania aktywności turystycznej seniorów przyjeżdżających do Innsbrucka, Krakowa i Szczecina PDF

Mateusz Rogowski, Artur Żyto 63-77
Co turysta kulturowy robi w parku narodowym? Motywy i preferencje turystów kulturowych w Parku Narodowym Gór Stołowych PDF

Teresa Gądek-Hawlena 78-94
Działania organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju turystyki na przykładzie kolei wąskotorowych w Polsce PDF

Tomasz Duda 95-112
Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamość i stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie – na przykładzie budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie) PDF

Recenzje książek naukowych


Agnieszka Wartecka-Ważyńska 113-114
Turystyka muzealna PDF

Jacek Borzyszkowski 115-118
Tourism and Culture Synergies PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marcin Gorączko, Michał Targowski 119-143
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu świeckiego PDF

Dyskusja naukowa


Szymon Czajkowski 144-159
Wycieczki po współczesnych osiedlach mieszkaniowych a turystyka kulturowa PDF