Biogram M Banaszkiewicz

Kuratorka kolekcji: Magdalena Banaszkiewicz

Antropolożka, absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego i rosjoznawstwa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Instytucie Studiów Międzykulturowych. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół relacji między turystyką a dziedzictwem. Prowadzi badania w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia, których całościowe rezultaty będą przedstawione w monografii „Dissonant and Disaster. Tourism in the Chernobyl Exclusion Zone” pod koniec 2021 roku. Jest kierownikiem projektu „Relacje międzykulturowe w turystyce”, która ma na celu upraktycznienie procesu dydaktycznego dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach Uniwersytetu jest też jednym z liderów współpracy w sieci UNA EUROPA w obszarze „Cultural Heritage”.

Wydała monografię Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa (Wydawnictwo UJ, Kraków 2018) poświęconą doświadczeniu turystycznemu miejsc reprezentujących pamięć o trudnej przeszłości. Opublikowała też monografię Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski [Kraków 2012]. W 2018 r. z S. Owsianowską opublikowała monografię zbiorową Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds (Lexington Books, 2018) przybliżającą badania turystyki z perspektywy antropologicznej w Europie Środkowej i Wschodniej.

W czasopiśmie „Turystyka Kulturowa” opublikowała cztery artykuły autorskie, jeden współautorski (z Sabiną Owsianowską) oraz analizę potencjału turystyczno-kulturowego Krakowa (z P. Franczakiem i A. Mikosem von Rohrscheidt). Na łamach tego czasopisma ukazało się także dziesięć przygotowanych przez nią recenzji naukowych ważnych monografii z zakresu antropologii turystyki i organizacji turystyki kulturowej. W ramach Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, publikowanego w tym czasopiśmie animowała debaty dot. wpływu na rozwój turystyki digitalizacji/cyfryzacji dziedzictwa i wirtualizacji praktyk kulturowych – z P. Plichtą [2021, nr 1], współczesności i przyszłości turystyki dziedzictwa – z Ł. Gawłem [2019, nr 3], etyki turystyki i patologii w turystyce kulturowej [2018, nr 3], turystyki religijnej w kontekście tolerancji [2017, nr 3], wpływu „polityki historycznej” na (re)interpretację dziedzictwa w turystyce – z S. Owsianowską [2016, nr 3], przemianom, formom i tendencjom w prywatnym podróżowaniu [2014, nr 2], turystyki kulturowej i globalizacji [2013, nr 6], samoświadomości turysty kulturowego [2012, nr 4], „skansenizacji” dziedzictwa kulturowego w turystyce [2012, nr 1], kompetencji pilotów i przewodników do bycia interpretatorami kultur [2010, nr 12].

Jest członkiem Association for Slavic, East European and Russian Studies, American Anthropological Association, European Association of Social Anthropologists, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Sekcji Badań nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową.