Call for Papers - TK nr 1/2023

Call for Papers

Numer tematyczny 1/2023 Turystyki Kulturowej:

Turystyka społeczna – społecznie organizowana

 

Tam, gdzie turystyka społeczna jest częścią polityki publicznej, zdecydowanie bardziej podkreśla się jej różnorodność oraz płynące z niej korzyści społeczne i ekonomiczne. Jako heterogeniczne zjawisko, w którym partycypują liczne i różnorodne grupy beneficjentów (m.in. dzieci i młodzież, seniorzy, niepełnosprawni, rekonwalescenci, rodziny słabe ekonomicznie[1], społeczność lokalna), kreatorzy ofert oraz połączeni łańcuchem wzajemnych zależności partnerzy sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego, staje się coraz częściej przedmiotem publicznej  debaty i badań naukowych.

Szerokie spektrum turystyki społecznej pokazały doświadczenia z odbywającego się po raz pierwszy w Polsce w 2021 r. Kongresu Turystyki Społecznej, zorganizowanego przez Fundację Symbioza. Jego uczestnicy – naukowcy, samorządowcy i praktycy biznesu oraz organizacji pozarządowych dyskutowali o starym i nowym obliczu tego zjawiska, weryfikując jednocześnie towarzyszące mu od lat stereotypy, wpływające na postrzeganie go tylko i wyłącznie w kategorii wydatków na pomoc społeczną w zakresie organizacji wypoczynku dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji finansowej lub życiowej.  Współcześnie, coraz częściej podkreśla się, iż turystyka społeczna przez laty zawężana do sektorowych czy zakładowych programów socjalnych, warunkujących dopłaty do różnorodnych form wypoczynku obywateli (wczasów, kolonii, obozów, wycieczek szkolnych, wycieczek senioralnych, pobytów sanatoryjnych) lub całkowicie je finansująca – ma znacznie szerszy kontekst i, podobnie jak inne rodzaje turyzmu, stanowi czynnik lokalnego i regionalnego rozwoju. Stymuluje go, przyczyniając się do pozytywnych zmian społeczno-ekonomicznych. Ma to szczególne znacznie przede wszystkim na obszarach słabo rozwiniętych gospodarczo, gdzie dzięki turystyce organizowanej społecznej przestrzeń publiczna zyskuje nowe funkcje oraz charakter i  aczyna przynosić wymierne korzyści dla lokalnych społeczności, czego przykłady można znaleźć już w wielu miejscach Polski.  Są nimi m.in. zwiększenie kapitału społecznego i rodzinnego, inkluzja wskazanych już powyżej grup defaworyzowanych.

W niniejszym numerze numerze tematycznym „Turystyki Kulturowej” (1/2023) pragniemy zaprosić autorów do podejęcia rozważań naukowych na temat turystyki społecznej – społecznie organizowanej, rozpatrywanej zarówno od strony podażowej rynku turystycznego, a więc z perspektywy jej inicjatorów, organizatorów i oferentów, problematyki jej finansowania, organizacji i standardów, integracji z turystyką zrównoważoną, jak i od  strony popytowej uwzględniającej specjalne potrzeby wszystkich jej interesariuszy, w tym społeczności lokalnych i grup defaworyzowanych. Mając na względzie charakter czasopisma mile widziane będą artykuły łączące w sobie zagadnienia turystyki społecznej i zasobów lokalnego dziedzictwa, oraz studia przypadków prezentujące partycypacyjne budowanie turystyki społecznej w oparciu o lokalną tożsamość.

Wybrane kwestie, które warto poruszyć w ramach numeru tematycznego to m.in.:
• turystyka społeczna w miejscach dziedzictwa,
• muzealnictwo społeczne a dziedzictwo historyczne,
• problematyka finansowania, organizacji i standardów turystyki społecznej,
• korzyści z turystyki społecznej dla miejsc i beneficjentów,
• dziedzictwo kulturowe a turystyka społeczna,
• turystyka społeczna a turystyka zrównoważona,
• partycypacyjne kreowanie rozwoju turystyki,
• turystyka społeczna na obszarach słabo rozwiniętych gospodarczo,
• turystyka społeczna oparta na lokalnej społeczności,
• turystyka społeczna a gospodarstwa opiekuńcze,
• cyfryzacja w turystyce społecznej,
• turystyka społeczna jako potencjalna forma uczenia się,
• turystyka dostępna a turystyka społeczna,
• nierówności w dostępie do czasu wolnego i udogodnień,
• czas wolny a turystyka społeczna,
• wspólne doświadczenia w turystyce społecznej,
• gościnność a turystyka społeczna.

Przyczynkiem do wydania numeru tematycznego poświęconego turystyce społecznej jest zorganizowanie wiosną 2023 r. wspólnie przez redakcję „Turystyki Kulturowej” oraz Fundację Symbioza konferencji przygotowawczej i programowej do II. Kongresu Turystyki Społecznej, który odbędzie się pod koniec 2023 r.  

 

Terminy:

Abstrakty:  do 18.12.2022 r.

Informacja o zakwalifikowaniu tematu: maksymalnie w ciągu 7 dni od zamknięcia zgłoszenia abstraktów w formie zwrotnej odpowiedzi mailowej

Pełne artykuły: do końca stycznia 2023 r. – zgłoszone zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi przez portal Turystyki Kulturowej

Publikacja numeru: marzec 2023

Konferencja przygotowawcza: I-II kwartał 2023 r.

 

 

Redaktorzy numeru:

Sylwia Osojca-Kozłowska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych, Fundacja Symbioza, Kongres Turystyki Społecznej,

sosojca@gmail.com

 

dr Piotr Kociszewski

Szkoła Głowna Turystyki i Hotelarstwa VISTULA, Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

p.kociszewski@uw.edu.pl

 

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań w formie wiadomości mailowej do obojga Redaktorów z dopiskiem w tytule numer tematyczny 1/2023!!![1] nazywane też czasem grupami defaworyzowanymi